Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalistika

Aktuální číslo, redakce, předplatné, pokyny pro autory, archiv, medailonek 

Pokyny pro autory

Vážení autoři,

Redakce nepřijímá příspěvky, které již byly publikovány nebo přijaty k publikování jinde.

Redakci zaslané rukopisy procházejí před přijetím k otištění recenzním řízením.

Redakce přijímá příspěvky v češtině a slovenštině.

Povinnou součástí příspěvku (s výjimkou informací, recenzí a anotací) je souhrn v českém, anglickém a německém jazyce. Souhrn lze zaslat jen v českém jazyce, redakce překlad zajistí. Souhrnem se rozumí stručný obsah příspěvku bez jeho hodno­cení. Souhrn by měl být stručný a výstižný o rozsahu maximálně 10 vět.

Recenze knih a konferenčních sborníků musí být opatřeny bibliografickými údaji o posuzované knize, respektive místě a době konání konference. Redakce nepřijímá texty zaměřené pouze popisně, neobsahující kritické zhodnocení a vlastní myšlenkový přínos autora.

Autorské příspěvky jsou přijímány pouze v elektronické podobě ve formátech doc, docx.

Maximální rozsah vlastního tex­tu včetně poznámek a citací umístěných pod textem je 20 normostran.

1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer, bez grafických doplňků (obrázky, grafy, tabulky).

Příspěvky překračující uvedený rozsah musí být rozděleny do více samostatných částí.

Názvy autorských příspěvků by měly být stručné a výstižné, v případě jejich nadměrné délky si redakce vyhrazuje právo na jejich úpravu a zkrácení.

Pravidla formální úpravy textu

Použijte formát textového editoru Word (doc), písmo Times New Roman 12, řádkování 1,5.

Doprovodné obrázky, tabulky či grafy posílejte samostatně ve formátech jpg, tif. Neodevzdávejte grafické doplňky vložené do textu. K obrázkům, grafům a tabulkám je třeba dodat jejich zdroj.

Text poznámek uvádějte pod čarou (jako tzv. poznámky patové). Použité prameny preferujeme z grafických důvodů formou poznámek pod čarou.

U příspěvků nepoužívejte desetinné třídění do více než 4. úrovně (1.1.1.1).

Za příspěvkem uveďte adresu svého pracoviště či profesního působiště a aktuální kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo atp.).

Nevyžádané rukopisy, fotografie, kresby a podobné podklady se nevracejí. Za původnost a pravdivost článku odpovídá autor. Veškerou korespondenci adresujte: Ministerstvo vnitra ČR, redakce Krimi­nalistika, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 nebo na e-mail: redakce@mvcr.cz.

Citace
Při citování literatury je nutné respektovat zásady citování odborné literatury podle mezinárodní normy ČSN ISO 690.
Autorské příspěvky, jejichž citace nebudou odpovídat standardu ČSN ISO 690, budou autorům vráceny k přepracování nebo budou odmítnuty.

Bibliografické odkazy doporučujeme v této formě:

a) Citace z monografií:
Je-li jeden autor:
PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název díla (kurzívou). Vydání. Nakladatelské údaje (místo a nakladatel), rok vydání, ISBN.
Jsou-li autoři dva nebo tři, uvádějí se všichni, a to ve stejném formátu (příjmení, iniciála jména) jako u jednoho autora. Jednotlivé autory je nutno oddělit interpunkčním znaménkem, např. tečkou, čárkou, středníkem, pomlčkou. Redakce Správního práva preferuje jako oddělovací znaménko v tomto případě čárku.
Příklad:
HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 5., rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, ISBN 80-7179-671-9.

b)  Citace článků z periodik:
Vzor:
PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název článku. Název zdrojového dokumentu (periodika), rok, ročník (kurzívou), číslo svazku, rozsah článku (strany od do). ISSN.
Příklad:
HARTMANNOVÁ, V.: Právní jazyk v úřední korespondenci. In Správní právo, 2006, roč. XXXIX, č. 6-7, str. 444–450, ISSN 0139-6005.

c)  Citace článků ze sborníků:
Vzor:
PŘÍJMENÍ AUTORA, Iniciála jména.: Název příspěvku. In Název zdrojového Sborníku (kurzívou). Vydání. Nakladatelské údaje (místo, nakladatel). Rok. Rozsah (strana od do). ISBN (ISSN) - není povinné.

d)  Citace z internetových zdrojů
Vzor:
Přístup ke zdroji. Verze (resp. poslední úpravy internetové stránky, je-li tento údaj dostupný).
Datum    citace. 
Příklad:    <http://www.ochrance.cz/cinnost>    [citováno 1. prosince 2008].

vytisknout  e-mailem