Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednotný systém dopravních informací

JSDI je dostupný zde: http://www2.jsdi.cz/jsdi/dopravni_info.asp

Co to je "Jednotný systém dopravních informací"
Projekt realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR byl schválen v roce 2005 usnesením vlády č. 590, jedná se tedy o státem podporovaný projekt. Na realizaci projektu spolupracují Ministerstvo vnitra, Ministerstvo informatiky a Ministerstvo dopravy spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Cílem projektu je sjednocení  dosud roztříštěného  dopravního  zpravodajství, tj. integrace dat subjektů, které již provozují vlastní informační systémy (jako je např. Policie ČR či Hasičský záchranný sbor), upotřebitelných dat z regionálních informačních center a vybudování informačních systémů subjektů, které vlastní systém dosud neměly nebo byl decentralizovaný  (např. zřízení Centrální evidence komunikací). Počítá se i s využitím informací od dopravních zpravodajů. 

Kdo bude informace poskytovat
V novele zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je nově stanovena povinnost pro Ministerstvo dopravy nebo jím pověřený subjekt, informovat veřejnost o situacích v provozu na pozemních komunikacích, které mají vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Zároveň je stanovena povinnost pro Policii ČR, obecní policii, silniční a správní úřady správce pozemních komunikací  (Ředitelství silnic a dálnic, Technické správy komunikací velkých měst, krajské a obecní úřady) a Hasičský záchranný sbor poskytovat ministerstvu příslušné aktuální informace. Na základě propojení informačních systémů budou soustředěny i informace od záchranné služby, počítá se i se zapojením dalších poskytovatelů informací -  např. provozovatelů dopravně telematických aplikací, podniků Povodí a Vodoprávních úřadů, systému dopravních zpravodajů apod. Dalším potenciálním zdrojem informací pro JSDI může být využití informací z elektronického mýta - např. pro určování hustoty a rychlosti proudu vozidel ve sledovaných lokalitách, což by přispělo k  předvídání a identifikaci možných problémů v silniční dopravě.
S projektem Jednotného systému dopravních informací pro ČR jsou průběžně koordinovány regionální a městské projekty v krajích Vysočina, Moravskoslezském, v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech.
 
Jaké informace bude systém obsahovat
V rámci JSDI by měly být distribuovány následující typy informací: informace o okamžité hustotě a rychlosti dopravního proudu v daném úseku vybrané pozemní komunikace, informace o dopravních nehodách, o požáru vozidel na komunikaci  nebo v jejím bezprostřední blízkosti, o požáru objektů v blízkosti komunikace, pokud mohou ohrozit provoz na komunikaci, informace o uzavírkách a objížďkách, o zvláštním užívání komunikace, pokud dojde k omezení průjezdnosti pozemní komunikace nebo pokud se po pozemní komunikaci pohybuje zvýšené množství chodců, o jiné překážce provozu  (např. vysypaném nákladu, nepojízdném vozidle), informace o opravách a údržbě komunikace, o meteorologické situaci a povětrnostních podmínkách, které mají vliv na průjezdnost komunikace, sjízdnosti komunikace, o  haváriích (např. vodovodních) sítí  v tělese komunikace nebo bezprostřední blízkosti komunikace, o nařízeném aktuálním omezení průjezdnosti komunikace pro určité typy vozidel, o pohybu nadměrných a nebezpečných nákladů,  informace z dopravně telematických aplikací (jako jsou např. proměnné informační tabule na D1), informace o aktuálních průtocích na sledovaných tocích, které by mohly při povodních ohrozit provoz na pozemních komunikacích, poruchách světelné signalizace, informace o obsazenosti záchytných parkovišť, jiném nebezpečí způsobeném nepředvídanou nebo krizovou situací, atd. Postupně by mohly být tyto dopravní informace doplňovány i o další informace - např. preventivně-bezpečnostní informace, aktuální informace  o nové legislativě, apod.
Informace budou shromážděny v centrálním datovém skladu, který bude zřízen v roce 2006. Na základě rozhodnutí Vlády ČR bude provozovatelem tohoto pracoviště ŘSD ČR.  Informace v něm budou dále ověřovat a autorizovat operátoři Národního dopravního informačního centra, které zahájilo svůj provoz v Ostravě na konci roku 2005.
Ověřené informace soustředěné v Centrálním datovém skladu budou připraveny ke sdílení v rámci dalších informačních systémů - např. Portálu veřejné správy, informačních systémů Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, subjektů veřejné správy ap. Dopravní informace budou dále k dispozici všem ostatním uživatelům,  médiím a dalším veřejným i privátním subjektům poskytujícím dopravní informační služby účastníkům silničního provozu. Jde o veřejnou službu, tudíž informace budou v základní podobě poskytovány zdarma.
 
