Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

Kdo a za jakých podmínek

Žádost podává:
 • rozvedený/á manžel/ka, který/á při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela
 • rozvedený/á manžel/ka, který/á spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí

Jak a kam se obrátit

Oznámení učiňte písemně nebo ústně do protokolu na kterémkoliv matričním úřadu.
Bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině, anebo přímo u zvláštní matriky. 

Co musíte předložit

Rozvedený manžel předloží matričnímu úřadu:
 • platný průkaz totožnosti
 • oddací list
 • doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci (oddací list nemusí předkládat v případě, že oznámení činí u matričního úřadu v místě uzavření manželství)
Předkládá-li rozvedený manžel cizozemské doklady, je třeba, aby tyto měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.
 
Podrobné informace ve věci uznání pravomocných cizozemských soudních rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, na území České republiky sdělí kterýkoliv matriční úřad České republiky.  

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.  
 
 

Poplatky a termíny

Poplatky
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 
Lhůty pro vyřízení
Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.
 
Pokud zmešká uvedenou jednoměsíční lhůtu po právní moci rozhodnutí o rozvodu, může požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení. Správní poplatek v tomto případě činí 100 Kč (viz kapitola změna jména a příjmení).
 
Manžel, který přijal dřívější příjmení, je povinen užívat toto příjmení ode dne, kdy bylo vydáno potvrzení o této skutečnosti matričním úřadem, který oznámení přijal.
Další činnosti
Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu apod.

Právní úprava

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Doplňující zákony a předpisy
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o zamítnutí oznámení o přijetí zpět svého dřívějšího příjmení nebo upuštění od společného příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 
Sankce
Sankce nejsou stanoveny. 

 
Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení matričním a organizačním,
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
  tel. 974 817 427,
        974 817 431,
        974 817 429,
        974 817 443
  email: ovs@mvcr.cz,
             posta@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem