Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Město se eGovernmentu nebojí

KladnoKladno
Prvního července nekompromisně vkročil Informační systém datových schránek do veřejné správy. Tímto okamžikem začala nová generace administrativy v České republice. Statutární město Kladno se na tento krok již více jak půl roku aktivně připravovalo.
 
Prvním krokem spojeným s eGovernmentem v Kladně bylo počátkem prosince minulého roku vytvoření pracovní skupiny, která má na starosti problematiku spojenou se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a to nejen v oblasti implementace jednotlivých etap, ale i v souvislosti s financováním projektů z fondů Evropské unie na území celého správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Kladno. Následně v rámci spolupráce v území proběhlo několik pracovních setkání starostů obcí a dotazníkových šetření, které umožnily obcím včas požádat o dotaci na CzechPOINT. Schůzky napomohly zodpovědět řadu otázek a rozptýlily mnohé obavy starostů a ředitelů škol. Město Kladno deklarovalo, že nemá v úmyslu zasahovat do stávajících provozovaných informačních systémů na obcích, že bude napomáhat při jednáních s dodavateli spisových služeb v území o napojení těchto služeb na ISDS a na datové úložiště v technologickém centru na ORP Kladno. K případnému hostování poskytne spisovou službu EZOP, kterou Kladno provozuje. Díky těmto aktivitám a jednáním se zástupci obcí, bylo dosaženo kompletního vyplnění identifikačních údajů na portálu ePUSA, byl zmapován chod písemností na úřadě, byly doporučeny změny pracovních náplní a úpravy vnitřních předpisů v souvislosti s používáním datových schránek a prováděním konverze dokumentů.
 
Velice kladně bylo ze strany obcí hodnoceno podepsání otevřeného memoranda o spolupráci při vývoji spisových služeb, při naplňování zákona 300/2008 Sb., na území ORP Kladno, mezi statutárním městem Kladno a výrobci spisových služeb provozovaných v území, a to se společností Triada, spol. s r. o. a společností Alis, spol. s r. o. Od května 2009 má Magistrát města Kladna k dispozici testovací verzi spisové služby na tenkém klientovi, kterou nabídne městem zřizovaným organizacím a obcím, které v současné době neprovozují žádný informační systém, k hostování a počátkem června úspěšně proběhly testy s jejím napojením na ISDS. S dodavatelem elektronické spisové služby EZOP byly konzultovány vazby na CzechPOINT v případě autorizované konverze dokumentů na žádost a z moci úřední.
  
Ještě než zákon č. 300/2008 Sb nabyl účinnosti byl vydán organizační pokyn tajemníka Magistrátu města Kladna, který stanovil pravidla pro používání datové schránky úřadu po 1. červenci 2009 a povinnosti pracovníků s novelou zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Aktualizace vnitřní směrnice magistrátu „Spisový a skartační řád“ byla vydána po uveřejnění prováděcích vyhlášek k zákonu č. 300/2008 Sb. Vedení města Kladna přistoupilo k řešení problematiky eGovernmentu skutečně aktivně, což dokládá jednak usnesení Rady města Kladna z 20. dubna 2009, kde bylo odsouhlaseno podání žádosti o dotaci z IOP na projekt „Technologické centrum ORP Kladno a elektronické spisové služby v území“, a podáním žádosti o dotaci z OPLZZ na projekt „Vzdělávání v eGON centru v ORP Kladno“. Tato aktivita byla podpořena na zasedání Rady města Kladna 8. června 2009, kde bylo přijato usnesení o vyhlášení veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti k projektu „Technologické centrum ORP Kladno a elektronické spisové služby v území“. V souvislosti s tím jsou nyní připravovány a podepisovány partnerské smlouvy s obcemi ve správním obvodu ORP Kladno a s obcemi z okolních obcí s rozšířenou působností, které nebudou v budoucnu budovat technologická centra a nebudou svým obcím poskytovat potřebný datový prostor pro ukládání dat vzniklých činností datových schránek a z autorizované konverze dokumentů. Zároveň byly podepsány smlouvy o spolupráci se společnostmi Triada spol. s r.o. a Alis, spol. s r.o., které řeší rozšíření stávajících informačních systémů na obcích o novou verzi, popřípadě upgrade elektronické spisové služby, napojení na informační systém datových schránek a na datové úložiště v technologickém centru ORP Kladno.
  
Na jednání pracovní skupiny bylo dohodnuto, že datová schránka Magistrátu města Kladna bude zprovozněna nejdříve 1. 8. 2009, pokud v tomto termínu obdržíme přístupové údaje, které rozesílá Ministerstvo vnitra ČR. Zákon umožňuje zprovoznění datových schránek v rozmezí od 1. 7. do 1. 11. 2009. Magistrát města Kladna proto využije měsíc červenec 2009 k dokončení přípravných prací na propojení elektronické spisové služby EZOP s informačním systémem datových schránek a proškolení svých zaměstnanců a následně zaměstnanců všech obcí ve své působnosti. Zástupcům městem zřizovaných organizací, což jsou ve velké míře hlavně základní školy, bylo na jednání s řediteli těchto škol doporučeno, aby datovou schránku zprovoznili nejdříve v průběhu září 2009. Na poslední týden v srpnu pro ně město Kladno připravilo školení, jak k používání datových schránek, tak k práci s hostovanou spisovou službou EZOP a k autorizované konverzi dokumentů.
 
Bez elektronizace nemůže veřejná správa plně uspokojovat potřeby občanů, zůstávala by stále přítěží v jejich životě a úředník by byl považován spíše za nepřítele než za pomocníka. Musíme se povznést nad problémy a pokračovat v práci.
 
Text Ing. Pavel Rous a Ing. Simona Rákosová, statutární město Kladno

vytisknout  e-mailem