Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb

 • Základní informace o Dynamickém nákupním systému KIVS ("DNS KIVS")
 • Informace k DNS KIVS pro Pověřující zadavatele
 • Kontakty: Centrální zadavatel MV ČR (DNS KIVS)
 • Centrální místo služeb (CMS)

Základní informace o Dynamickém nákupním systému KIVS ("DNS KIVS")

Základní informace o Dynamickém nákupním systému KIVS ("DNS KIVS")

AKTUÁLNĚ:

Ministerstvo vnitra bude v průběhu října 2021 pořádat další setkání KIVS FÓRA, která se uskuteční přes Live Meeting MS Teams.

Dne 16. 6. 2021 Centrální zadavatel zveřejnil na profilu MV ČR Rozhodnutí zadavatele o změně zadávací dokumentace dynamického nákupního systému. Ze strany Centrálního zadavatele došlo k prodloužení DNS.

 • Zadávací dokumentace na zavedení dynamického nákupního systému s názvem "Poskytování služeb KIVS - 2017-2021", se ruší a nahrazuje novým zněním zadávací dokumentace na zavedení dynamického nákupního systému s názvem "Poskytování služeb KIVS - 2017-2041". Bližší informace zveřejněny na profilu MV ČR:
  https://dns.kivs.cz/.
   

Dynamický nákupní systém: "Poskytování služeb KIVS - 2017-2041"

Dynamický nákupní systém s názvem "Poskytování služeb KIVS - 2017-2041" (dále jen "DNS KIVS”), který byl zaveden oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne 9. 8. 2017, jež bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 14. 8. 2017 pod ev. č. F2017-022104 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 8. 2017 pod ev. č. 2017/S 154-319744, ve znění opravných oznámení o zavedení DNS KIVS s evidenčním číslem formuláře ve Věstníku veřejných zakázek F2021-021868, zadavatelem Českou republikou - Ministerstvem vnitra, IČO: 00007064, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná (dále jen "Centrální zadavatel").

Aktuální Zadávací dokumentace je Centrálním zadavatelem uveřejněna na profilu Centrálního zadavatele:
https://dns.kivs.cz/.

Bližší informace k DNS KIVS lze získat prostřednictvím emailu kivs@mvcr.cz.

Na základě usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, (dále také "Usnesení") je povinností většiny státních organizací (podrobné informace na stránkách Odboru hlavních architekta eGovernmentu) informovat vládu o:

 1. záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy, anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury); součástí materiálu musí být stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu vydané postupem podle Základních zásad,

 2. veškerých ostatních záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mil. Kč, které nejsou uvedeny v bodě II/1/a) tohoto usnesení. 

Tuto povinnost splní každý povinný Pověřující zadavatel ještě před tím, než požádá Centrálního zadavatele o zadání Dílčí veřejné zakázky pod DNS ICT.

V případě zájmu o uzavření Dohody o centralizovaném zadávání nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu kivs@mvcr.cz.
 

Dynamický nákupní systém: "Poskytování služeb KIVS - 2013-2017"

Dynamický nákupní systém s názvem "Poskytování služeb KIVS - 2013-2017" byl zaveden oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne 31. 7. 2012, jenž bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 220101 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249354, ve znění opravných oznámení o zavedení DNS KIVS s evidenčním číslem formuláře ve Věstníku veřejných zakázek 7302021026623, 7302061026623, 7602071026623 a 7602081026623 zavedený zadavatelem Českou republikou - Ministerstvem vnitra, IČ: 00007064, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná (dále jen "Centrální zadavatel"). Dne 29. 9. 2017 bylo DNS ukončeno.
 

Historie KIVS

Memorandum o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy (pdf, 2 MB), které bylo podepsáno 13. 11. 2013 ministrem vnitra Martinem Pecinou, šéfem Asociace krajů ČR Michalem Haškem a předsedou Svazu měst a obcí Danem Jiránkem.

Vláda České republiky na svém zasedání dne 30. května 2012 přijatým usnesením č. 385 o Koncepci nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013 (dále jen "Usnesení") schválila záměr nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen "služby KIVS") v období po 27. březnu 2013, který pro všechny orgány státní správy bude znamenat povinnou účast na centralizovaném nákupu datových přípojek Komunikační infrastruktury veřejné správy do Centrálního místa služeb (dále jen "CMS").

Dle výše uvedeného Usnesení si nákup ostatních služeb KIVS, tzn. datových komoditních telekomunikačních služeb (dále jen "KTS data") a hlasových komoditních telekomunikačních služeb (dále jen "KTS hlas") mohou orgány státní správy zajistit samostatně.

