Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Moderní výuka pomocí interaktivních tabulí

 

Daniel PreislerDaniel Preisler

Interaktivita – pojem, který se dnes skloňuje snad ve všech pádech. Interaktivní výuka, interaktivní tabule, interaktivní učebnice. Dalo by se říci, že kdo je interaktivní, je „in“. Co si ale máme pod těmito pojmy představit? A jak taková interaktivita vlastně vypadá v praxi?
 
Interaktivní výuka je považována za novou metodu, která má žákům nabídnout zábavnější a méně stereotypní formu výuky. Měla by svými prostředky zapojit žáky do spoluvytváření samotné vyučovací hodiny, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Zatímco v dřívějších dobách stačil kantorovi k dodržení zásady názornosti nástěnný obraz, meotar nebo nějaký ten diapozitiv, dnes tyto prostředky vystřídaly počítače a interaktivní tabule. A jak tedy interaktivní tabule funguje? Jedná se vlastně o velkou dotykovou obrazovku, ke které je připojen počítač a datový projektor. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy nebo dalšími nástroji ovládat počítač. Učitel, pro kterého je dnes používání počítače nutností, se nemusí obávat nějakých technických složitostí při ovládání tohoto hardwaru. Stačí jednoduše pouhý dotyk na povrchu tabule a pohodlně spustíte přichystané obrazové materiály, videa, internetové zdroje – a co je nejpřínosnější: se všemi materiály můžete v digitálním prostředí názorně a aktivně pracovat, opatřovat poznámkami, třídit, zapojovat aktivně žáky. Velkou výhodou je, že si veškeré záznamy můžete ukládat pro pozdější použití.
 
Software interaktivní tabule je výbornou didaktickou a názornou pomůckou pro oživení celého vyučovacího procesu. Do zápisu lze vkládat obrázky, a tak například při prvouce může paní učitelka ukázat fotografii lípy a jejich listů nebo si děti mohou poslechnout autentické zvuky zvířat. Vše, co v dané situaci nelze poznat z vlastní přímé zkušenosti, nám tabule zprostředkuje.
 
V naší škole interaktivní tabuli s radostí uvítali vyučující cizích jazyků. Při probírání nové slovní zásoby už nemusejí vystřihovat obrázky z různých časopisů a kalendářů, protože je snadno spustí a upraví na tabuli, mohou si je i vytisknout. Tyto obrázky jsou seřazeny přehledně podle kategorií, hledání proto není nijak obtížné. Systém zároveň poskytuje nepřeberné množství různých pozadí. Když chcete především menším dětem ulehčit psaní na tabuli, přenesete na pozadí linky. Pro učitele hudební výchovy je zde připravena notová osnova, v archivu obrázků samozřejmě nechybí všechny druhy not a pomlk. V chemii jistě využijete periodickou tabulku prvků, v dalších přírodovědných předmětech zase lidské orgány včetně popisu či nejrůznější mapy. Archiv obrázků skutečně poskytuje skoro vše, na co si vzpomenete.
 
Tato výtečná pomůcka pro každého učitele se na naší škole brzy stala velmi oblíbenou, proto jsme její použití rozšířili i pro I. stupeň. Reakce dětí nás nezklamala – hodiny, během nichž pracují s interaktivní tabulí, označují za nejlepší. Děti často potřebují měnit druhy aktivit. Prostřednictvím této tabule mohou přemisťovat objekty na tabuli, spojovat dvojice, které k sobě patří, doplňovat barevná písmenka, chytat padající písmenka ve správném pořadí, použít elektronické pravítko, různé linky a čtverečky jako pozadí.
 
Existuje mnoho výukových programů a interaktivní tabule umožňuje zapojit do práce s nimi celou třídu. Všichni žáci uvítají, když mohou jít k tabuli a správně vypracovat zadání, většinou následuje zvukový doprovod, který je pro děti také velkou motivací. I slabší žáci získávají sebevědomí při práci s tabulí, která je po správném splnění úkolu pochválí.
 
Pro integrované děti se specifickými vývojovými poruchami učení je interaktivní tabule také velkým přínosem. Jestliže má dyslektické dítě dělat pokrok, výuka musí působit na všechny jeho smysly. Jak již bylo řečeno, tabule umožňuje psaní perem i dotykem vlastního prstu. Můžeme ale využít i klávesnici, která se zobrazí přímo na tabuli. Ta umožňuje dětem psát, aniž by se obávaly svého nečitelného rukopisu. Zvýrazňování textu, velký výběr barev, různé velikosti písma a funkce zvětšování obrazovky jsou vlastnosti interaktivní tabule, které podporují výuku. Poskytují vyšší vizuální vliv na žáky a okamžitou zpětnou vazbu. Zvukové vlastnosti jednotlivých výukových softwarů umožňují dětem přístup k informacím poslechem, nikoli pouze obtížným vyhledáváním v tištěném textu. Učitel může kdykoliv v průběhu vyučovací hodiny připomenout učivo ukázáním předchozího listu s výkladem, po straně tabule lze všechny listy se zápisem zobrazit trvale. Děti si mohou připravit i svou vlastní prezentaci, při které využijí výše zmíněné prostředky, které jim ulehčují práci. Jejich práce pak mohou být uloženy jako závěrečné a odpadá tak stres ze zkoušení nebo testů. Pokud školu navštěvují pohybově postižení žáci, interaktivní tabuli ovládají psací tabulkou s bezdrátovým propojením, a to z jakéhokoliv místa v učebně.
 
Velice zajímavým způsobem využívá interaktivní tabuli na naší škole pan učitel Mgr. David Turek při hodinách hudební výchovy. Propojil tabuli, počítač a
Hodina hudební výchovy na ZŠ T.G. Masaryka v České KameniciHodina hudební výchovy na ZŠ T.G. Masaryka v České Kamenici
elektronický hudební nástroj a vytvořil tak „kouzelnické trio“, které dokáže společně s notačním programem přímo před zraky žáků názorně vysvětlit základy hudební nauky. Nejde zde o nezáživné vysvětlování a zapisování probraného učiva do notových sešitů, ale žáci jsou aktivními tvůrci. Zapisují noty přímo do notové osnovy na interaktivní tabuli, která jim jejich hudební záznam okamžitě přehraje. Učitel se nemusí na začátku vyučovací hodiny zdržovat rozdáváním zpěvníků, všechny oblíbené písničky má uloženy v počítači. Texty písní, které se promítají na interaktivní tabuli, se dají využít ke skupinovému či sólovému zpěvu.
 
Ne všichni učitelé jsou ale schopni přeměnit své pohledy na výuku a integrovat do struktury svých hodin nové postupy. Často interaktivní tabuli chápou spíše jako vetřelce, který ohrožuje jejich pozici neoblomného znalce všeho moudra. A když už je někdo přinutí, využívají interaktivní tabuli pouze jako projekční plátno, většinou se na ni žáci jen dívají a možnosti interaktivity jim učitelé nepředvedou. Určitou pohodlností je také pouhé spouštění zakoupených výukových programů. Příčinou jejich nezájmu plně využít potenciál interaktivní tabule jsou nejen nedostatečné didaktické či technologické schopnosti jednotlivých pedagogů, ale i spousta mýtů a mylných postojů, které mohou být vyvráceny pouze sdílením informací, postupů a zkušeností. Výborným a snadno dostupným prostředkem je portál na podporu interaktivní výuky. Je zde k dispozici velké množství materiálů, které lze stáhnout a využít pro interaktivní výuku. Obsahuje náměty, inspiraci, návody a rady, informuje o aktuálním dění, akcích a školeních. Naleznete tu i seznam referenčních škol, které se s vámi jistě rády podělí o své zkušenosti s moderními ICT pomůckami. Jak oživit software pro výuku na interaktivních tabulích se dozvíte na webu Interaktivní výuka.
   
Cenné jsou také informace ze zahraničí. V únoru 2005 zahájila v Británii vysílání Učitelská televize (Teacher´s TV ). V pořadech, které televize vysílá, můžete zhlédnout práci učitelů v britských školách a mimo jiné i míru využívání interaktivních tabulí ve vyučovacím procesu.
 
Se zajímavým výzkumem přišli španělští odborníci na mezinárodní konferenci o nadaných ECHA (European Council for High Ability). Ve své prezentaci uvádí, že prostřednictvím interaktivní tabule lze pomocí správného použití stimulovat a rozvíjet tvořivost a kreativitu žáků. Výsledky ukázaly, že míra kreativity je u dětí kolem 63%. Po aktivním, několikaměsíčním vyučování pomocí interaktivní tabule, kterou měli žáci stále k dispozici ve své kmenové učebně, došlo k posunu rozvoje kreativity u stejného vzorku žáků až na 80%. (Martín Lobo, ECHA 2008, Study of Classroom Practice and Effective Teaching Strategie with Digital Smart Board to Gifted).
  
Naprosto opačné jsou výsledky studie, kterou si nechalo vypracovat britské ministerstvo školství. Výměna klasických školních tabulí v britských školách za interaktivní tabule nepřinesla očekávané zlepšení studijních výsledků u žáků. Snaha učitelů připravit s pomocí této technologie komplexnější hodiny s rychlejším tempem výuky totiž odsoudila mnohé žáky pouze do role pasivních diváků, tvrdí zpráva.
 

The Bussines Academy Bexley v LondýněThe Bussines Academy Bexley v Londýně

Z toho jednoznačně plyne, že výuka s interaktivní tabulí může, ale nemusí být pro žáky skutečně interaktivní. Záleží především na didaktických dovednostech učitele. Technika je pouhý prostředek k dosažení cíle. Aby se žáci nedostali do role pasivních diváků, lze tomu předejít i tím, že místo frontálního vyučování, při kterém pracujeme se všemi žáky najednou, využijeme spíše práci ve skupinách. Zatímco jedni pracují přímo u tabule, druzí řeší obdobný problém v lavici prostřednictvím problémové úlohy, řešení si pak mohou vzájemně porovnávat.
 
Jak vidíte, pokrok nelze zastavit. Záleží jen na vás, jakou cestou se vydáte. Způsobů, jak více podpořit vlastní poznávací aktivity žáků a docílit optimální rozvoj jejich vědomostí a dovedností, je několik. Ale na počátku všeho snažení musí být zájem a ochota učitele omezit často nezáživný výklad a proměnit hodinu tak, aby se naopak zvýšila aktivita žáků.
 
Text:Mgr. Daniel Preisler, ředitel ZŠ T. G. Masaryka v České Kamenici
Foto:Miloslav Hubatka, Daniel Preisler
 
Další zdroje informací:
 

vytisknout  e-mailem