Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mimořádná výzva a související dokumenty

Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7


Č. j. MV-133538-2/OPK-2022                                                                                                                            Praha 10. srpna 2022
                                                                                                                                                                           Přílohy: 8

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu Zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu
prostřednictvím nestátních neziskových organizací provozujících evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice
na rok 2022

            Na základě usnesení vlády ČR č. 285 ze dne 6. dubna 2022 ve znění usnesení vlády ČR č. 560 ze dne 22. června 2022 a usnesení vlády č. 309 ze dne 13. dubna 2022 odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) zveřejňuje Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu Zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu prostřednictvím nestátních neziskových organizací  provozujících evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v ČR na rok 2022 (dále jen „Program“). Realizací tohoto dotačního programu zabezpečuje odbor prevence kriminality MV plnění strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami poskytování dotace ze státního rozpočtu České republiky v rámci dotačního programu Zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu prostřednictvím NNO provozujících evropské krizové či asistenční linky 116 XXX na rok 2022, schválenými Ministrem vnitra dne 4. 8. 2022, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  se zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády České republiky č. 591 ze dne 1. června 2020.

            Účelem dotačního programu je zajištění řešení dopadů bezpečnostní situace v souvislosti s invazí Ruské federace na Ukrajinu prostřednictvím evropských krizových či asistenčních linek v ČR pro jejich koncové uživatele. Jedná se o jednoznačnou garanci státu osobám v obtížných životních situacích.

               Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od24. 2. 2022 do 31. 12. 2022.     

            Oprávněnými žadateli jsou bezúhonné spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), které jsou prokazatelně provozovatelem alespoň jedné z evropských krizových či asistenčních linek 116 XXX na území České republiky.

            Žádost o dotaci lze podat nejpozději do 15. září 2022.

            V souladu s § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme, že bude-li žádost o dotaci trpět vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad, k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu. Dále poskytovatel může kdykoli v průběhu řízení žadatele o dotaci vyzvat k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

            V souladu s § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, si Ministerstvo vnitra vyhrazuje právo v průběhu řízení o poskytnutí dotace žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti o dotaci, lze-li předpokládat, že upravené žádosti o dotaci bude zcela vyhověno. K této úpravě bude žadateli o dotaci poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra na základě § 14l zákona o rozpočtových pravidlech připouští, aby za zaniklého žadatele nastoupil do probíhajícího řízení právní nástupce.

            Informace k Výzvě a dotačnímu programu podává Mgr. Markéta Sailer z odboru prevence kriminality na adrese marketa.sailer@mvcr.cz, tel: 974 832 571, případně 974 832 401, 974 832 033.

            Žadatelé o dotaci se musí řídit Zásadami poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky v rámci dotačního programu Zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu prostřednictvím NNO provozujících evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice na rok 2022, schválenými ministrem vnitra dne 4. 8. 2022, které jsou přílohou Výzvy.

            Příloha: Zásady poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky v rámci dotačního programu Zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu prostřednictvím NNO provozujících evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice na rok 2022

                                                                                                                                                   JUDr. Michal Barbořík
                                                                                                                                                          ředitel odboru

Poznámka: Alokována je částka ve výši 1 000 000,- Kč.

vytisknout  e-mailem