Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

 • Základní informace
 • Podání žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • Průběh řízení o žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • Prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • Vízum za účelem převzetí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance - D/VR
 • Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • Migrační programy

Základní informace

English English

Základní informace

Co je karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance?

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je výkon práce na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl cizinec převeden. Cizinec, který má kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, je oprávněn:

 • pobývat na území ČR a zároveň,

 • vykonávat práci na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl převeden ze státu, který není členským státem Evropské unie.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance má podobu plastové karty s biometrickými prvky.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance se vydává na dobu převedení na území členských států Evropské unie, a dobu její platnosti je možné opakovaně prodloužit. Pobyt na území a vnitropodnikové převedení však v souhrnu nesmí přesáhnout dobu tří let, jde-li o převedení na pozici manažera nebo specialisty, resp. dobu jednoho roku, jde-li o převedení na pozici zaměstnaného stážisty.

Příklad:
Občan třetí země, který je zaměstnancem obchodní korporace sídlící mimo území členských států Evropské unie, bude vnitropodnikově převáděn na pozici manažera v odštěpném závodu této společnosti, umístěném na území České republiky, a to na dobu dvou let. Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance mu bude vydána s dobou platnosti na dobu převedení na území, tedy na dva roky. Před koncem doby platnosti této karty se cizinec-manažer se svým zaměstnavatelem dohodne na pokračování doby převedení na dobu dalších čtyř let. V takovém případě sice cizinec může podat žádost o prodloužení doby platnosti své karty, avšak doba platnosti této karty už bude moci být prodloužena maximálně o jeden rok. Celková doba pobytu na území, resp. celková doba převedení na území členských států Evropské unie, je totiž v tomto případě omezena na dobu tří let (v souhrnu).

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance je 90 dnů.
 

Pro koho je karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance určena?

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je určena pro vnitropodnikově převedené manažery, specialisty a zaměstnané stážisty.

Zjednodušeně je vnitropodnikovým převedením dočasný převod zaměstnance v rámci nadnárodní společnosti, a to z funkční součásti nadnárodní společnosti v zemi, která není členským státem Evropské unie, do její funkční součásti nalézající se v České republice.

Manažerem se podle § 42k odst. 3 zák. č. 326/1999 Sb. rozumí cizinec pracující ve vedoucí pozici, který především řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod a na jehož činnost obecně dohlíží nebo mu vydává pokyny zejména statutární orgán, nejvyšší orgán nebo kontrolní orgán; manažer řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod nebo jejich část, vykonává dohled nad dalšími zaměstnanci vykonávajícími dohledové, profesní nebo řídící činnosti a jejich kontrolu, a to včetně pravomoci přijímat nebo propouštět zaměstnance nebo doporučit jejich přijetí nebo propuštění nebo provedení jiných personálních opatření.

Specialistou se podle § 42k odst. 4 zák. č. 326/1999 Sb. rozumí cizinec, který má specializované znalosti, které jsou zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace nebo odštěpného závodu, a který má dále potřebnou úroveň dosažené kvalifikace a profesní zkušenosti, popřípadě je členem profesního sdružení, stanoví-li tyto požadavky zvláštní právní předpis.

Zaměstnaným stážistou se podle § 42k odst. 5 zák. č. 326/1999 Sb. rozumí cizinec, který má řádně ukončené vysokoškolské vzdělání, je převeden do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území České republiky za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních technik a metod a kterému je po dobu převedení vyplácena mzda nebo plat.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je určena pro cizince ze všech států světa. Ne však pro:

 • občany členských států EU/EHP a Švýcarska a

 • jejich rodinné příslušníky z řad občanů ostatních států, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU (resp. v případě rodinných příslušníků občanů států EHP a Švýcarska průkazu o povolení k pobytu pro cizince) nebo o její vydání požádali.
   

Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nejsou dále oprávněni podat cizinci, kteří jsou uvedeni v § 42k odst. 6 zák. č. 326/1999 Sb. (žadatel o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, cizinec, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území ČR, atd.).

  

Podání žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance

English English

Podání žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance je nutno osobně podat na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR (v odůvodněných případech může cizinec zastupitelský úřad požádat o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti). Žádost je cizinec oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadu ČR ve státě, jehož je občanem, popřípadě ve státě, jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt a oprávněně zde pobývá nepřetržitě po dobu nejméně 2 let. Splnění této podmínky se nevyžaduje, jde-li o cizince, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni podat žádost o udělení dlouhodobého víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR (vyhláška č. 429/2010 Sb.).

Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, účastníkem vládou schváleného programu a pokud to výslovně umožňují podmínky tohoto vládou schváleného programu, cizinec nemusí podávat žádost na zastupitelském úřadu ČR osobně, popřípadě za něj může na území ČR u OAMP podat žádost obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden.

Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se podává na formuláři "Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu".
 

K žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se předkládá:

 • platný cestovní doklad,

 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR,

 • 1 fotografie odpovídající aktuální podobě cizince,

 • vysílací dopis, který obsahuje

  • potvrzení obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, že cizinec bude vnitropodnikově převeden k výkonu zaměstnání do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce na území,

  • uvedení pracovních podmínek, pokud jde o délku pracovní doby, délku dovolené za kalendářní rok a výši mzdy nebo platu; tyto podmínky nesmí být horší, než stanoví zákoník práce, to platí i pro podmínky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních podmínek těhotných žen nebo žen krátce po porodu, rovného zacházení pro muže a ženy i ostatní ustanovení o nediskriminaci, a

  • potvrzení, že cizinec bude po uplynutí doby trvání vnitropodnikového převedení převeden do obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie,

 • doklad o tom, že byl cizinec v obchodní korporaci bezprostředně před vnitropodnikovým převedením zaměstnán po dobu nejméně 6 měsíců,

 • doklad o spřízněnosti subjektů, mezi kterými má být cizinec vnitropodnikově převeden, tzn. jeden z následujících dokladů:

  • doklad prokazující, že odštěpný závod, do něhož je cizinec převeden, je odštěpným závodem obchodní korporace, v níž je cizinec převeden, nebo

  • doklad prokazující, že obchodní korporace, v nichž je cizinec převeden, jsou vůči sobě ovládající a ovládanou osobou nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou,

 • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadována,

 • doklad prokazující splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání, jde-li o regulované povolání,

 • doklad prokazující vysokoškolské vzdělání, pokud má být vnitropodnikově převeden zaměstnaný stážista,

 • jde-li o zaměstnaného stážistu, dohodu o odborné přípravě, která obsahuje

  • popis programu odborné přípravy, ze kterého vyplývá, že se jedná o odbornou přípravu za účelem profesního rozvoje nebo odbornou přípravu v oblasti obchodních technik nebo metod s cílem připravit cizince na jeho budoucí pozici v obchodní korporaci, v níž nebo z níž je cizinec převeden, nebo v obchodní korporaci, která tuto obchodní korporaci ovládá nebo je jí ovládaná, a

  • dobu trvání odborné přípravy a podmínky, za kterých bude zaměstnaný stážista během odborné přípravy pod dohledem,

 • na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

 • na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Všechny přikládané doklady musí být předloženy buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii. V originále musí být nutně vždy předložen cestovní doklad. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, účastníkem vládou schváleného programu (pdf, 232 kB), jehož podmínky výslovně umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti, lze nahradit potvrzením vydaným touto obchodní korporací tyto náležitosti žádosti:

 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR,

 • vysílací dopis,

 • doklad o tom, že byl cizinec v obchodní korporaci bezprostředně před vnitropodnikovým převedením zaměstnán po dobu nejméně 6 měsíců,

 • doklad o spřízněnosti subjektů, mezi kterými má být cizinec vnitropodnikově převeden,

 • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadována,

 • doklad prokazující splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání, jde-li o regulované povolání,

 • doklad prokazující vysokoškolské vzdělání, pokud má být vnitropodnikově převeden zaměstnaný stážista.
   

Dále platí, že před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad nepředkládá cizinec odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, nýbrž zastupitelskému úřadu a jedná se pouze o pojištění na dobu ode dne vstupu na území ČR do doby, než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění – v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

Jedná-li se o cizince, který přicestuje na území jinak než na základě D/VR, není předložení cestovního zdravotního pojištění nutné, pokud se cizinec nástupem do zaměstnání stane účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

  

Průběh řízení o žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance

English English

Průběh řízení o žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Řízení o žádosti

Žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance je nezbytné podávat vždy osobně na zastupitelském úřadu ČR, s výjimkou případů, kdy

 • příslušný zastupitelský úřad předem rozhodl o tom, že u něj není nutno podávat žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance osobně (zastupitelský úřad takové prohlášení zveřejňuje na své úřední desce),

 • cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, je účastníkem vládou schváleného programu a podmínky tohoto programu výslovně umožňují, aby obchodní korporace na základě plné moci udělené cizincem za něj podala žádost na území ČR Ministerstvu vnitra,

 • cizinec v odůvodněných případech požádá zastupitelský úřad o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti (v takovém případě se žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance zašle zastupitelskému úřadu spolu se žádostí o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti a zastupitelský úřad rozhodne, zda jsou uváděné důvody skutečně důvodem pro upuštění od povinnosti osobního podání žádosti; pokud zastupitelský úřad rozhodne, že od povinnosti osobního podání žádosti neupustí, řízení o žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance zastaví usnesením, které žadateli doručí; žadatel se pak bude muset na zastupitelském úřadu podat žádost osobně).
   

V případě podání žádosti na zastupitelském úřadě funguje zastupitelský úřad jako prostředník mezi žadatelem a orgánem zodpovědným za rozhodnutí, tedy MV ČR. Zastupitelský úřad v průběhu řízení komunikuje s žadatelem, na počátku řízení ho vyzývá k odstranění vad žádosti, vyzývá žadatele k pohovoru, prostřednictvím zastupitelského úřadu jsou žadateli doručovány písemnosti vyhotovené MV ČR, nebo ho vyzve, aby se dostavil k vyznačení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Řízení o žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců, správnímu řádu se stanovenými výjimkami, a případně dalších souvisejících zákonů.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, správní orgán cizince vyzve k odstranění vad žádosti a řízení o takové žádosti může být usnesením přerušeno. MV ČR/zastupitelský úřad může cizince v průběhu řízení vyzvat k pohovoru, požádat ho o doplnění náležitostí, resp. ho písemně vyzvat k jejich doplnění, snímat jeho otisky prstů či pořizovat jeho obrazový záznam.

Předkládání náležitostí žádosti

Dodávání do žádosti lze provést osobně, prostřednictvím zmocněnce nebo poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách.

Doklad vydaný cizím státem musí splňovat podmínky vyššího ověření (superlegalizace), popř. apostily, pokud nejde o listiny vydané státem, se kterým má ČR uzavřenu příslušnou bilaterální smlouvu o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou od požadavku vyššího ověření osvobozeny.

Doklad vyhotovený v cizím jazyce musíte předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Pokud jste v průběhu řízení vyzváni k doplnění některých náležitostí do žádosti a žádost byla podána na zastupitelském úřadu ČR, můžete dodat vše danému zastupitelskému úřadu, ale není vyloučeno, abyste poslali doplnění doporučenou poštou přímo Ministerstvu vnitra.

Pokud byla vaše žádost podána na území ČR (žádost byla podána ve vašem zastoupení obchodní korporací, která je účastníkem vládou schváleného programu), dodávejte do žádosti doporučenou poštou na adresu uvedenou ve výzvě nebo na adresu pracoviště, kde byla žádost podána.

Vždy uvádějte číslo jednací své žádosti.

Nedoložení náležitostí ve stanovených lhůtách je důvodem pro zastavení řízení o žádosti. Během řízení můžete dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení vaší žádosti.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance je 90 dnů ode dne podání žádosti.

Pro vyřízení žádosti o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance platí obecné lhůty dle správního řádu.

Lhůty pro vyřízení žádosti neběží, nebo jsou prodlouženy v zákonem stanovených případech, např. pokud je žadatel správním orgánem vyzván k odstranění vad podání nebo pokud je řízení usnesením přerušeno.

Vyhovění žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance

V případě kladného posouzení vaší žádosti (splňujete-li podmínky pro vydání karty) vás zastupitelský úřad ČR, na kterém jste podali žádost, kontaktuje.

Pokud je vaše žádost kladně vyřízena (splňujete-li podmínky pro vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance), vydá vám zastupitelský úřad na pokyn MV ČR vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance (D/VR). Před vyznačením víza budete požádáni o předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění na dobu ode dne vstupu na území ČR do dne, kdy vám v ČR vznikne veřejné zdravotní pojištění.

Po příjezdu do ČR nejpozději do 3 pracovních dnů navštivte pracoviště Ministerstva vnitra za účelem splnění ohlašovací povinnosti a poskytnutí biometrických údajů nutných ke zhotovení karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Adresu pracoviště, na které se máte dostavit, se dozvíte od zastupitelského úřadu. Nedostavení se v uvedené lhůtě po příjezdu do ČR je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Bezprostředně po pořízení biometrických údajů vám bude vydáno „Potvrzení o splnění podmínek pro vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance“. Na základě tohoto potvrzení můžete být zaměstnáván již ode dne vydání potvrzení do dne ukončení řízení o žádosti (vydání biometrické karty).