Jak budou informace do Centrálního datového skladu poskytovány?
Cílem je, aby data byla shromažďována a zveřejňována v digitální podobě v rámci mezinárodních standardizovaných datových formátů. s uplatněním prostředků geografické lokalizace při využití  státních mapových děl a databází. Celý systém je založen na maximálně automatizovaném přenosu.
Např. informace poskytované v rámci  Zimní zpravodajské služby jsou získávány takto: Celá ČR je rozdělena na několik zpravodajských oblastí. Z těchto oblastí budou dispečeři správců komunikací zadávat 4x denně (mezi 3-5 hodinou ráno, mezi 7-8 hodinou ráno, mezi 14-15 hodinou odpoledne a mezi 18-20 hodinou večer), aktualizované informace o počasí (teplota, oblačnost, srážky, vítr, viditelnost), o stavu povrchu vozovek příslušných tříd, které ve zpravodajské oblasti jsou, a o sjízdnosti komunikací příslušných tříd. Kromě toho budou poskytovány informace v kterémkoliv denním nebo nočním čase v závislosti na aktuálních změnách počasí nebo podmínek sjízdnosti. Vždy nejaktuálnější informace jsou ihned a bez odkladu zobrazovány v textové i grafické podobě. Informace od Hasičského záchranného sboru o zásazích u mimořádných událostí v silničním provozu budou poskytovány do CDS automaticky, přímo  z informačních systémů 14-ti krajských operačních a informačních středisek HZS krajů. Obdobně zautomatizovaný bude přenos z Centrální evidence uzavírek apod.
 
Kde se mohou řidiči s dopravními informacemi seznámit?
Nejsnazší možností je přímý přístup k JSDI na stránkách Ředitelství silnic a dálnic. Dále je přístup k dopravním informacím je třeba rozdělit na dvě části. Jednak jsou to informace, s nimiž se řidiči mohou seznámit již před plánovanou cestou: Potom lze doporučit webové stránky Ministerstva dopravy ČR www.mdcr.cz , oddíl "dopravní zpravodajství", webové stránky Ředitelství silnic a dálnic  www.rsd.cz, v oddíle "dopravní informace", či webové stránky Portálu veřejné správy www.portal.gov.cz, v oddíle "informace o ČR - dopravní zpravodajství". 
Na všech těchto stránkách naleznou řidiči informace (či odkazy na tyto informace) o uzavírkách na dálnicích a komunikacích I. třídy, informace Zimní zpravodajské služby, která  poskytuje informace o teplotě, srážkách, viditelnosti, větru a stavu povrchu komunikací včetně doporučení z hlediska sjízdnosti a vlivu na dopravu, informace o dopravním omezení (zejména z důvodů dopravních nehod), dopravní situaci v Praze (stupeň provozu) a situaci na hraničních přechodech., v testovacím provozu jsou poskytovány meteorologické informace a předpověď na dálnicích a rychlostních komunikacích a informace ze 4 kamer na D1 (zatím ve zkušebním provozu s aktualizací každou 1 minutu).
Některé dopravní informace naleznete i na webech dalších subjektů - např. ÚAMK. Dopravní informace poskytuje rozhlas a televize, u dlouhodobých  informací  i některá tisková média.
Druhým způsobem je získání dopravních informací za jízdy:  V současnosti získávají  řidiči dopravní informace za jízdy většinou pouze prostřednictvím rozhlasové stanice, kterou právě ve vozidle poslouchají, nebo prostřednictvím call center některých komerčních subjektů - např. ÚAMK, Global assistance, event. prostřednictvím jiných, zpravidla  placených služeb.  V brzké době bude možné dopravní informace získat přímo do vozidel, a to prostřednictvím technologie RDS-TMC (datový kanál rozhlasového vysílání) do speciálních navigačních přístrojů tak, jak je běžné v západní Evropě. Nový systém se již začal postupně zavádět na sklonku roku 2005 a jeho kompletní realizace by měla být završena v roce 2007. V případě dopravní nehody či kolony na dálnici tak např. dostane řidič přímo do svého vozu pouze pro něj důležité informace z tohoto úseku a ne pro něj nepotřebné zprávy z jiných oblastí ČR. Informace budou podávány jak v češtině, tak i v cizím jazyce. Vozidlo však musí být vybaveno speciálním navigačním přístrojem, který se prodává spolu s autorádiem. Cena tohoto přístroje není zrovna zanedbatelná, je však předpoklad, že s dalším využitím přístroje cena klesne.
 
Jak bude fungovat Jednotný systém dopravních informací v praxi?
Fungování a význam JSDI lze demonstrovat na několika příkladech. Prvním je např. informování o dopravní nehodě.  Pokud v současné době dojde k dopravní nehodě, ohlásí nehodu zpravidla kolemjedoucí řidiči na tísňovou linku. Policie, případně hasiči či záchranka vyjíždějí k nehodě. Dobrovolní zpravodajové nebo náhodní řidiči čekající v kolonách poskytují "svým" rádiím nebo jiným subjektům ne vždy přesné a ověřené informace o dění na silnici. Ostatní řidiči z těchto zpráv stejně nevědí přesně, co se stalo a jaká jsou omezení, kudy mohou překážku objet a jak dlouho bude trvat obnovení provozu. Jednotný systém naopak umožní průběžný příjem informací o vzniku a dění na místě události od všech v danou chvíli zainteresovaných složek automaticky. (Ze složek Integrovaného záchranného systému dnes poskytuje informace pouze Policie ČR, pokud ovšem má stanice její servis k dispozici.) Za autorizaci, ověřování a kontrolu bude centrálně odpovídat Středisko dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic.  Středisko je vzápětí poskytne všem, kdo informace potřebují prostřednictvím datového distribučního rozhraní (např. prostřednictvím technologie RDS-TMC) a na něj napojených dopravních informačních služeb soukromých i veřejných subjektů. Informace se objeví zároveň i na Portálu veřejné správy. Informace budou garantované a ověřené z více zdrojů veřejné správy.
Druhým příkladem jsou např. informace o dopravních uzavírkách
Uzavření komunikace vyžaduje podle zákona rozsáhlé správní řízení, do něhož je zapojena celá řada subjektů. Díky vzniku Národní evidence uzavírek a omezení obecného užívání v rámci projektu JSDI  bude podstatná část těchto správního řízení převedena do elektronické formy. Vznikne tak neustále aktualizovaný a všeobecně dostupný přehled uzavírek a omezení provozu na komunikacích v rámci celé ČR. Tyto informace mohou následně využívat nejen média a motoristé, ale mohou být např. podkladem pro stanovení optimální trasy nadměrného nákladu, pro on-line automatickou aktualizaci výjezdových tras hasičských vozidel, stanovení trasy  policejního doprovodu ap.
Dalším příkladem jsou třeba informace o sjízdnosti. V listopadu 2005 zahájila svůj provoz Zimní zpravodajská služba, která poskytuje pro motoristy velmi přehledné, denně 4x aktualizované, informace o sjízdnosti a stavu vozovek dálnic a rychlostních silnic a ostatních komunikací podle krajů, doplněné informacemi o meteorologické situaci. Informace využila řada motoristů tuto zimu např. při plánování optimální trasy do kalamitních horských oblastí nebo pro odložení odjezdu v případě nepříznivého počasí nebo aktuálního stavu vozovky.
 
V listopadu 2005 bylo v Ostravě zřízeno Národní dopravní informační centrum - k čemu slouží a jaká je jeho role v rámci projektu JSDI?
V Ostravě se zatím shromažďují informace o dopravních uzavírkách a zimní sjízdnosti z celé České republiky od 800 mobilních dispečerů, kteří minimálně čtyřikrát denně předávají zprávy z jednotlivých regionů. Řidiči jistě přivítali na sklonku loňského roku možnost dostávat tyto informace přímo do svého vozidla prostřednictvím datového signálu RDS -TMC. Množství dopravních informací se bude postupně rozšiřovat.
Od února 2006 začal např. fungovat monitorovací a informační systém na dálnici D1. V současnosti jsou na D1 instalovány 4 kamery a 4 proměnné informační tabule, které budou řidiče průběžně informovat, když na dálnici dojde k závažné nehodě, vytvoří se náledí, kolona  a podobně, a to zejména v nejvíce problémových úsecích D1.  (Portály s proměnnými informačními tabulemi jsou ve směru na Brno na 89. kilometru před exitem Humpolec a před 152. kilometrem za Velkým Meziříčím, před exitem Lhotka. V opačném směru na Prahu na 124. kilometru před exitem Velký Beranov a na 180. kilometru před sjezdem Ostrovačice.)  Digitální ukazatele umožňují pracovníkům informačního centra   měnit sdělení řidičům ihned podle potřeby a situace na dálnici. K vyšší efektivitě na D1 by přispěla instalace dalších cca 10 - 12 proměnných informačních tabulí, což je především otázka finanční. Postupně by se kamery a proměnné informační tabule měly  instalovat na dalších dálnicích a silnicích. Cílem je  do čtyř let takto pokrýt celou dálniční síť. Všechny dopravní informace se budou shromažďovat a ověřovat v Národním dopravním informačním centru v Ostravě. Jak vyplývá z předběžného hodnocení prvního měsíce fungování sytému, ohlasy na tyto tabule jsou vesměs pozitivní, ačkoli je provozován zatím ve zkušebním provozu a je stále ve vývoji. Včasná informace viditelně přispívá ke zkracování kolon v krizových situacích.
 
