Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státní příslušnosti, který má povolen pobyt na území České republiky. Předkládá se při uzavření manželství státního občana České republiky nebo osoby bez státní příslušnosti v cizině. Předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství svého státního občana. Na žádost snoubence nebo osoby, která chce vstoupit do partnerství, vydá matriční úřad k vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo k vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vícejazyčný standardní formulář.
 

Kdo a za jakých podmínek 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost

 • státního občana České republiky nebo
 • osoby bez státní příslušnosti nebo
 • jimi zplnomocněné fyzické osoby, podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

  

Jak a kam se obrátit

O vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství lze požádat na:

 • matričním úřadu podle místa trvalého pobytu, nebo
 • matričním úřadu podle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny, anebo
 • Úřadu městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl.

  

Co musíte předložit

K písemné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatel předkládá

 1. občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
 2. rodný list,
 3. výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
 4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 5. úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera,
 7. úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.
   

Státní občan České republiky není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Požádá-li snoubenec o vydání vysvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

  

Formulář

Formuláře pro žádost nejsou stanoveny.

  

Poplatky a termíny

Poplatky

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč.

Za vydání vícejazyčného standardního formuláře k vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč.

  

Lhůty

Matriční úřad je povinen rozhodnout o žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

  

Další účastníci a činnosti

Další účastníci

Žádní
 

Další činnosti

Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit. Podrobné informace o opatření ověření sdělí na požádání matriční úřad, který vysvědčení o právní způsobilosti vydal.

  

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  

Opravní prostředky a sankce

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

Sankce

neuvedeny

  

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra
  odbor všeobecné správy
  oddělení matrik a ověřování
  Náměstí Hrdinů 3
  140 21, Praha 4
  E-mail: ovs@mvcr.cz
              posta@mvcr.cz

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 8. února 2024

  

vytisknout  e-mailem