Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalita

Drogy, divácké a domácí násilí, statistika kriminality 

Protidrogová politika v ČR

Za protidrogovou politiku je zodpovědná Vláda ČR, která si za tímto účelem zřídila Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). RVKPP vede předseda vlády, výkonným místopředsedou je národní koordinátor pro protidrogovou politiku. Dalšími členy jsou ministr zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, spravedlnosti, financí, obrany, zemědělství, průmyslu a obchodu, zahraničních věcí, pro místní rozvoj, ministr nebo zmocněnec vlády pro lidská práva, je-li jmenován, policejní prezident, zástupce Asociace krajů ČR, zástupce Svazu měst a obcí, zástupce Společnosti pro návykové nemoci České  lékařské  společnosti  Jana Evangelisty Purkyně, zástupce Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním, zástupce České asociace adiktologů, zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, zástupce pacientských organizací a expert jmenovaný předsedou RVKPP. RVKPP vznikla na základě usnesení vlády  č. 643 ze dne 19. června 2002; zároveň bylo v sekretariátu RVKPP zřízeno Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které provozuje národní informační portál o ilegálních a legálních drogách https://www.drogy-info.cz/.

Klíčovým koncepčním dokumentem Vlády ČR a zároveň programovým vyjádřením záměrů a postupu vlády při uplatňování opatření za účelem předcházení a snižování škod vyplývajících z užívání návykových látek, patologického hráčství a nadužívání moderních technologií v české společnosti  je Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 (pdf, 1,6 MB), která byla vládou schválena dne 13. května 2019 usnesením č. 329. Nástrojem pro realizaci Národní strategie je Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2021 (pdf, 1,5 MB), který byl vládou schválen dne 16. prosince 2019 usnesením č. 930.

Politika v oblasti závislostního chování je definována jako komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření, včetně opatření vymáhání práva, uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni zaměřených na problematiku legálních i nelegálních návykových látek a patologického hráčství. Prioritně se zaměřuje na následující oblasti: posílení prevence a zvýšení informovanosti, zajištění kvalitní a dostupné sítě adiktologických služeb, efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty, posílení řízení, koordinace a efektivní financování protidrogové politiky, nově a podrobněji se zaměří na nadužívání psychoaktivních léčivých přípravků, nadužívání moderních technologií a problematiku konopí a kanabinoidů.

V rámci Ministerstva vnitra plní roli gestora pro problematiku závislostního chování odbor bezpečnostní politiky. V rámci Policie ČR je věcným gestorem pro oblast nelegálních drog Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (NPC).
 

Právní předpisy upravující nakládání s omamnými a psychotropními látkami

Hlavní právní předpisy, které upravují legální a nelegální nakládání s návykovými látkami jsou zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog.

Trestné činy spojené s držením, výrobou, nakládáním s omamnými a psychotropními látkami, nedovoleným pěstováním a šířením toxikomanie jsou obsaženy v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.v § 283 až § 288).

Jednání spočívající v neoprávněném přechovávání omamné či psychotropní látky v malém množství pro vlastní potřebu a jednání spočívající v neoprávněném pěstování rostlin nebo hub obsahující omamnou nebo psychotropní látku pro vlastní potřebu v malém množství je postihováno jako přestupek. Hranice "malého množství" a "množství většího než malého" stanovuje příloha stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Tpjn 301/2013.

Na webu https://www.drogy-info.cz/ byl založen oddíl "legislativa", který se detailněji věnuje nakládání s konopím a přestupkové činnosti.
 

Stávající situace

Situaci v České republice z hlediska drogové kriminality každoročně popisuje ve své Výroční zprávě NPC. Zpráva obsahuje souhrn trestně-právních dat v oblasti vymáhání protidrogové legislativy. Jsou zde uvedeny konkrétní počty vedených trestních řízení, zadržených a obviněných osob a zajištěných drog pro daný rok.

Situaci v České republice z hlediska drogové problematiky popisuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog, kterou každoročně publikuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Zpráva obsahuje popis aktuální protidrogové politiky, uvádí informace o užívání a spotřebě drog, prevenci, léčbě a službách pro uživatele drog, zdravotních a sociálních souvislostech a důsledcích užívání drog a opatřeních na ně zaměřených pro daný rok.
 

Národní dokumenty

Mezinárodní dokumenty

  

Užitečné odkazy

  

Odbor bezpečnostní politiky, 2. března 2021

  

vytisknout  e-mailem