Jedním z úkolů plynoucích z přijatého Usnesení pro členy vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů, vedoucí organizačních složek státu v působnosti ministerstev a vedoucí příspěvkových organizací zřízených ministerstvy je uzavření Dohody o centralizovaném zadávání (dále jen "DoCZ") s Ministerstvem vnitra. Uzavření DoCZ je pro tyto subjekty povinné. Dříve podepsané DoCZ (i ty na dobu neurčitou) pozbudou platnosti se spuštěním nákupu služeb KIVS po 27. březnu 2013.

Hejtmanům, primátorovi hl. m. Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí se doporučuje zvážit postup dle Koncepce nákupu služeb KIVS a uzavřít DoCZ s ohledem na efektivitu centralizovaného nákupu těchto služeb a možnost dosažení úspor.

Dopisem náměstka ministerstva vnitra č.j.: MV-35760-14-NS/2012 ze dne 6.6.2012 byly orgány veřejné správy vyrozuměny s dalším postupem a vyzvány k uzavření dohody o centralizovaném zadávání.
 

  

Informace k DNS KIVS pro Pověřující zadavatele

Informace k DNS KIVS pro Pověřující zadavatele

  

Profil MV ČR pro DNS KIVS naleznete na stránkách https://dns.kivs.cz/

Portál KIVS naleznete na stránkách https://kivs.cz/

DNS KIVS naleznete na stránkách https://dns.kivs.cz/

Bližší informace k DNS KIVS lze získat prostřednictvím emailu kivs@mvcr.cz

  

Kontakty: Centrální zadavatel MV ČR (DNS KIVS)

Kontakty: Centrální zadavatel MV ČR (DNS KIVS)

Centrální zadavatel KIVS MV
náměstí Hrdinů 1634/3  Praha 4   PSČ 140 21
Odbor veřejných zakázek
oddělení centrálních nákupů státu v oblasti informačních a komunikačních technologií
jméno telefon mobil e-mail
Mgr. Lenka Přibová
ředitelka odboru veřejných zakázek
- - zakazky@mvcr.cz
Mgr. Milan SOURAL
vedoucí oddělení
974 ​816 731 728 152 051 milan.soural@mvcr.cz
Dorotka DUŠIČKOVÁ 974 848 484 704 844 350 dorotka.dusickova@mvcr.cz
Ing. Monika KOZÁKOVÁ 974 816 739 704 965 223 monika.kozakova1@mvcr.cz
Mgr. Věra POŠUSTOVÁ 974 816 481 704 844 352 vera.posustova@mvcr.cz
kivs@mvcr.cz

  

Centrální místo služeb (CMS)

Centrální místo služeb (CMS)

Odbor hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra (OHA MVČR) připravil několik dokumentů týkajících se služeb CMS. Zájemci najdou základní informace o službách CMS a postupech při vyžadování služeb CMS v materiálech níže. V případě dalších otázek se můžete obrátit na provozovatele CMS - Národní agenturu pro komunikační a informační technologie - mailem na Pozadavky.CMS@nakit.cz.

 1. Obce s rozšířenou působností (ORP)
 2. Soukromoprávní uživatele údajů (SPUÚ)
 3. Obce I. a II. typu
 4. Nejsem Orgán veřejné moci (OVM)
 5. Standardní Subjekt CMS
   

Připojení do prostředí CMS - OVM, OVS

Pro připojení do prostředí KIVS/CMS je potřeba se seznámit s provozními podmínkami CMS v dokumentu Provozní podmínky a žádost o přístup do CMS (verze 2.1.2) (docx, 200 kB). Na poslední straně dokumentu naleznete "Žádost o zřízení přístupu do prostředí CMS", kterou je potřeba vyplnit a zaslat do datové schránky MVČR. Kromě jiného, uvedete v Žádosti:

 • "Jednoznačný identifikátor OVM" - ve většině případů se rovná IČO Subjektu. Svůj identifikátor si můžete ověřit na adrese https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/katalog-ovm. Pokud nejste Orgán veřejné moci (OVM), a přesto chcete čerpat služby CMS, musíte si požádat o služby přes svého zřizovatele, který je OVM nebo můžete přistupovat do některého z Extranetů CMS jako SPUÚ viz dále ...

 • "Identifikátor účtu oprávněné osoby v JIP/KAAS" - k vyplnění této položky budete potřebovat Administrátora JIP svého Subjektu, který zavede Oprávněnou osobu do JIP a přidělí jí "Přihlašovací jméno"; po zřízení přístupu do CMS této osobě přidělí i potřebné role pro Portál CMS. Každý OVM/SPUÚ má svého administrátora JIP přiděleného. Pokud nevíte, kdo tuto funkci vykonává, kontaktujte Helpdesk Czech POINT.
   

Přístup do prostředí CMS je možné realizovat jedním ze tří možných způsobů:

 1. Prostřednictvím Krajských sítí (aktuálně v krajích Vysočina, Plzeňském, Karlovarském, Zlínském, Praha - Mepnet a částečně Pardubickém + další budou-li vybudovány).

