Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 3/2013

Ročník XLVI 

 

krim_3_13_obalka.jpgJelínek, J.
Poškozený, jeho procesní práva a ochrana po novele trestního řádu provedené
zákonem o obětech trestných činů

The injured, his procedural rights and protection after an amendment of the penal procedure
code carried out by the act on victims of criminal acts
Der Beschädigte, seine Prozessrechte und sein Schutz nach der mit dem Gesetz über die Opfer
von Straftaten durchgeführten Novelle der Strafordnung

Beranová, A.
Uplatňování soukromoprávních nároků v německém adhezním řízení – podněty
k rekodifikaci českého trestního práva procesního

Applying private law claims in German adhesion proceedings– inspirations
for re-codification of the Czech penal procedure law
Die Geltendmachung von privatrechtlichen Ansprüchen im deutschen
Adhäsionsverfahren – Anregungen zur Kodifizierung des tschechischen Strafprozessrechts  __

Kratochvíl, V.
Postavení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti ve smyslu z. 418/2011 Sb., o tr. odpovědnosti PO
a řízení proti nim

The position of the Office of the Regional Council of the Cohesion Region in the sense of act no. 418/2011 Sb.,
about penal liability of legal entities and their prosecution
Die Stellung des Amtes des Regionalrates in der Kohäsionsregion im Sinne des Gesetzes Nr. 418/2011 Slg.,
über die Strafverantwortung von juristischen Personen und das gegen sie geführte Verfahren 

Ščerba, F.
K některým problémům trestního postihu násilných trestných činů
On some problems of penal recourse against violent criminal acts
Zu einigen Problemen der Strafverfolgung von Gewaltstraftaten 

Brichcín, S.
K internetové pedosexuální delikvenci
On paedo-sexual delinquency on the Internet
Zur pädosexuellen Delinquenz im Internet 
Aigner, A.
Určení autora anonymních textů na základě jazykové analýzy
Determining the author of anonymous texts based on language analysis
Die Bestimmung des Autors von anonymen Texten auf Grund der Sprachanalyse


INFORMACE
Janků M. - Mareš, M.
Případ Anderse Brievika a jeho vliv ve středoevropském prostoru
The case of Anders Brievik and its influence in the Central European area
Der Fall Anders Brievik und sein Einfluss im mitteleuropäischen Raum 

Kopečný, Z.
Zpráva z trestněprávní sekce konference Olomoucké právnické dny 2013
A report from the penal-law section of the Olomouc Days of Law 2013 conference
Der Bericht aus der strafrechtlichen Sektion der Konferenz Ölmitzer Juristentage 2013


Ze zahraničí
Dluhoš, M.
Nejvyšší orgány ruskojazyčných zločineckých organizací – schodka
The highest body of Russian criminal organisations – the schodka
„Schodka“ - das höchste Organ der russischsprachigen kriminellen Organisation. 


RECENZE
Uhlířová, M.
Zákon o obětech trestných činů………
The act on victims of criminal acts
Das Gesetz über die Opfer von Straftaten

Stupka, J.
Nové právní předpisy (únor –duben 2013)
New legal regulations (February to April 2013)
Neue Rechtsvorschriften (Februar - April 2013)

Rabinská, I.
Judikatura
Judicature
Die Judikatur
 

vytisknout  e-mailem