Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Megatrendy v bezpečnosti (z rakouských zkušeností)

Anotace  

Ve dnech 21. až 23. října 2009 se v rámci „Rakouských bezpečnostních dnů“ konalo v Saalfeldenu zasedání k projednání tématu „Bezpečnost v příštím desetiletí“. Hlavními referenty byl Jörg Ziercke, prezident Spolkového kriminálního úřadu v Německu a antimafiánští experti Leocula Orlando a brigadýr Walter Feichtinger, vedoucí Institutu pro mírovou bezpečnost a konfliktní management na Zemské akademii obrany ve Vídni.

Nejdříve autor uvádí, jaké odpovědi přineslo zasedání na otázky, které formy kriminality se budou v příštím desetiletí zvyšovat, jak ovlivňuje hospodářská krize kriminalitu, jakou strategií budou muset bezpečnostní instituce reagovat na budoucí vývoj a jaký vliv na bezpečnost mají války, katastrofy, globalizace i změna klimatu.

Podle Jörga Zierckeho bude hlavním úkolem bezpečnosti vést boj s terorismem, internetovou kriminalitou, hospodářskou kriminalitou i hromadnou kriminalitou.

Na úseku vnitřní bezpečnosti jmenoval Ziercke tyto megatrendy:

 • Globalizaci jako nejdůležitější megatrend.
 • Organizované násilí v tzv. „slabých státech“, až s hrozbou sociálních napětí.
 • Lokální a regionální konflikty, které se budou rychle internacionalizovat. Stále více se vytrácí oddělení vnější a vnitřní bezpečnosti.
 • Integrační problémy, přestárnutí společnosti a rostoucí přesun lidí do měst.V celosvětovém měřítku bydlí již více jak 50 % lidí ve městech. Vznikají megaměsta s megapodsvětím. Městský proletariát narůstá a stává se náchylný ke kriminalitě.
 • Rostoucí nebezpečí hrozí od teroristů a extremistů.
 • Na úseku organizované kriminality zůstává obchod s ilegálními drogami v celosvětovém měřítku nejvýnosnějším stínovým hospodářstvím; narůstá i počet finančních deliktů.
 • Organizovaný zločin využívá rozvíjejících se moderních komunikačních technologií.
 • Kritické infrastrukturní systémy jsou zranitelné a hrozí nebezpečí „kybernetického terorismu“.
 • Rostoucí počet národních států si dokáže uvědomovat své úkoly jen v omezeném rozsahu.

Na otázku, jak mohou bezpečnostní instituce reagovat na tyto megatrendy, navrhl Jörg Ziercke, aby trestné činy byly potírány již v zemích jejich původu i zemích transitních a to pomáháním policii v těchto zemích při jejím vzdělávání a vybavení i při řešení konkrétních případů. V boji s terorismem musí být dbáno vyrovnanosti mezi bezpečností a svobodou.

Vnitřní a vnější bezpečnost

Dr. Feichtinger také poukázal na megatrendy a to zejména ve vnější bezpečnosti, které vyžadují „globální myšlení“. Bezpečnost je ovlivňována asymetrickými konflikty, narůstajícím vlivem nestátních aktérů jako jsou koncerny apod., nerovným rozdělováním prostředků a technologií, působením změn klimatu, přetížením v důsledku globalizace, „světového nepořádku“, vzájemné závislosti, nového rozdělení moci jakož i přelévání regionálních konfliktů. Uvedl též, že právo národů již neodpovídá současným požadavkům. Uvedl těchto šest megatrendů:

 • „Povstání těch druhých“. Globalizace s sebou přináší totiž protichůdné pohyby; ve všech společnostech existují ti, kteří byli poškozeni globalizací.
 • Změna klimatu má co činit s bezpečností více než se domníváme. Na světě je 20 milionů lidí na útěku kvůli změnám klimatu. Podle odhadů UNO by se tento počet mohl do roku 2025 zvýšit až na 200 milionů.
 • 40 až 50 států je dnes považováno za „Low-Income Countries Under Stress“ (LICUS). V těchto stresovaných státech již nelze dostatečně zajišťovat bezpečnost a hrozí zde „neuvěřitelný potenciál nejistoty“.
 • Demografie: Největší přírůstek obyvatelstva je v nejméně rozvinutých zemích Afriky. Světová banka odhaduje, že do roku 2025 jen na severoafrickém pobřeží by muselo být vytvořeno 100 milionů nových pracovních míst, aby byli zaměstnáni mladí lidé. Vzniká vystěhovalecký tlak, který může zasáhnout Evropu.
 • Technologie: Kdo má ve věku informací informační dominanci, může rozhodovat o jiných.

Mafiózní struktury

Bývalý vrchní starosta Palerma, Leoluca Orlando, nazývaný „lovcem Mafie“, umožnil nahlédnutí do „nové Mafie“. Místo toho, aby vraždami a jinými násilnými delikty šířila ve veřejnosti strach a hrůzu, hledá a potřebuje nová Mafie konsensus v obyvatelstvu. Mafie investuje peníze v celé Evropě. Sejně jako teroristé potřebují i mafiáni banky.“Jedničkou je ten, kdo uzavírá obchody“ zdůraznil Orlando, který je od června 2009 poslancem v Evropském parlamentu. Jedničku je tedy třeba hledat uvnitř bankovního systému. Sicilská Mafia je politický, kulturní, ekonomický, kriminální mocenský systém stejně, jako ruská, čínská a kolumbijská organizovaná kriminalita. „My potřebujeme v boji proti nové Mafii novou strategii a občanskou kuráž“ zdůraznil tento expert. K soudcům, státním zástupcům a policistům musí být podle něj vytvořeno více důvěry.

