Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení (popřípadě více příjmení), která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců podle § 72 a násl. zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o matrikách").
 

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení může podat:

 • fyzická osoba - občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého dítěte,
 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, jen má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.
   

1) Povolení změny jména

 • změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit matričnímu úřadu odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek.
 • změna jména se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte.
   

2) Povolení změny příjmení

 • změna příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod,
 • změna příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte. Změna příjmení nezletilého dítěte se nepovolí, jde-li o změnu na příjmení poručníka, popřípadě poručníků, příjmení pěstouna, popřípadě pěstounů, nebo na příjmení osoby, do jejíž péče bylo nezletilé dítě svěřeno, nejde-li o jednoho z rodičů.
 • za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů,
 • mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí,
 • mají-li manželé a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z manželů, jehož příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého,
 • mají-li manželé společné příjmení a jeden z nich užívá a na druhém místě uvádí příjmení předchozí, může jim být povolena změna pouze tohoto společného příjmení,
 • dovršilo-li nezletilé dítě 12 let, je třeba, aby se změnou svého příjmení ve výše uvedených případech souhlasilo.
   

3) Povolení změny jména a příjmení v souvislosti se změnou pohlaví

 • fyzická osoba, u níž byla zahájena léčba pro změnu pohlaví, může před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že bude užívat neutrální jméno, popřípadě jména, a příjmení (§ 72a odst. 1 zákona o matrikách),
 • fyzická osoba, jejíž léčba pro změnu pohlaví byla ukončena, může před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že bude užívat jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení odpovídající novému pohlaví (§ 72a odst. 2 zákona o matrikách),
 • neučiní-li fyzická osoba, která neučinila prohlášení po zahájení léčby pro změnu pohlaví (§ 72a odst. 1 zákona o matrikách), po ukončení této léčby prohlášení podle § 72a odst. 2 zákona o matrikách, matriční úřad uvede v knize narození její příjmení v souladu s pravidly české mluvnice ve tvaru odpovídajícím novému pohlaví; jméno do knihy narození nezapíše a učiní o tom oznámení soudu (§ 72a odst. 4 zákona o matrikách).

  

Jak a kam se obrátit

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje na základě písemné žádosti:

 • matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte,
 • pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky,
 • pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě nikdy trvalý pobyt na území České republiky neměli, příslušný k projednání žádosti je Úřad městské části Praha 1,
 • jsou-li pro to vážné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno, které má být změněno, zapsáno.
   

Co musí žádost o povolení změny jména, nebo příjmení obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
 • odůvodnění.
   

Co musíte předložit k žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení

 • rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat např. platným občanským průkazem České republiky, cestovním dokladem, osvědčením nebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku),
 • souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení,
 • k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Tento souhlas druhého rodiče není třeba předkládat, pokud
  - a) druhý rodič zemřel; v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list, anebo
  - b) pokud byl druhý rodič zbaven práva určit jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte; v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek, nebo
  - c) není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.
 • pokud občan České republiky žije v manželství s cizincem, k žádosti o povolení změny příjmení přiloží doklad o tom, že podle právního řádu jeho domovského státu tento stát uzná změnu příjmení, jestliže se má změna příjmení vztahovat i na tohoto cizince. Doklad se nepředkládá, pokud má cizinec povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů.

  

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

  

Poplatky a termíny

Vydání povolení změny

 1. příjmení hanlivého nebo směšného 200,- Kč;
 2. příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 300,- Kč;
 3. jména nebo příjmení v ostatních případech 3 000,- Kč.
   

Osvobození

 1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
 2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.
 3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
 4. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.
   

Poznámky

 1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
 2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
   

Lhůty pro vyřízení

Příslušný matriční úřad je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.
 

Další činnosti

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení a na základě nově vydaného matričního dokladu po povolené změně je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, příp. cestovního dokladu.

  

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

  

Opravné prostředky, sankce

Opravné prostředky

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,
 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.
   

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10 000,- Kč.

  

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra
  odbor všeobecné správy
  oddělení matrik a ověřování
  náměstí Hrdinů 1634/3
  140 21, Praha 4
  E-mail: ovs@mvcr.cz
             posta@mvcr.cz

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 6. února 2024

  

vytisknout  e-mailem