Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Metodika pro aplikaci nové technické normy ČSN 73 4400

 

METODIKA PRO APLIKACI NOVÉ TECHNICKÉ NORMY ČSN 73 4400

„Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení“ do praxe

Novou technickou normu ČSN 73 44 00 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení zavedl dne 1. srpna 2016 do soustavy českých státních norem Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s tím, že uvedená norma nabyla účinnosti dnem
1. září 2016. Tuto normu (ČSN 73 4400:2016) vypracovala Technická normalizační komise TNK 148 „Prevence kriminality a ochrana obyvatel“ jako odpověď na řešení problematiky ochrany jednoho z měkkých cílů – škol a školských zařízení. Norma dále navazuje na řadu evropských norem „Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území“. Zabezpečení škol a školských zařízení je v oblasti bezpečnosti jednou z hlavních priorit resortu MV.

Jedním ze stěžejních úkolů při navrhování a snižování rizika kriminality a antisociálního chování ve školách a školských zařízeních (dále jen „školy“) je řízení bezpečnostních rizik. Kvalitní řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání budov škol je závislé na provedení systému řízení rizik a jeho zásadním procesu posouzení rizik. Návrh a realizace bezpečnostních opatření fyzické ochrany by měl eliminovat nebo snížit nežádoucí rizika.

Většina trestných činů je spáchána v důsledku toho, že pachatel může využít pro páchání trestné činnosti ve školách snadnost přístupu do objektu či areálu, možnost úkrytu, neexistenci jednoznačného vymezení veřejného a privátního prostoru, nedostatečnost osvětlení, nevhodnost architektonických úprav a stavebního řešení budov a terénu. Tyto faktory spolu s dalšími přispívají k zranitelnosti chráněných zájmů vůči vnějším rizikům.

Posouzení rizik kriminálního a antisociálního chování, včetně návrhu a implementace bezpečnostních opatření, je základním cílem této normy. Tato norma upravuje zásady a návrhy pro plánovače, projektanty, zřizovatele, ředitele, zaměstnance školy i další zainteresované strany.

Pomáhá k orientaci ve značném množství technických doporučení, norem, vyhlášek a zákonů tím, že v jednotném dokumentu odkazuje na potřebné materiály pro školy. Tímto eliminuje fakt, že koncepční řešení bezpečnosti škol je při prvotním plánování výstavby či rekonstrukci často opomíjeno.

Na základě velkého ohlasu odborné i laické veřejnosti se Ministerstvo vnitra rozhodlo nechat zpracovat metodiku aplikace této normy do praxe ve spolupráci s Asociací bezpečná škola.

BEZPEČNOST – PŘED ČÍM?

Výrazy jako terorismus, ozbrojený útočník ve škole, nástražné výbušné zařízení, vyřizování si účtů (například neúspěšný žák, „naštvaný“ rodič), dítě jako nástroj vyřizování si účtů mezi rozvedenými rodiči (únos) nebo další mimořádné události již nejsou pouhou fikcí, ale skutečností. To by mělo vést zřizovatele škol a školských zařízení k zavedení zvýšených bezpečnostních opatření, a to nejen v rámci provozovaných zařízení, ale již při plánování výstavby či rekonstrukce. Konkrétní rizika budou rozebrána dále.

Cíle manuálu:

Na základě manuálu byste měli být schopni:

  • Pochopit a vyhledat rizika dle ČSN 73 4400
  • Určit rizika, které jsou pro vaše školské zařízení nejvážnější
  • Zhodnotit současný stav opatření k eliminaci definovaných rizik
  • Pochopit postup vedoucí k bezpečí

Text k volnému využití

Informuje: JUDr. Tomáš Koníček z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV a předseda TNK č. 148, tel.: 974 833 217, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem