Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

English English

Základní informace

Co je karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance?

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je výkon práce na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl cizinec převeden. Cizinec, který má kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, je oprávněn:

  • pobývat na území ČR a zároveň,

  • vykonávat práci na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl převeden ze státu, který není členským státem Evropské unie.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance má podobu plastové karty s biometrickými prvky.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance se vydává na dobu převedení na území členských států Evropské unie, a dobu její platnosti je možné opakovaně prodloužit. Pobyt na území a vnitropodnikové převedení však v souhrnu nesmí přesáhnout dobu tří let, jde-li o převedení na pozici manažera nebo specialisty, resp. dobu jednoho roku, jde-li o převedení na pozici zaměstnaného stážisty.

Příklad:
Občan třetí země, který je zaměstnancem obchodní korporace sídlící mimo území členských států Evropské unie, bude vnitropodnikově převáděn na pozici manažera v odštěpném závodu této společnosti, umístěném na území České republiky, a to na dobu dvou let. Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance mu bude vydána s dobou platnosti na dobu převedení na území, tedy na dva roky. Před koncem doby platnosti této karty se cizinec-manažer se svým zaměstnavatelem dohodne na pokračování doby převedení na dobu dalších čtyř let. V takovém případě sice cizinec může podat žádost o prodloužení doby platnosti své karty, avšak doba platnosti této karty už bude moci být prodloužena maximálně o jeden rok. Celková doba pobytu na území, resp. celková doba převedení na území členských států Evropské unie, je totiž v tomto případě omezena na dobu tří let (v souhrnu).

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance je 90 dnů.
 

Pro koho je karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance určena?

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je určena pro vnitropodnikově převedené manažery, specialisty a zaměstnané stážisty.

Zjednodušeně je vnitropodnikovým převedením dočasný převod zaměstnance v rámci nadnárodní společnosti, a to z funkční součásti nadnárodní společnosti v zemi, která není členským státem Evropské unie, do její funkční součásti nalézající se v České republice.

Manažerem se podle § 42k odst. 3 zák. č. 326/1999 Sb. rozumí cizinec pracující ve vedoucí pozici, který především řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod a na jehož činnost obecně dohlíží nebo mu vydává pokyny zejména statutární orgán, nejvyšší orgán nebo kontrolní orgán; manažer řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod nebo jejich část, vykonává dohled nad dalšími zaměstnanci vykonávajícími dohledové, profesní nebo řídící činnosti a jejich kontrolu, a to včetně pravomoci přijímat nebo propouštět zaměstnance nebo doporučit jejich přijetí nebo propuštění nebo provedení jiných personálních opatření.

Specialistou se podle § 42k odst. 4 zák. č. 326/1999 Sb. rozumí cizinec, který má specializované znalosti, které jsou zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace nebo odštěpného závodu, a který má dále potřebnou úroveň dosažené kvalifikace a profesní zkušenosti, popřípadě je členem profesního sdružení, stanoví-li tyto požadavky zvláštní právní předpis.

Zaměstnaným stážistou se podle § 42k odst. 5 zák. č. 326/1999 Sb. rozumí cizinec, který má řádně ukončené vysokoškolské vzdělání, je převeden do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území České republiky za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních technik a metod a kterému je po dobu převedení vyplácena mzda nebo plat.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je určena pro cizince ze všech států světa. Ne však pro:

  • občany členských států EU/EHP a Švýcarska a

  • jejich rodinné příslušníky z řad občanů ostatních států, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU (resp. v případě rodinných příslušníků občanů států EHP a Švýcarska průkazu o povolení k pobytu pro cizince) nebo o její vydání požádali.
     

Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nejsou dále oprávněni podat cizinci, kteří jsou uvedeni v § 42k odst. 6 zák. č. 326/1999 Sb. (žadatel o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, cizinec, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území ČR, atd.).

  


Odbor azylové a migrační politiky, 12. července 2023

vytisknout  e-mailem