Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mimořádný dotační program Prevence drogové kriminality v pohraničí v roce 2013

Odbor bezpečnostní politiky 

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky)
v y h l a š u j e
 
k řešení rasantního nárůstu drogové kriminality v pohraničních regionech sousedících se SRN mimořádný dotační program „Prevence drogové kriminality v příhraničí“
v roce 2013
 
Žádost o dotaci na rok 2013 si mohou podat občanská sdružení (zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a právnické osoby církví (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.). Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 
Součástí žádosti k datu podání je i prohlášení, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní a sociální pojišťovně, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.
 
Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři (viz níže)a v souladu s příslušnými, obecně platnými právními normami a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci mimořádného dotačního programu Prevence drogové kriminality v příhraničí v roce 2013 (viz příloha).
 
Požadavkem je zaměření projektu na problematiku prevence před zapojením do drogové kriminality, zvyšování motivace občanů ke spolupráci s Policií ČR při odhalování drogové kriminality, prevence užití/užívání drog, s místem realizace v příhraničí krajů Ústeckého, Libereckého, Plzeňského, Karlovarského, a Jihočeského. Projekt by měl být zaměřen na skupiny obyvatel sociálně vyloučených lokalit, cizince (zejména občany Vietnamu, jakožto nejpočetnější skupina cizinců žijících v této oblasti), děti a mladistvé a širokou veřejnost.
 
Žádosti o dotace podejte nejpozději 21. března 2013 (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti, tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu).
 
Žádost o dotaci se podává současně v listinné a elektronické podobě na CD. Vyplněné písemné žádosti je nutno zaslat či dodat v počtu dvou vyhotovení, která musí být opatřena podpisem statutárního orgánu, razítkem organizace a CD na adresu:
 
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3/936, 170 34 Praha 7
(kontaktní osoba: Ing. Helena Linhartová – helena.linhartova@mvcr.cz)

vytisknout  e-mailem