Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Martinková, M.: K problematice obětí kriminality v České republice – výsledky výzkumné sondy

Souhrn (čes., angl., něm.) 

Martinková, M.
K problematice obětí kriminality v České republice – výsledky výzkumné sondy.
Souhrn

V příspěvku prezentovaný výzkum se zaměřil na zkoumání viktimizace obyvatel ČR osmi delikty během jednoho roku, který předcházel realizaci výzkumu. Výzkum byl zaměřen na získání vymezeného okruhu informací o obětech vybraných deliktů (výskyt, reviktimizace, nahlašování zasažení deliktem na policii /latence/). Výzkum též věnoval pozornost obavám respondentů z kriminality. Výzkum byl proveden koncem roku 2013 na reprezentativním souboru 3 000 osob starších 15 let z celé ČR. Některá získaná data byla srovnávána s daty z obdobného viktimologického výzkumu z roku 2010. Ze získaných dat bylo zřejmé, že osoby zasažené nejméně jedním deliktem z osmi sledovaných tvořily v roce 2013 zhruba 36 % dotázaného souboru jedinců. Nejvíce respondentů bylo v roce 2013 zasaženo z osmi zkoumaných deliktů krádežemi osobních věcí /bez použití násilí/ (14,6 % respondentů), krádežemi věcí z automobilu (10,5 % respondentů) a vloupáním do obydlí (8,6 %).  Bylo zjištěno, že v roce 2013 oproti roku 2010 se statisticky významně zvýšil mezi respondenty, a tedy mezi obyvateli ČR, počet osob, které byly zasaženy nejméně jedním ze zkoumaných osmi deliktů (o asi 5 %). Policie se o poškození jednotlivými zkoumanými delikty dozvídala od obětí s odstupem tří let v obdobné míře. 


Martinková, M.
On the issue of crime victims in the Czech Republic – the results of a research probe
SUMMARY

The survey presented in the article focused on examining victimisation of inhabitants of the Czech Republic by eight offences, which preceded the survey. The survey focused on gaining a specified range of information about victims of selected offences (occurrence, re-victimisation, reporting exposure to an offence to the police /latency/). The survey also focused on the respondents’ worries about crime. The survey was carried out at the end of the year 2013 on a representative sample of 3,000 persons above the age of 15 years from the entire Czech Republic. Some of the data obtained were compared with data from a similar victimology survey from the year 2010. From the data obtained, it was clear that the persons affected by at least one of the eight offences monitored represented approximately 36 % of the responding set of individuals in the year 2013. Out of the eight offences examined, the highest number of respondents was exposed to theft of personal belongings /without the use of violence/ in the year 2013(14.6 % of respondents), theft of belongings from a car (10.5 % of respondents) and burglary in dwellings (8.6 %).  According to the findings, in the year 2013e, the number of persons, who were affected by at least one of the eight offences examined increased significantly compared to the year 2010 among respondents, and thus among inhabitants of the Czech Republic (by approximately 5 %). The police found out about exposure to the individual offences examined after three years from the victims, to a similar extent. 


Martinková, M.
Zur Problematik der Kriminalitätsopfer in der Tschechischen Republik – die Ergebnisse einer untersuchenden Sonde.
ZUSAMMENFASSUNG

Die in diesem Beitrag präsentierte Untersuchung war auf die   Viktimisierung der Bevölkerung der Tschechischen Republik durch acht Delikte im Jahr vor ihrer Durchführung  ausgerichtet.  Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Gewinnung eines eingeschränkten Kreises von Informationen über die Opfer der ausgewählten Delikte    (Vorkommen, Reviktimisierung, das Anmelden der Delikte der Polizei durch Personen, die durch die Delikte betroffen waren, /Latenz/).In der Untersuchung wurde auch der Angst der Befragten vor  Kriminalität Aufmerksamkeit gewidmet.  Die Untersuchung wurde Ende 2013 an einer repräsentativen Gruppe von 3000 Personen aus der ganzen Tschechischen Republik, die älter als 15 Jahre waren, durchgeführt.  Einige der gewonnenen Daten wurden mit den Daten aus einer ähnlichen viktimologischen Untersuchung von 2000 verglichen. Aus den erworbenen Daten ging hervor, dass die Personen, die mindestens durch ein von acht verfolgten Delikten betroffen waren, in der befragten Gruppe   36 % ausmachten. Im Jahre 2013 wurden von den acht untersuchten Delikten die meisten Befragten   durch Diebstahl von persönlichen Sachen /ohne Gewaltanwendung/ (14,6 % der Befragten), den Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto (10,5 % der Befragten) und Einbrüche in Wohnstätten (8,6 %) betroffen. Es wurde festgestellt, dass sich 2013 gegenüber 2010 unter den Befragten, bzw. der Bevölkerung der Tschechischen Republik, die Zahl der Personen, die mindestens durch eines der untersuchten acht Delikte betroffen waren, statistisch bedeutend erhöht hat (um etwa 5 %). Die Opfer meldeten der Polizei, dass sie von   untersuchten Delikten betroffen waren, nach  dreijährigem Abstand in ähnlichem Ausmaß.

vytisknout  e-mailem