Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 1/2013

Ročník XLVI 

krim_1_13_obalka.jpgKybernetická bezpečnost a trestněprávní postih DoS útoků (útoků odmítnutí služby)
Cybernetic security and penal recourse against DoS attacks (denial of service attack)
Cyber-Sicherheit und strafrechtliche Verfolgung der DoS – Angriffe (Dienstverweigerungsangriffe)
                                                                           V. Plecitý                        1/3

Neodůvodněné průtahy v trestním řízení jako důsledek nekvalitní organizace práce
policejního orgánu

Unjustified delays in penal proceedings as a result of poor-quality organisation
of work of the police body
Unbegründete Verzögerungen im Strafverfahren als Folge der schlechten
Arbeitsorganisation eines Polizeiorgans
                                                                           Z. Krejčí, F. Klimus           1/22

K právní povaze mimořádných „prohibičních“ opatření podle zákona o ochraně veřejného
zdraví

On the legal nature of extraordinary „prohibitive“ measures according to the act on protection
of public health
Zur juristischen Natur ausserordentlicher „prohibitive“ Massnahmen laut Gesetz über den Schutz
der offentlichen Gesundheit
                                                                           J. Staša                           1/32

Aktuální výsledky expertízy o charakteru a činnostech skupin organizovaného zločinu na území ČR
Current results of an expert’s report on the nature and activites of organised crime groups on the territory
of the Czech Republic for the year 2011
Aktuelle Ergebnisse aus der Expertise zum Charakter und zu Aktivitäten von Gruppen des örganisierten
Verbrechens auf dem Territorium der Tschechischen Republik
                                                                           M. Cejp                          1/38

Ochrana duševního vlastnictví – zajímá u nás vůbec někoho?
Intellectual property protection – Is anyone inerested?
Schutz des geistigen Eigentums – interessiert das bei uns überhaupt jemanden?
                                                                           J. Holas                          1/46

Ze zahraničí

Pokladna ruskojazyčné zločinecké organizace – obščak
The treasury of Russia-speaken criminal organisation
Gemeinscheftskasse der russischsprachigen Verberecherorganisation - Abschtschjak
                                                                           M. Dluhoš                       1/56

Právne nástroje boja proti terorizmu v právnom poriadku Slovenskej republiky
Legal tools for fighting terrorism in the rule of law in the Slovak Republic
Juristische Instrumente im Kampf gegen den Terrorismus in der Rechtsordnung der Slowakischen republik
                                                                           M. Svrček                       1/66

Anotace

Projekt prevence dětské pornografie
Project on prevention of child pornography
Projekt zur Prävention von Kinderpornographie
                                                                           M. Protivinský                 1/74

Judikatura
Judicature
Die Judikatur
                                                                           I.Rabinská                       1/75

Nové právní předpisy (srpen – říjen 2012)
New legal regulations (August to October 2012)
Neue Rechtsvorschriftenn (August – October 2012)
                                                                           J.Stupka                          1/77
 

vytisknout  e-mailem