Hospodářská krize a bezpečnost

Účastníci zasedání byli také seznámení s výsledky výzkumu k vlivu hospodářské krize na bezpečnost, který byl proveden formou dotazování expertů Dunajské univerzity v Kremsu v roce 2009. Výzkum se týkal hromadné kriminality, finančních deliktů, majetkových deliktů a terorismu.

Poznatky je možno shrnout takto:

Hromadná kriminalita bude narůstat, zejména kriminalita majetková. Zhorší se podmínky na pracovním trhu, zvýší se nezaměstnanost, bude narůstat frustrace a vandalismus.Vývoj v cizině bude mít podstatný vliv na kriminalitu u nás. Bude narůstat obchod se syntetickými drogami a je třeba počítat s nárůstem práce načerno, ilegální migrací, vykořisťováním pracovních sil. Na úseku hospodářské kriminality se experti obávají nárůstu krádeží Know-how, padělání peněz a pirátských výrobků.

Dalším zdrojem nebezpečí zůstává Internet-Shopping, útoky na systémy Online-Banking. Organizovaná kriminalita začne podnikat v nových „branžích“ a rozšíří pašování cigaret, hospodářskou kriminalitu a snad i obchod s lidskými orgány. Bude dále fungovat obchod s drogami.

Dotázaní bezpečnostní experti uvedli jako opatření a strategie proti prognózovanému vývoji především zajištění vysokého standardu bezpečnosti na veřejných místech a zařízeních,více technických bezpečnostních opatření, informovanost a sensibilizaci obyvatelstva, zachování neutrálního postoje v religiózně odůvodněných konfliktech, efektivní kontrolní mechanismy u migrace, jakož i vývoj balíčků opatření a linií chování příslušnými politiky.

Centra OK v Evropě

Kriminální organizace operují mezinárodně. Existují „kriminální centra“, která jsou blízko hlavních odbytišť zboží a dobré dopravní infrastruktury, jako jsou např. přístavy. Severozápadní centrum zahrnuje zejména kriminální skupiny, které operují v Nizozemí a Belgii. Zde je výborná dopravní infrastruktura pro spojení se světovými trhy. Jen v Rotterdamu, druhém největším přístavu světa, je každoročně přepraveno 10,6 milionů kontejnerů. Kontejnerový terminál je také centrem pro dovoz ilegálních drog a padělaných značkových výrobků.

Centrálou pro severovýchodní centrum je Litva. Pobaltí je mostem organizované kriminality mezi Ruskem, Běloruskem, Ukrajinou a Evropskou unií.

Jihovýchodní centrum v balkánském prostoru je bránou pro organizovanou kriminalitu z východní Evropy a Asie. Existuje zde laciná infrastruktura a pohraniční kontrola je obtížná.

Jižní centrum se týká zejména Itálie s její Mafií a jí podobnými organizacemi..

Závěry

Pro příští desetiletí se tedy rýsují tyto prognózy na úseku bezpečnostní situace:

 • Vnitřní a vnější bezpečnost budou úzce souviset jako dosud.
 • Bezpečnostní situace bude podstatně ovlivňována řadou dalších faktorů, zejména globalizací, hospodářskou krizí, narůstající nezaměstnaností, politickými konflikty, změnami klimatu a zmenšováním rezerv.
 • Negativní dopady globalizace jsou novou výzvou pro bezpečnostní úřady.
 • Hospodářskou krizí způsobená vyšší nezaměstnanost podmiňuje nárůst majetkové kriminality.
 • Negativní sociální následky hospodářské krize vedou k tomu, že se mladí lidé snadněji nechají naverbovat extremistickými a teroristickými organizacemi.
 • Migrační tlak na Evropskou unii bude zesilovat.
 • Organizovaná kriminalita bude v budoucnu nacházet lepší situaci na kriminálních trzích v důsledku jejich globalizace i nových komunikačních technologií.
 • Kriminální organizace budou komplexněji spolupracovat s jinými (etnickými) skupinami a budou náborovat stále více ilegální přistěhovalce.
 • Organizovaná kriminalita investuje ilegálně získaný majetek stále více do legálního hospodářského koloběhu.
 • Vedle „klasických“ deliktů OK, jako je obchod s drogami, obchod se zbraněmi, ilegální likvidace odpadů, hrají významnou roli další pole působnosti, jako např. podvody s vracením daně z přidané hodnoty, výrobní pirátství aj.
 • V důsledku hospodářské krize přibývá černých trhů, práce na černo a nečistých bojů o zakázky.
 • Kriminalita bude nadále narůstat, zejména majetková a hospodářská.
 • Budou nadále ohroženy kritické infrastruktury a proto musí být lépe chráněny.
 • Policie nesmí pokulhávat za organizovanou kriminalitou na úseku techniky i na úseku informačních a komunikačních technologií.
 • Multinacionální spolupráce policie musí být zesílena nejen na úseku obchodu s drogami, ilegální migrace.
 • Zdokonalovat systém včasného varování.
 • Počítat s nárůstem privátního bezpečnostního sektoru.

Závěr

Dovoluji si tvrdit, že kriminální situace v České republice i perspektivy boje s ní v příštím desetiletí jsou v mnoha směrech analogické s Rakouskem a že tento časopisecký příspěvek může v mnohém směru být užitečný i pro orientaci naší policie v nejbližších letech.

Literatura:

(Sabitzer, Werner: Megatrends in der Sicherheit. Kriminalistik. C.F. Müller, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg 2010, č.1, s. 56 – 58)

Plk. Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, PhD.
VRCHNÍ RADA
Katedra kriminalistiky Policejní akademie ČR v Praze

vytisknout  e-mailem