 2. Prostřednictvím metropolitních sítí připojených např. na Integrovanou telekomunikační sít (ITS) MVČR nebo CESNET.

 3. Prostřednictvím Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) s využitím komerčních nabídek soutěžených prostřednictvím Ministerstva vnitra. Aktuální KIVS operátoři jsou O2, T-Mobile, ha-vel, České radiokomunikace, Quantcom. Doporučená kapacita linky v tomto případě je 10 Mb/s.
  V případě dalších dotazů se obracejte na email kivs@mvcr.cz.

Více informací naleznete v Národním architektonickém plánu (NAP).
 

Dále je potřeba, abyste si určili Váš IP LAN segment(y) (např. 10.23.1.0/24), ze kterého budete chtít přistupovat do CMS. Měl by to být segment, ve kterém máte PC či servery, které budou komunikovat přes CMS. Zaslaný IP segment Vám bude nakonfigurován na virtuální firewall v CMS (služba CMS2-12-1 Propojovací bod Subjektu) a jedině z něj budete moci komunikovat skrz KIVS/CMS. LAN segmenty mohou být všechny neveřejné IP adresy kromě rozsahu CMS 10.240.0.0/12.

Tyto dvě informace (způsob připojení a IP LAN segment)zašlete na email pozadavky.cms@nakit.cz. Tím Vám budou zřízeny základní služby CMS.
 

Čerpání dalších služeb CMS

Po zřízení základních služeb CMS Vám přijde email s úvodními informacemi a postupem, jak se přihlásit na Portál CMS. Na Portálu CMS si následně můžete objednávat další služby CMS dle právě aktuálního dokumentu Přehled služeb CMS (verze 2.6.0) (pdf, 435 kB).
 

Připojení k Extranetu CMS - SPUÚ

Pro připojení do prostředí KIVS/CMS je potřeba se seznámit s provozními podmínkami CMS v dokumentu Provozní podmínky Extranetu CMS a Žádost o zřízení přístupu do Extranetu CMS (verze 1.0.3) (docx, 100 kB). Na poslední straně dokumentu naleznete "Žádost o zřízení přístupu do Extranetu CMS", kterou je potřeba vyplnit a zaslat do datové schránky MVČR (6bnaawp). Do části žádosti "Oficiální název Extranetu" vyplníte typ extranetu, pro který žádost podáváte "Extranet bank a pojišťoven", "Extranet Zdravotnictví", "Extranet Obce I.", "Extranet Obce II.".

Přístup do prostředí CMS je možné realizovat jedním ze tří možných způsobů:

 1. Prostřednictvím Krajských sítí (aktuálně v krajích Vysočina, Plzeňském, Karlovarském, Zlínském, Praha - Mepnet a částečně Pardubickém + další budou-li vybudovány).

 2. Prostřednictvím metropolitních sítí připojených např. na Integrovanou telekomunikační sít (ITS) MVČR nebo CESNET.

 3. Prostřednictvím Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) s využitím komerčních nabídek soutěžených prostřednictvím Ministerstva vnitra. Aktuální KIVS operátoři jsou O2, T-Mobile, ha-vel, České radiokomunikace, Quantcom. Doporučená kapacita linky v tomto případě je 10 Mb/s.
  V případě dalších dotazů se obracejte na email kivs@mvcr.cz.

Více informací naleznete v Národním architektonickém plánu (NAP).
 

Po schválení žádosti a splnění všech předpokladů, MVČR postupuje žádost Provozovateli CMS k realizaci. Provozovatel CMS na základě žádosti vystaví předávací protokol s údaji potřebnými pro navázání spojení přes operátora do Extranetu CMS. V předávacím protokolu je zároveň překladová PAT adresa, za kterou je přeložena veškerá komunikace přes Extranet CMS. V některých případech je potřeba PAT adresu nahlásit publikujícímu Subjektu, aby si zajistil úpravu filtrů - viz například Základní registry a RAZR.

V případě dalších otázek ohledně připojení k CMS je možné se obrátit na provozovatele CMS - NAKIT - emailem Pozadavky.CMS@nakit.cz, případně užít odkaz Soubory pro SPUÚ.

Do Vámi zvoleného Extranetu (Extranetu do kterého se připojujete) bude publikován předem vydefinovaný set služeb příslušný pro daný Extranet, resp. budou Vám přístupny služby, které budou danými subjekty publikovány do daného Extranetu. V Extranetu není přístupný portál CMS a subjekt nemá možnost si žádat o služby nad rámec služeb publikovaných pro daný Extranet.
 

Další soubory k CMS

Soubory pro ORP

Soubory pro SPUÚ

Připojování obcí k CMS

  

vytisknout  e-mailem