Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalita

Drogy, divácké a domácí násilí, statistika kriminality 

Protidrogová politika v ČR

Za protidrogovou politiku je zodpovědná vláda ČR, která si za tímto účelem zřídila Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). RVKPP vede předseda vlády. Další členové jsou ministr vnitra, zdravotnictví, financí, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, spravedlnosti, obrany, zástupce Asociace krajů ČR, předseda Společnosti pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně, zástupkyně nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí, národní protidrogový koordinátor a expert jmenovaný předsedou vlády. RVKPP vznikla na základě usnesení vlády  č. 643 ze dne 19. června 2002; zároveň bylo v sekretariátu RVKPP zřízeno Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které provozuje národní informační portál o ilegálních a legálních drogách www.drogy-info.cz.

Klíčovým koncepčním dokumentem vlády ČR a zároveň programovým vyjádřením záměrů a postupu vlády při řešení problému užívání drog je Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (pdf, 300 kB) (dále jen "Národní strategie"), která byla schválena dne 10. května 2010 usnesením vlády č. 340. Nástrojem pro realizaci Národní strategie je Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015-2018 pro oblast hazardního hraní, Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018 a Akční plán k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015 až 2018. Protidrogová politika v České republice je založena na uplatňování vyváženého přístupu ke snižování nabídky drog a poptávky po drogách. Protidrogovou politiku staví ČR na čtyřech základních pilířích, primární prevenci, léčbě a sociálním začleňování, snižování rizik a snižování dostupnosti drog.

Roli věcného gestora pro problematiku návykových látek v oblasti snižování jejich dostupnosti a pro problematiku gamblingu plní na Ministerstvu vnitra odbor bezpečnostní politiky. V rámci Policie ČR je věcným gestorem pro oblast nelegálních drog Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování P ČR (NPC).
 

Právní předpisy upravující nakládání s omamnými a psychotropními látkami

Hlavní právní předpisy, které upravují legální a nelegální nakládání s návykovými látkami jsou zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog.

Trestné činy spojené s držením, výrobou, nakládáním s omamnými a psychotropními látkami, nedovoleným pěstováním a šířením toxikomanie jsou obsaženy v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.v § 283 až § 288).

Jednání spočívající v neoprávněném přechovávání omamné či psychotropní látky v malém množství pro vlastní potřebu a jednání spočívající v neoprávněném pěstování rostlin nebo hub obsahující omamnou nebo psychotropní látku pro vlastní potřebu v malém množství je postihováno jako přestupek. Hranice "malého množství" a "množství většího než malého" stanovuje příloha stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Tpjn 301/2013.

NPC uveřejnilo na svých webových stránkách nejčastější dotazy, se kterými se setkávají z oblasti drogové legislativy pod hlavičkou Mýty a fakta o drogách. Na webu drogy-info.cz byl založen oddíl "legislativa", který se detailněji věnuje nakládání s konopím a přestupkové činnosti.
 

Stávající situace

Situaci v České republice z hlediska drogové kriminality každoročně popisuje ve své Výroční zprávě NPC. Zpráva obsahuje souhrn trestně-právních dat v oblasti vymáhání protidrogové legislativy. Jsou zde uvedeny konkrétní počty vedených trestních řízení, zadržených a obviněných osob a zajištěných drog pro daný rok.

Situaci v České republice z hlediska drogové problematiky popisuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog (dále jen "Výroční zpráva"), kterou každoročně publikuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Zpráva obsahuje popis aktuální protidrogové politiky, uvádí informace o užívání a spotřebě drog, prevenci, léčbě a službách pro uživatele drog, zdravotních a sociálních souvislostech a důsledcích užívání drog a opatřeních na ně zaměřených pro daný rok.
 

Národní dokumenty

Mezinárodní dokumenty

  

Zpravodajství

Užitečné odkazy

  

Odbor bezpečnostní politiky, 2. července 2018

  

vytisknout  e-mailem