Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KOMP II

 

Název projektu:
Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II

EU (ESF-OPZ)

Registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000741

Předmětem projektu je zavedení efektivního nástroje koordinace projektového řízení v rámci MV, který umožní definovat, nastavit a ukotvit jednotnou politiku v oblasti projektového řízení, koordinace projektové činnosti, metodické podpory a vedení projektů napříč resortem. Úspěšná implementace principů projektového řízení je podmíněná využitím zkušených a certifikovaných projektových pozic, kteří budou jádrem realizačního týmu projektu a zajistí potřebnou úroveň a kvalitu projektového řízení.

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem projektu KOMP II v oblasti procesního a projektového řízení je nastavení a uplatňování závazných postupů, rolí a odpovědností při realizaci projektů MV a poskytnutí personální i metodické podpory ve fázi přípravy a v realizaci projektů, což povede k vyššímu počtu úspěšně zrealizovaných projektů v oboru působnosti MV a k efektivnějšímu čerpání finančních prostředků.

Dílčí cíle projektu:

 1. Personální zabezpečení hlavních projektových rolí v projektech realizovaných v oboru působnosti Ministerstva vnitra
 2. Podpořit realizované projekty v oblasti přípravy a realizace výběrových řízení
 3. Nastavení a zachování kontinuity pravidel projektového řízení v organizaci
 4. Zhodnocení postupu realizace projektu KOMP II
 5. Zvyšovat kompetence zaměstnanců v projektovém řízení
   

Cílová skupina:
Organizační složky státu včetně justice a jejich zaměstnanci.

Předmětem projektu jsou následující aktivity:

Klíčová aktivita 01 - Řízení a administrace projektu

Řízení a administrace projektu bude prováděno v souladu s pravidly Operačního programu Zaměstnanost, v souladu s právním aktem a dalšími metodickými dokumenty.

Součástí této klíčové aktivity bude také podpora aktivit souvisejících s publicitou projektu KOMP II (realizace komunikačních a informačních opatření v období od 12/2015 do 12/2020), propagace projektu pro interní účely a směrem k vnějším aktérům, marketing přidané hodnoty projektu.

Klíčová aktivita 02 - Sebeevaluace

V rámci této klíčové aktivity projektu budou vyhotoveny 3 evaluační studie, které budou částečně zpracovány již v průběhu realizace projektu s cílem zhodnotit nastavení procesu realizace a zhodnocení dosažených výsledků (dopadů). V prvních fázích bude vstupní evaluace zaměřena primárně procesně, včetně dílčích formativních aspektů. V pozdější fázi projektu bude zpracována průběžná evaluace zaměřena primárně na výsledky (dopady). Předmětem sebeevaluace bude zhodnocení míry naplnění dílčích cílů projektu.

Klíčová aktivita 03 - Vzdělávaní a rozvoj lidských zdrojů

Tato klíčová aktivita má za úkol se zaměřit na zvyšování kompetencí projektových pracovníků a případně ostatních zaměstnanců Ministerstva vnitra ČR (MV ČR), Policejního prezidia ČR (PP ČR) a Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR (GŘ HZS ČR), kteří jsou zapojeni v projektovém cyklu.

Vzdělávání proběhne v následujících oblastech:

 1. certifikovaný kurz PRINCE2 Foundation
 2. certifikovaný kurz ITIL Foundation
 3. vzdělávací programy zaměřené na interpersonální dovednosti a osobností rozvoj projektových pracovníků.

Klíčová aktivita 04 - Příprava a realizace výběrových řízení - podpora projektů MV ČR

Tato klíčová aktivita má především za úkol se zaměřit na podporu projektů MV ČR, PP ČR a GŘ HZS ČR z hlediska právního poradenství.

Klíčová aktivita 05 - Příprava a realizace projektů - podpora projektů MV ČR

V souvislosti s projektovým cyklem budou v rámci této klíčové aktivity realizovány dvě dílčí aktivity:

 1. Příprava projektů (podnět, záměr, žádost o finanční podporu)

  Tato aktivita má za úkol se zaměřit na podporu projektů MV ČR, PP ČR a GŘ HZS ČR, přičemž koncepce projektového řízení byla na Ministerstvu vnitra ustavena a definována na základě Pokynu ministra vnitra č. 29/2015 ze dne 9. června 2015, kterým se ustavuje projektová kancelář a upravuje řízení projektů v oboru působnosti Ministerstva vnitra.

  V průběhu realizace projektu KOMP II tak bude realizační tým poskytovat podporu připravovaným a realizovaným projektům v oboru působnosti Ministerstva vnitra, a to na základě interního aktu řízení, který je pro všechny útvary závazný.

 2. Realizace projektů

  Realizací této aktivity dojde k zajištění řídících a koordinačních (věcných) pozic v projektech MV ČR. Realizační tým projektu KOMP II se bude podílet na realizaci projektů v programovém období 2014 – 2020 financovaných zejména z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu kapitoly MV, Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost a zároveň bude nutné dokončit administraci projektů z programového období 2007 – 2013 (tj. zejména administrace závěrečných monitorovacích zpráv).

  Součástí této klíčové aktivity bude také podpora aktivit souvisejících s publicitou projektů realizovaných v oboru působnosti MV (realizace komunikačních a informačních opatření v období od 12/2015 do 12/2020), propagace projektů pro interní účely a směrem k vnějším aktérům, marketing přidané hodnoty projektů.

Klíčová aktivita 06 - Monitoring projektů

Realizací této klíčové aktivity dojde k zajištění komplexního sledování připravovaných, realizovaných a ukončených projektů v oboru působnosti MV ČR. Metodický tým bude analyzovat data, která získá z tzv. reportů o stavu projektů, které budou realizátoři projektů zasílat na měsíční bázi.

Klíčová aktivita 07 - Metodická, koncepční a analytická činnost

V rámci této klíčové aktivity bude realizováno několik souvisejících dílčích aktivit:

 1. Správa a rozvoj koncepčních a řídících dokumentů projektového řízení

  Mezi hlavní činnosti této aktivity bude zejména patřit:
  • tvorba, rozvoj a aktualizace metodiky projektového řízení MV ČR
  • sledování aplikace metod projektového řízení a jejich praktických výsledků
  • tvorba, rozvoj a aktualizace metodiky finančního řízení MV ČR
    
 2. Diseminace metod projektového řízení

  Mezi hlavní činnosti této aktivity bude zejména patřit:
  • zajištění adekvátního výkladu pravidel, postupů, procesů, metod a rolí a to formou workshopů a konferencí – šíření znalostí, metod a postupů projektového řízení a uplatňování jeho nástrojů
  • zpracování návrhů řešení otevřených bodů, zejm. situací na rozhraní liniového a projektového řízení, zajištění součinnosti útvarů MV ČR v aplikaci metod projektového řízení a spolupráce na úpravě relevantních interních aktů řízení na Ministerstvu vnitra.
    
 3. Analytická a koncepční činnost

  Mezi hlavní činnosti této aktivity bude zejména patřit:
  • poskytování konzultací ke koncepci a metodice projektového řízení útvarům MV ČR, PP ČR, GŘ HZS ČR
  • analýza a využití zdrojů k metodikám projektového řízení, zejm. relevantní tuzemské a zahraniční literatury (s cílem být flexibilní a průběžně reagovat na nové trendy v oblasti projektového řízení) a jejich implementace do prostředí MV
  • spolupráce na tvorbě koncepcí a strategií MV ČR ve vztahu k řízení projektů a programů.

  

vytisknout  e-mailem