Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prohlášení o volbě druhého jména

 

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v místě svého trvalého pobytu nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat dvě jména. Do matriční knihy lze na pozici druhého jména zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Zapsaná dvě jména nesmí být stejná. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je občan České republiky povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Je-li při zápisu narození občana České republiky do zvláštní matriky (zvláštní matrika tj. Úřad městské části Brno-střed, který je příslušný k zápisu státního občana České republiky narozeného v cizině) na cizozemském matričním dokladu uvedeno více jmen, může prohlásit (za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci), které z nich, popřípadě, která dvě z nich bude užívat. 

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsána k 31. 12. 1949 dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, že bude tato jména užívat. Má-li v této matriční knize zapsána více než dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, které jméno z těchto zapsaných jmen bude užívat jako druhé.

Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Podrobné informace poskytne kterýkoli matriční úřad.

Fyzická osoba je povinna užívat v úředním styku dvě jména, jsou-li zapsána v matriční knize vedené matričním úřadem.
 

Kdo činí prohlášení

Fyzická osoba, popřípadě zákonní zástupci nezletilé fyzické osoby, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká. U nezletilého staršího 15 let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení druhého jména nemůže dojít.
 

Jak a kam se obrátit

 • na matriční úřad podle místa trvalého pobytu fyzické osoby

 • na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.
   

Co musíte předložit

K prohlášení se připojí

 • rodný list fyzické osoby, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká,

 • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě druhého jména,

 • a další matriční doklady, které jsou volbou druhého jména dotčeny. Bližší informace vždy pro konkrétní případ v této věci získáte na kterémkoliv matričním úřadě.

Doklad, který je jinak třeba předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.
 

Formuláře

Formuláře nejsou předepsány.
 

Poplatky a termíny

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 

Lhůty pro vyřízení

Matriční úřad, v jehož knize narození není zapsáno jméno, jehož se prohlášení týká, postoupí toto prohlášení do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno, vydá žadateli nový rodný list nejpozději do 30 dnů od obdržení prohlášení.
 

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
   

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Pokud se fyzické osobě ve věci jejího prohlášení o volbě druhého jména nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí, proti kterému je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,

 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10.000 Kč.
 

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu

 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování,
  náměstí Hrdinů 1634/3,
  140 21, Praha 4.
  email: ovs@mvcr.cz,
             posta@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem