Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Metodika pro stanovení nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti

Tento dokument (dále jen "metodika") aktualizuje a nahrazuje dosavadní metodiku z roku 2007 (Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy, MV). Usnesení vlády z 13. srpna 2007 č. 878 je v tomto ohledu zrušeno a nahrazeno novým usnesením vlády z 13. července 2020 č. 731.

Metodika slouží jako praktický průvodce pro předběžné vyčíslení nových nákladů na výkon státní správy způsobených územním samosprávným celkům připravovanými právními předpisy. Je určena ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům, které připravují návrhy právních předpisů (dále jen "předkladatel") a v rámci své legislativní činnosti jsou povinny vyčíslit předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.

Metodika zároveň slouží jako doplňkový nástroj k procesu hodnocení dopadu regulace (RIA) a k Obecným zásadám pro hodnocení dopadu regulace, které upravují postup vyhodnocování potenciálních dopadů navrhované regulace na územní samosprávné celky. Náklady na výkon státní správy patří k jedné z vyhodnocovaných položek v procesu hodnocení dopadu regulace.

Náklady na výkon státní správy vyplývající z nově navrhované regulace mohou představovat finanční zátěž úřadů, které musí státní správu zajišťovat. Tyto náklady jsou hrazeny z veřejných rozpočtů, např. prostřednictvím příspěvku na výkon státní správy, rozpočtového určení daní, dotací, z rozpočtových kapitol příslušných úřadů, ale rovněž z příjmů vznikajících v souvislosti s výkonem státní správy, např. ve formě správních poplatků.

Za účelem zjištění všech potenciálních dopadů navržené regulace a jejich vyhodnocení pro stanovení účelnosti regulace je potřeba vyčíslit, jaké náklady a jaké příjmy by přijetí navrhované regulace představovalo pro dotčené úřady, a zvážit způsob, jakým budou výsledné čisté náklady kompenzovány.

Náklady územních samosprávných celků (dále jen "ÚSC") na výkon státní správy se následně zohledňují v příspěvku na výkon státní správy. Metodika umožňuje ohodnocení budoucích předpokládaných nákladů ve formě kvalifikovaných odhadů skutečných nákladů. Pro jejich stanovení se využívá zjednodušující postup, průměrné údaje a data vysledovaná na základě analogie.

Pro ÚSC slouží tato metodika jako vodítko pro rozdělení nákladů v samostatné a přenesené působnosti.

Popsaný postup stanovení nákladů se rovněž použije v případě potřeby pro vyčíslení nákladů na výkon již existujících agend státní správy, přičemž je pracováno s relevantně zjištěnými daty založenými na skutečném pozorování a měření v rámci každé jednotlivé agendy.

Tato metodika je závazná pro výpočet nákladovosti výkonu státní správy v přenesené působnosti. Jakýkoliv jiný způsob stanovení nákladů, který není Ministerstvem vnitra odsouhlasen, je považován za čistě účelový a při stanovování výše příspěvku na výkon státní správy na něj nebude brán zřetel. Tato metodika zároveň nezakládá automatický nárok na navyšování příspěvku na výkon státní správy.

Podkladem, ze kterého vychází tato metodika, je analytický materiál Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy (dále jen "Analýza" (pdf, 3,4 MB)). V ní jsou obsaženy poslední dosavadní zjištění k nákladovosti agend v přenesené působnosti.

  

Usnesení vlády č. 731 ze dne 13. července 2020 (pdf, 203 kB)

  

Metodika stanovení nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti (pdf, 1,1 MB)

Příloha 1 - Postup výpočtu ročních nákladů přeneseného výkonu státní správy pro jeden úvazek  (xlsx, 13 kB)

Příloha 2 - Stanovení počtu úvazků k zabezpečení činností státní správy v rámci organizační součásti (xlsx, 15 kB)

Příloha 3 - Výpočet míry krytí agendy státní správy územního samosprávného celku za kalendářní rok (xlsx, 22 kB)

Příloha 4 - Informace o plánovaných čistých nákladech územních samosprávných celků na výkon státní správy (xlsx, 12 kB)

Příloha 5 - Ideální struktura úřadu (pdf, 471 kB)

Příloha 6 - Ilustrativní postup výpočtu nákladů na zřízení kancelářského prostoru pro jednoho úředníka (pdf, 753 kB)

  

V případě potřeby konzultace je možné kontaktovat Ministerstvo vnitra, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy na tel. +420 974 816 616.

  

vytisknout  e-mailem