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se osobně dostavíte na pracoviště MV ČR za účelem převzetí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a z důvodu prověření jedinečnosti vazby mezi vámi a vydaným průkazem, ověření vaší totožnosti, resp. správnosti osobních údajů uvedených v průkazu a funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji. Nedostavení se k převzetí průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je nejčastěji vydávána na dobu trvání vnitropodnikového převedení, nejdéle však na 3 roky v případě manažera a specialisty a 1 rok v případě zaměstnaného stážisty. Platnost karty lze opakovaně prodloužit, nejdéle však na celkovou dobu 3 let v případě manažera a specialisty a 1 roku v případě zaměstnaného stážisty.

Během vašeho pobytu v ČR nezapomeňte hlásit případné změny vašich údajů. Změnu podmínek, na základě kterých vám byla karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydána, jste povinen hlásit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.

Zamítnutí žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance

MV ČR žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance zamítne, např. jestliže

 • MV ČR zjistí, že obchodní korporace nebo odštěpný závod, do nichž má být cizinec převeden, byly založeny pouze za účelem vnitropodnikového převedení,

 • obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, není osobou bezdlužnou,

 • obchodní korporaci, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, byla v období 4 měsíců předcházejících podání žádosti pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce,

 • na majetek obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, byl prohlášen konkurs,

 • cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti,

 • cizinec nesplňuje některou z podmínek pro vydání této karty (např. v případě žádosti zaměstnaného stážisty není prokázáno vysokoškolské vzdělání),

 • cizinec se na požádání zastupitelského úřadu nedostaví k pohovoru nebo nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti, nebo jestliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení předložených dokladů nepodaří tyto údaje ověřit,

 • cizinec vyplní žádost nepravdivě,

 • cizinec je evidován v evidenci nežádoucích osob,

 • cizinec je zařazen do schengenského informačního systému,

 • cizinec předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy ČR,

 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy schengenských států,

 • jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance neopustí území ČR nebo že tuto kartu hodlá zneužít k jinému účelu, než je uveden v žádosti,

 • před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, nejde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,

 • cizinec se dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců.
   

V případě zamítnutí žádosti vám bude doručeno písemné vyhotovení rozhodnutí MV ČR o zamítnutí Vaší žádosti.

Odvolání pro rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance

V případě zamítnutí žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance můžete ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Odvolání se však podává u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Lhůta pro podání odvolání je zachována, pokud je poslední den lhůty toto podání učiněno u Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto orgánu, která obsahuje podání, u držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence nebo u osoby, která má obdobné postavení v jiném státě. Zastupitelský úřad ČR není orgánem věcně příslušným pro přijetí odvolání, resp. podání odvolání na Zastupitelském úřadu ČR nemá vliv na zachování lhůty pro podání odvolání až do okamžiku doručení žádosti Ministerstvu vnitra ČR.

Z odvolání musí být patrno, kdo je činí (jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu, případně adresa pro doručování), které věci se týká a co se navrhuje, a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí. Pokud odvolání trpí vadami, správní orgán odvolatele vyzývá k odstranění vad odvolání.

Neshledá-li Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky důvod pro zrušení nebo změnu vlastního zamítavého rozhodnutí (pro tzv. autoremeduru), předá spis se svým stanoviskem do 30 dnů od doručení odvolání k rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu. Nadřízeným správním orgánem odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra je v řízeních ve věcech pobytu cizinců Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Ta následně o odvolání rozhodne a žadateli doručí písemné vyhotovení rozhodnutí o odvolání.

Prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance

English English

Prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Dobu platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance lze opakovaně prodloužit při splnění v zásadě stejných podmínek jako pro vydání této karty, a to na dobu vnitropodnikového převedení, nejdéle však na celkovou dobu 3 let v případě manažera a specialisty a celkovou dobu 1 roku v případě zaměstnaného stážisty.

Žádost o prodloužení doby platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se podává na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Žádost musíte podat v době platnosti stávající karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, nejdříve však 120 dnů před skončením její platnosti.

Pokud podání žádosti o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance ve stanovené lhůtě zabránily důvody na vůli cizince nezávislé, je oprávněn žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů.  Povolení k pobytu i k zaměstnání se do zániku tohoto oprávnění považuje za platné. Je na cizinci, aby tyto důvody, které mu bránily v podání žádosti ve stanovené lhůtě, správnímu orgánu sám z vlastní iniciativy sdělil a prokázal. Povinnost tvrzení a důkazu těchto důvodů je na cizinci. Cizinec je povinen sdělit důvody pozdějšího podání žádosti nejpozději v okamžiku podání žádosti.

Náležitosti žádosti o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Žádost o prodloužení karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se podává na formuláři "Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu".

K žádosti o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance je cizinec povinen doložit:

Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž je cizinec převeden, účastníkem vládou schváleného programu (pdf, 232 kB), jehož podmínky umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti, lze následující náležitosti nahradit potvrzením vydaným touto obchodní korporací:

 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR,

 • potvrzení obchodní korporace, v níž nebo do níž je cizinec převeden, že údaje obsažené v dříve předkládaném vysílacím dopisu jsou nadále platné, s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce na území,

 • doklad o tom, že má cizinec nadále požadovanou odbornou kvalifikaci, popřípadě že splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li o takové povolání,

 • jde-li o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydané zaměstnanému stážistovi, potvrzení o prodloužení dohody o odborné přípravě, s uvedením doby jejího trvání.
   

Splňujete-li podmínky pro prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, jste povinen se na výzvu osobně dostavit na MV ČR ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu (tzn. karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance), a to včetně pořízení biometrických údajů. Nedostavení se na výzvu MV ČR je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Jste povinen ve lhůtě stanovené MV ČR, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na MV ČR k převzetí průkazu o povolení k pobytu. Nedostavení se k převzetí průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Fikce platnosti dosavadní karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Podobně jako v ostatních případech žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, i v případě žádosti o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se při splnění podmínek stanovených § 47 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb. uplatní tzv. fikce platnosti dosavadního povolení k pobytu, která bývá na žádost cizince osvědčována tzv. překlenovacím štítkem.

Vízum za účelem převzetí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance - D/VR

English English

Vízum za účelem převzetí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance - D/VR

Pokud v době po schválení vaší žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nedisponujete jiným oprávněním pro vstup a pobyt na území ČR, potřebujete vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance (D/VR).

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad předkládá cizinec zastupitelskému úřadu, a to pouze o pojištění na dobu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění - v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

Toto vízum se uděluje z moci úřední, a to v nejkratší možné lhůtě.

Vízum je vydáváno s platností na 6 měsíců, ale pro pobyt v maximální délce 60 dnů, jejichž běh se počítá ode dne vstupu na území ČR. Po přicestování na území ČR je nutno se do 3 pracovních dnů dostavit na pracoviště MV ČR k následným úkonům.

Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance

English English

Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance

MV ČR rozhodnutím zruší platnost karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance mimo jiné, pokud:

 • o to její držitel požádá,

 • náležitosti předložené k žádosti o její vydání nebo prodloužení její platnosti jsou padělané anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

 • byl její držitel pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,

 • její držitel neplní účel, pro který byla karta vydána,

 • obchodní korporace nebo odštěpný závod, do nichž je cizinec převeden, byly založeny pouze za účelem vnitropodnikového převedení,

a dále mimo jiné pokud:

 • není splněna některá z podmínek pro vydání této karty,

 • její držitel nemá na území zajištěno ubytování,

 • jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění jejího držitele ze svého území z důvodu jeho odsouzení k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,

 • je důvodné nebezpečí, že by její držitel mohl při dalším pobytu na území závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost státu,

 • její držitel by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

 • obchodní korporace, v níž nebo do níž je její držitel převeden, přestane být osobou bezdlužnou,

 • obchodní korporaci, v níž nebo do níž je její držitel převeden, byla po vydání karty pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce,

 • na majetek obchodní korporace, v níž nebo do níž je její držitel převeden, byl prohlášen konkurs,

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Při posuzování přiměřenosti Ministerstvo vnitra přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.

Ostatní důvody pro zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jsou uvedeny zde.

Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území ČR vycestovat.

Ministerstvo o vydání rozhodnutí o zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a o důvodech tohoto rozhodnutí vyrozumí rovněž obchodní korporaci, v níž nebo do níž je cizinec převeden.

Migrační programy

vytisknout  e-mailem