Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

OECD

Výbor pro veřejné vládnutí (Public Governance Committee, PGC)

Výbor pro veřejné vládnutí (PGC) se schází dvakrát ročně a pomáhá členským zemím efektivně využívat doporučení vyplývající z aktivit a výstupů OECD a podílet se na určování směřování a priorit OECD v oblasti veřejné správy. Setkání představitelů a odborníků členských států OECD umožňuje výměnu informací a odborných znalostí, údajů a analýz a především sdílení dobré praxe v oblasti veřejné správy. Jednání tematicky zahrnují problematiku otevřené veřejné správy, digitalizace pro veřejnou správu, kvalitu monitorování a evaluaci politiky, možnosti rozšíření OECD, zapojování mládeže, genderové rovnosti či boj proti korupci.

http://www.oecd.org/gov/public-governance-committee.htm

V posledním období lze mezi nejvýznamnější výstupy Výboru zařadit Doporučení členským státům pro oblast integrity ve veřejné správě a pro otevřenou veřejnou správu.

Doporučení Rady k integritě ve veřejném sektoru - LEGAL/04352-Public_Integrity_-_obr.jpg

Dokument nahrazuje Doporučení Rady ke zlepšení etického chování ve veřejné službě z roku 1998. Poskytuje strategii k integritě ve veřejném sektoru. Integrita veřejného sektoru byla v dokumentu definována jako dodržování etických hodnot, principů a norem pro upřednostnění veřejného zájmu nad zájmy soukromými. Dokumentu obsahuje 13 principů zahrnutých do 3 oblastí: 1) vytváření koherentního a souhrnného systému integrity ve veřejném sektoru; 2) udržování kultury integrity ve veřejném sektoru a 3) odpovědnost a transparentnost. Tento nástroj má za úkol vyzdvihnout význam integrity ve veřejném sektoru.

CZ verze: Doporučení Rady OECD k integritě ve veřejném sektoru (2017) (pdf, 403 kB)
EN verze: http://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-Public-Integrity.pdf

Doporučení Rady k otevřené vládě - C(2017)140

Otevřená vláda umožňuje rychlejší rozvoj fungování dobrého vládnutí, demokracie a inkluzivního růstu, posiluje také důvěru občanů ve vládu, což je v poslední době jeden z rostoucích problémů. Principy otevřeného vládnutí jsou: transparentnost, integrita, důvěryhodnost a účast stakeholderů.

Analýzy realizované ze strany OECD ukázaly, že praxe jednotlivých zemí v oblasti otevřené veřejné správy je velmi odlišná, ať už se jedná o samotné definování tohoto pojmu či použité nástroje a jejich implementaci. Proto zde vyvstala potřeba pro jednotný přístup, který by umožnil lepší využití sdílení dobré praxe a sjednotil mezinárodní chápání tohoto tématu.

Strategie a další iniciativy pro otevřené vládnutí by měly pomoci navrátit zpět důvěru občanů ve veřejnou správu pomocí zlepšení komunikace tvůrců veřejných politik s veřejností tak, aby byly lépe pochopeny a reflektovány jejich skutečné potřeby a došlo tak i ke zvýšení spokojenosti s veřejnými službami. Mezinárodně nastavený standard otevřeného vládnutí pomůže také posílit principy transparentnosti, integrity, důvěryhodnosti a zapojení stakeholderů.

CZ verze: Doporučení Rady OECD otevřenému vládnutí (2017) (pdf, 546 kB)
EN verze: https://www.oecd.org/gov/Recommendation-Open-Government-Approved-Council-141217.pdf

Youth Stocktaking Report1-Youth_Stocktaking_Report_-_obr.jpg

OECD vytvořilo přehled o stávajících mechanismech veřejné správy v jednotlivých zemích zaměřených na efektivní a inkluzivní spolupráci s mládeží a posilování jejich postavení. Při zpracování OECD vycházelo mimo jiné ze své databáze obsahující informace k otevřenému vládnutí, rovnosti pohlaví, inovacím ve veřejné správě, veřejným rozpočtům, regulační politice a dalším oblastem. Publikace obsahuje jedinečné srovnání jednotlivých států v oblasti tématu zapojování mládeže do veřejného života.

Tento dokument prošel širokým veřejným připomínkovacím procesem, do kterého se zapojilo 40 zemí i zástupci samotné mládeže. Na základě toho vznikla i brožura se zjednodušeným obsahem a přehledem těch nejdůležitějších poznatků.

Obě publikace jsou ke stažení zde: http://www.oecd.org/gov/youth-stocktaking-report.htm

OECD se zabývá tématem zapojování mládeže do veřejného života na základě statistických dat z posledních let, která ukazují na nízkou důvěru mládeže ve veřejné instituce, velmi nízkou volební účast a poměrně vysoký nezájem o politiku a veřejné dění. Je úkolem každé vlády, aby brala zřetel na tuto specifickou skupinu obyvatel a snažila se podpořit jejich participaci na veřejném životě. OECD má v plánu podniknout v roce 2019 ještě detailnější průzkum této praxe v jednotlivých státech.

  

vytisknout  e-mailem