Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příjmení po rozvodu manželství

 

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.
 

Kdo a za jakých podmínek

Oznámení podává:

 • rozvedený/á manžel/ka, který/á při uzavření manželství přijal/a příjmení druhého manžela,
 • rozvedený/á manžel/ka, který/á přijal příjmení druhého manžela s tím, že ke společnému příjmení připojil své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení.

  

Jak a kam se obrátit

Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu.

O oznámení o užívání příjmení po rozvodu vydá oznamovateli potvrzení matrikář matričního úřadu, u něhož bylo oznámení učiněno. Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, postoupí matrikář písemné oznámení rozvedeného manžela spolu s oddacím listem a dokladem o rozvodu manželství s údajem o právní moci matričnímu úřadu příslušnému podle místa uzavření manželství.

Bylo-li manželství občana České republiky uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky, nebo přímo u zvláštní matriky.

  

Co musíte předložit

Rozvedený manžel matričnímu úřadu, u něhož je uzavření manželství zapsáno, předloží:

 • průkaz totožnosti, a
 • není-li rozvod manželství v matriční knize zapsán, doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci.
   

Rozvedený manžel matričnímu úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, předloží:

 • průkaz totožnosti, a
 • oddací list, a
 • doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci.
   

Předkládá-li rozvedený manžel pravomocný cizozemský rozsudek o rozvodu manželství, je třeba, aby měl náležitosti veřejné listiny, tj. musí být případně opatřen potřebným vyšším ověřením, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak a úředně přeložen do českého jazyka.

Podrobné informace v konkrétní záležitosti ve věci uznání pravomocných cizozemských soudních rozhodnutí o rozvodu manželství, v případě, že jedním z účastníků řízení je státní občan České republiky, sdělí kterýkoli matriční úřad České republiky.

Doklad, který je jinak třeba předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

  

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

  

Poplatky a termíny

Poplatky

Oznámení o užívání příjmení po rozvodu manželství v zákonné lhůtě je osvobozeno od poplatku.
 

Lhůty pro vyřízení

Oznámení musí být učiněno do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství. Matriční úřad, u kterého je uzavření manželství zapsáno, provede na základě oznámení dodatečný záznam do příslušné matriční knihy manželství a vydá nový oddací list nejpozději do 30 dnů od ústního oznámení nebo obdržení podkladů.

Pokud dojde ke zmeškání uvedené lhůty po právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství, lze požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení. Tento postup je však již zpoplatněn (viz kapitola Změna jména a příjmení).

Manžel, který přijal dřívější příjmení, je povinen užívat toto příjmení ode dne, kdy bylo vydáno potvrzení o této skutečnosti matričním úřadem, který oznámení přijal.
 

Další činnosti

Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, příp. cestovního dokladu.

  

Právní úprava

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Pokud se žadateli nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do15 dnů ode dne jeho doručení; odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,
 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.
   

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10.000 Kč.

  

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra
  odbor všeobecné správy
  oddělení matrik a ověřování
  náměstí Hrdinů 1634/3
  140 21 Praha 4
  E-mail: ovs@mvcr.cz
              posta@mvcr.cz

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 6. února 2024

  

vytisknout  e-mailem