Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Modernizace veřejné správy

Zapojení veřejnosti do projektu odstranění byrokracie, veřejná diskuze a databáze konzultujících organizací, grémium  

  • Smart administration
  • Hexagon veřejné správy
  • Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu
  • Konzultace s veřejností
  • Newsletter Efektivní správa

Smart administration

Hexagon veřejné správy

Nikdo zřejmě nepochybuje o tom, že obsah pojmu veřejná správa nelze limitovat výčtem institucí, které správu věcí veřejných výkonávají, ať už na celostátní, krajské či místní úrovni. Chybou by bylo také nahlížet na veřejnou správu jako na množinu všech úředníků, kteří ji vykonávají.

Jako jednu z možností nabízí Ministerstvo vnitra pohled na veřejnou správu jako na šestiúhelník - hexagon, jehož jednotlivé vrcholy jsou navzájem provázány

Občan je asi nejdůležitějším prvkem hexagonu, protože on je klientem veřejné správy, tak je na něj třeba nahlížet - co možná nejvíce mu usnadnit styk s úřady a co možná nejméně mu znepříjemňovat život nadbytečnou regulací. Zároveň je třeba veřejnou správu v maximální možné míře pro občana zprůhlednit, učinit ji otevřenou a umožnit tak občanům participovat na jejích rozhodnutích.

Naproti tomu úředník je základním stavebním kamenem veřejné správy. A není postatné, zda jde o úředníka ministerstva nebo úředníka vykonávajícího státní správu v přenesené působnosti na kraji či obci. Na úředníky by mělo být nahlíženo všude stejně, musí být vyžadována vysokákvalita jejich výkonu a průběžné vzdělávání. Obzvlášť velký důraz je třeba klást na kvalitu řízení na všech úrovních.

Kvalitní legislativa je základem kvalitní veřejné správy. Je to hlavní nástroj, který vláda používá k ochraně základních společenských hodnot a k ovlivňování chování občanů či právnických osob. Měla by ovšem být přijímána jen v případech, kdy je to nezbytně nutné, aby nezpůsobovala zbytečnou byrokratickou zátěž, zároveň by měla být co nejjednodušší a nejsrozumitelnější.

Důležitým aspektem fungování veřejné správy je organizace, tedy způsob a umístění jejího výkonu. Vždy je třeba hledat rovnováhu mezi maximálním přiblížením výkonu veřejné správy občanovi a efektivním vynakládáním veřejných prostředků. Zároveň je důležité, aby bylo možné  co největší množství agendy vyřídit na jednom kontaktním místě - zásada "obíhají informace, nikoliv občan".

S tím samozřejmě souvisí i využití moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Ty je ovšem nutno vnímat pouze jako nástroj změn, nikoliv cíl sám o sobě. Při jejich zavádění se pak často stává, že administrativní zátěž je přesunuta z jednoho subjektu (občan) na subjekt jiný (úřad), cílem by ale měla být spíše minimalizace celkové zátěže pro všechny zúčastněné strany.

O peníze jde pak vždy až v první řadě. Systému rozpočtování, způsobu alokace zdrojů na jednotlivé aktivity v rámci veřejné správy a provázání rozpočtů se strategickámi prioritami vlády/ministerstev/zastupitelstev je proto třeba věnovat významnou pozornost.

Všechny snahy o zefektivnění veřejné správy by měly směřovat ke všem zmíněným spektům veřejné správy - vrcholům hexagonu. Jedině tak lze zajistit skutečně systémové zlepšení.

 Daniel Trnka, MV

eGovernment News 2008

Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu

Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu (dále jen "Grémium") je meziresortním koordinačním orgánem pro oblast zefektivňování veřejné správy a zkvalitňování regulace.
 
Grémium je zřízeno na základě usnesení vlády ze dne 22. srpna 2007 č. 927. Předsedou Grémia je ministr vnitra. Předsedu Grémia zastupuje náměstek ministra vnitra, který je členem Grémia. Tajemník Grémia je zaměstnanec Ministerstva vnitra.
Grémium zejména:
 
  1. zaujímá stanoviska k legislativním návrhům předkládaným vládě z hlediska vyhodnocení jejich dopadů a způsobované byrokratické zátěže; tato stanoviska jsou předkládána vládě jako součást stanoviska Legislativní rady vlády,
  2. schvaluje projektové záměry směřující k zefektivnění fungování veřejné správy a určené pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci priority "Smart Administration", koordinuje předkládání výzev pro podávání projektů,
  3. koordinuje práce na projektech směřujících k zefektivnění fungování veřejné správy, které byly schváleny jako příloha Strategie "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby" (pdf, 771 kB), případně dodatečně schváleny Grémiem,
  4. posuzuje návrhy dlouhodobých a střednědobých koncepcí, analýz, výhledů a směrů rozvoje v oblasti zkvalitňování regulace včetně odstraňování nadměrné byrokratické zátěže a zefektivňování veřejné správy a veřejných služeb předkládaných vládě,
  5. plní další úkoly stanové vládou.

DOKUMENTY

Kontaktní tel.: 974 816 268,  poslední aktualizace: 5. 3. 2012

Konzultace s veřejností

Konzultace s veřejností

Související odkazy:
Knihovna připravované legislativy
Zahraniční odkazy
Seznam otevřených veřejných konzultací (legislativa EU)
 

Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů
Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (doc, 352 kB) (dále jen metodika) byla předložena vládě dne 7. září 2009. Vláda přijala usnesení č. 1146 (pdf, 34 kB)  k Metodice pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, kterým metodiku schvaluje a doporučuje členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů, aby ji využívali při zpracování hodnocení dopadů regulace (RIA) ve spojení s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a při přípravě strategických materiálů nelegislativního charakteru.
 
Základní charakteristika metodiky
Metodika má doporučující charakter a v souladu s tím nevyžaduje uplatnění všech forem v ní obsažených při přípravě konkrétního vládního dokumentu a naopak ani neomezuje ústřední správní úřady v případných dalších formách zapojení veřejnosti. Výběr konkrétních forem náleží v mezích zákonů příslušnému ústřednímu správnímu úřadu.    
 
Metodika definuje minimální standard pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních materiálů a je zaměřena jak na obecné postižení forem zapojení veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, tak na konkretizaci těchto obecných forem do procesu hodnocení dopadů regulace RIA. Základní požadavky procesu RIA se ovšem týkají po obsahové stránce záležitostí, které by měly být analyzovány i u koncepčních vládních materiálů nelegislativního charakteru. Předpokládá se proto využití této metodiky také pro vládní materiály nelegislativního charakteru.
 
Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů
Ministerstvo vnitra připravilo materiál s názvem Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (doc, 424 kB). Manuál byl předložen vládě, která přijala dne 31. května 2010 usnesení č. 421 (doc, 67 kB), kterým vzala manuál na vědomí a doporučila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů, aby jej využívali v návaznosti na metodiku.
 
Základní charakteristika manuálu
Manuál nabízí katalog forem a technik zapojování veřejnosti, které lze využít v procesu zapojování veřejnosti v kombinaci s postupy, které jsou popsány v metodice. Manuál metodiku v mnoha ohledech doplňuje a přednostně se věnuje těm oblastem, které nebyly v metodice podrobněji specifikovány.
Manuál má doporučující charakter a v souladu s tím nevyžaduje uplatnění všech forem v něm obsažených při přípravě konkrétního vládního dokumentu a naopak ani neomezuje ústřední správní úřady v případných dalších formách zapojení veřejnosti do přípravy vládních dokumentů.
V souladu s metodikou lze manuálu využít zejména v procesu hodnocení dopadů regulace. Manuál se však neomezuje pouze na souvislost s hodnocením dopadů regulace, tj. na legislativní návrhy, nýbrž jej lze přiměřeně využít i při přípravě jiných vládních materiálů jako jsou návrhy koncepcí a strategií, u kterých je vhodné nebo potřebné zapojení laické a odborné veřejnosti.

Související dokumenty:


Kontaktní osobou je Mgr. Karel Blaha, tel.: 974 816 273, email: blaha@mvcr.cz


Mgr. Karel Blaha
Odbor efektivní veřejné správy, 28.6.2010

Newsletter Efektivní správa

Newsletter Efektivní správa

Newsletter Efektivní veřejná správa je informační zpravodaj o aktivitách vlády v oblasti zefektivňování veřejné správy, který vychází jako příloha časopisu Veřejná správa. 
 

aktuální číslo

ročník 2009

ročník 2008

ročník 2007

 

Odbor efektivní veřejné správy, 12.7.2010

vytisknout  e-mailem