Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

English English

Podání žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance je nutno osobně podat na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR (v odůvodněných případech může cizinec zastupitelský úřad požádat o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti). Žádost je cizinec oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadu ČR ve státě, jehož je občanem, popřípadě ve státě, jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt a oprávněně zde pobývá nepřetržitě po dobu nejméně 2 let. Splnění této podmínky se nevyžaduje, jde-li o cizince, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni podat žádost o udělení dlouhodobého víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR (vyhláška č. 429/2010 Sb.).

Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, účastníkem vládou schváleného programu a pokud to výslovně umožňují podmínky tohoto vládou schváleného programu, cizinec nemusí podávat žádost na zastupitelském úřadu ČR osobně, popřípadě za něj může na území ČR u OAMP podat žádost obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden.

Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se podává na formuláři "Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu".
 

K žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se předkládá:

 • platný cestovní doklad,

 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR,

 • 1 fotografie odpovídající aktuální podobě cizince,

 • vysílací dopis, který obsahuje

  • potvrzení obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, že cizinec bude vnitropodnikově převeden k výkonu zaměstnání do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce na území,

  • uvedení pracovních podmínek, pokud jde o délku pracovní doby, délku dovolené za kalendářní rok a výši mzdy nebo platu; tyto podmínky nesmí být horší, než stanoví zákoník práce, to platí i pro podmínky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních podmínek těhotných žen nebo žen krátce po porodu, rovného zacházení pro muže a ženy i ostatní ustanovení o nediskriminaci, a

  • potvrzení, že cizinec bude po uplynutí doby trvání vnitropodnikového převedení převeden do obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie,

 • doklad o tom, že byl cizinec v obchodní korporaci bezprostředně před vnitropodnikovým převedením zaměstnán po dobu nejméně 6 měsíců,

 • doklad o spřízněnosti subjektů, mezi kterými má být cizinec vnitropodnikově převeden, tzn. jeden z následujících dokladů:

  • doklad prokazující, že odštěpný závod, do něhož je cizinec převeden, je odštěpným závodem obchodní korporace, v níž je cizinec převeden, nebo

  • doklad prokazující, že obchodní korporace, v nichž je cizinec převeden, jsou vůči sobě ovládající a ovládanou osobou nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou,

 • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadována,

 • doklad prokazující splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání, jde-li o regulované povolání,

 • doklad prokazující vysokoškolské vzdělání, pokud má být vnitropodnikově převeden zaměstnaný stážista,

 • jde-li o zaměstnaného stážistu, dohodu o odborné přípravě, která obsahuje

  • popis programu odborné přípravy, ze kterého vyplývá, že se jedná o odbornou přípravu za účelem profesního rozvoje nebo odbornou přípravu v oblasti obchodních technik nebo metod s cílem připravit cizince na jeho budoucí pozici v obchodní korporaci, v níž nebo z níž je cizinec převeden, nebo v obchodní korporaci, která tuto obchodní korporaci ovládá nebo je jí ovládaná, a

  • dobu trvání odborné přípravy a podmínky, za kterých bude zaměstnaný stážista během odborné přípravy pod dohledem,

 • na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

 • na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Všechny přikládané doklady musí být předloženy buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii. V originále musí být nutně vždy předložen cestovní doklad. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, účastníkem vládou schváleného programu (pdf, 232 kB), jehož podmínky výslovně umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti, lze nahradit potvrzením vydaným touto obchodní korporací tyto náležitosti žádosti:

 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR,

 • vysílací dopis,

 • doklad o tom, že byl cizinec v obchodní korporaci bezprostředně před vnitropodnikovým převedením zaměstnán po dobu nejméně 6 měsíců,

 • doklad o spřízněnosti subjektů, mezi kterými má být cizinec vnitropodnikově převeden,

 • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadována,

 • doklad prokazující splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání, jde-li o regulované povolání,

 • doklad prokazující vysokoškolské vzdělání, pokud má být vnitropodnikově převeden zaměstnaný stážista.
   

Dále platí, že před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad nepředkládá cizinec odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, nýbrž zastupitelskému úřadu a jedná se pouze o pojištění na dobu ode dne vstupu na území ČR do doby, než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění – v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

Jedná-li se o cizince, který přicestuje na území jinak než na základě D/VR, není předložení cestovního zdravotního pojištění nutné, pokud se cizinec nástupem do zaměstnání stane účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 12. července 2023

vytisknout  e-mailem