Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prohlášení o volbě druhého jména

 

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v místě trvalého pobytu prohlašovatele nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat dvě jména. Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci. Nezletilý starší 15 let připojí k prohlášení svůj souhlas.
 
Toto prohlášení není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Podrobné informace občanům poskytne kterýkoli matriční úřad. 
 
Upozorňujeme na povinnost užívat obě jména, která jsou v knize narození, resp. v rodném listu, zapsána.
 

Kdo podává žádost

Fyzická osoba, popřípadě zákonní zástupci nezletilé fyzické osoby, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká. Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u fyzických osob narozených do 31. 12. 1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen. Zvolené druhé jméno nesmí být stejné. 
 

Jak a kam se obrátit

 • na matriční úřad podle místa trvalého pobytu žadatele
 • na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno

Co musíte předložit

Písemné prohlášení o zvolení jména, které obsahuje:
 • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména 
  se prohlášení týká,
 • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
 • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
 • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
 • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
 • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.
K prohlášení se připojí
 • rodný list fyzické osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
 • popř. oddací list, resp. doklad o registrovaném partnerství, je-li fyzická osoba v manželství, resp. v partnerství.
 

Formuláře

Formuláře nejsou předepsány. Je stanoven pouze obsah prohlášení o zvolení jména. 
 

Poplatky a termíny

Poplatky
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 
Lhůty pro vyřízení
Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá žadateli do 30 dnů od obdržení prohlášení s podklady nový rodný list. 
 

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Doplňující zákony a předpisy
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky
V případě zamítnutí prohlášení o druhém jménu je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
 
Sankce
Sankce nejsou stanoveny.
 

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení státního občanství
  a matrik, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
  tel. 974 817 438
  email: obcanmat@mvcr.cz, posta@mvcr.cz
  úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin
 
 
Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 3.3.2014

vytisknout  e-mailem