V čem se odlišuje tento způsob informování řidičů od těch dosavadních?
Většina rozhlasových stanic vysílá dopravní informace v různé podobě, nejčastěji jsou to informace získané přímo od řidičů bez jakéhokoliv ověření a autorizace - jedná se o asi 70 % všech informací. O něco přesnější informace poskytují call centra některých komerčních subjektů, které využívají systému dopravních zpravodajů a porovnávají je s jim dostupnými informacemi od subjektů veřejné správy. Systémy pracující na tomto principu jsou zaměřeny pouze na uživatele - řidiče a nemohou garantovat, že poskytované informace jsou  aktuální, tj. že dopravní problém na pozemní komunikaci trvá, resp. do kdy bude trvat, nemají tuto informaci ověřenou a leckdy ani úplnou. Další informace poskytuje Policie ČR (asi 25 %), zbytek Ředitelství silnic a dálnic, Dopravně informační centrum Praha apod. Dopravní informace vysílají i televizní kanály. Tisková média se věnují s ohledem na technologii výroby zejména přehledu uzavírek a dále především preventivním a ostatním dopravním informacím. Dopravním informacím se věnují i některé webové servery.
 
Systém JSDI nabízí koordinovaný, státem garantovaný sběr, zpracování a poskytování dopravních  informací využitelných díky standardizovanému formátu nejen pro řidiče, ale pro potřeby celé řady dalších subjektů - od subjektů zapojených do krizového řízení až po - např. dopravní inženýry. Zpřístupnění garantovaných dopravních informací bude mít oproti stávajícímu stavu nemalý vliv na ovlivňování chování účastníků silničního provozu a tím i pro řešení problémů spojených s bezpečností silničního provozu a plynulosti. Jednotný systém dopravních informací přispěje ke zvyšování efektivity výkonu veřejné správy v oblasti dopravy a umožní zavést nástroje elektronické státní správy do některých agend. Systém počítá i s využitím dopravních zpravodajů. Ti dnes poskytují informace buď přímo rozhlasovým stanicím nebo zpracovatelským agenturám a autoklubům. Informace  od řidičů jsou jedny z nejrychlejších, nicméně jak vyplývá z podstaty jejich získání,  nemohou být ani úplné, ani garantované. Proto počítá JSDI se zapojením systému dopravních zpravodajů v rámci subsystému "Kontrola, ověřování, autorizace". Mobilní telefon a využití call center je důležitým, nikoliv však jediným a nejlepším prostředkem poskytování dopravních informací. Používání mobilních telefonů za jízdy, zejména textových dat, nepovažujeme z důvodů bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zrovna za optimální.
 
Jaké jsou tedy očekávané přínosy Jednotného systému dopravních informací?
- Snížení rizika vzniku dopravní zácpy a tím  vyšší plynulost silniční dopravy
- Zvýšení bezpečnosti silničního provozu
- Snížení dojezdových časů k dopravním nehodám a lepší koordinovanost subjektů IZS
- Distribuce aktuálních, kvalitních a včasných informací pro řidiče,  garantovaných       státem
- Vyšší využitelnost dopravních informací pro potřeby veřejné správy
- Vyšší standard poskytování dopravních informací
Tento systém sám o sobě nesníží neukázněnost řidičů, ani zcela neodstraní dopravní nehody z dálnice, jeho úkolem je včas poskytnout každému, kdo  je účastníkem provozu na pozemní komunikaci nebo se na jízdu chystá, aktuální informaci o situaci, aby se mohl rozhodnout se znalostí věci.

 

vytisknout  e-mailem