Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednotná právní norma pro úředníky státu i úředníky ÚSC

Semináře Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR ve dnech 9.- 11. listopadu 2008, nad nímž převzal záštitu hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann a primátor statutárního města Plzeň Pavel Rödl, se zúčastnilo kolem 180 tajemníků a 25 spolupracujících obchodních společností. Pracovní jednání se uskutečnila v historické budově Měšťanské besedy, umožňující reprezentativní průběh prestižní akce. Účastníky semináře přišel pozdravit ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje Jiří Leščinský.
 
V úvodu pracovního jednání předseda STMOÚ ČR Jaromír Zajíček přivítal hosty z MV ČR, ředitelku Institutu pro místní správu Praha Zdenku Procházkovou a výkonného místopředsedu Svazu měst a obcí ČR Jaromíra Jecha, jenž informoval o spolupráci na přípravě nového zákona o rozpočtovém určení daní.
 
Czech POINT a datové schránky
Náměstek ministra vnitra Zdeněk ZajíčekNáměstek ministra vnitra Mgr. Zdeněk Zajíček
Prvním odborným příspěvkem přispěl náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Zdeněk Zajíček, který rekapituloval statistiku výpisů Czech POINTu – bylo vydáno 888 tisíc ověřených výpisů, z toho 500 tisíc výpisů z rejstříku trestů. Od 1. ledna 2009 se připravuje výpis bodového rejstříku řidičů a do budoucna také možnost podávání, které bude zpoplatněno, takže přinese úřadům i určité finanční výnosy.
Byla poskytnuta klíčová informace o optimalizaci sdílení komunikační infrastruktury veřejné správy, kde se podařilo během dvou let ušetřit více než 200 milionů korun. Je nezbytné dovést kvalitní optickou síť až do nejmenších obcí, neboť sdílení infrastruktury bude nejen šetřit obecní a státní pokladnu, ale umožní i výměnu dat v systému základních registrů.
  
Těžiště vystoupení náměstka Zdeňka Zajíčka spočívalo v konkretizaci postupu při nabytí účinnosti zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, které nastane dnem 1. července 2009. Jedná se zejména o fungování datových schránek, coby státem garantovaného systému elektronického P.O.Boxu, jež si povinně založí orgány výkonu veřejné moci, územních samosprávných celků a právnické osoby. Vzhledem k rozšiřování objemu datových zpráv musí uživatelé připravit funkční systém elektronické distribuce a v této souvislosti Zdeněk Zajíček zmínil projekt MV zabývající se systémem spisové služby.
  
Pro úspěšné fungování datových schránek je nezbytná spolupráce obcí s rozšířenou působností, které by měly být datovým úložištěm pro všechny obce v jejich správním obvodu. Přechod na elektronické technologie předpokládá nejen vysoké finanční nároky, které budou řešeny zejména prostřednictvím Integrovaného operačního programu, administrovaného ministerstvem pro místní rozvoj, ale také odbornou a lidskou zainteresovanost všech subjektů veřejné správy.
 
Čtyři základní registry
V budoucnu již nebudou orgány veřejné moci zjišťovat hodnoty referenčních údajů pro své potřeby z různých zdrojů, ale pouze ze základních registrů, což zajistí kvalitní údaje efektivně využívané pro výkon veřejné moci a zároveň zbaví občany povinnosti údaje opakovaně dokládat. Údaj bude sdělen pouze jednou a následně bude promítnut do základního registru a jeho prostřednictvím do dalších informačních systémů veřejné správy, respektive tzv. agendových informačních systémů. Referenční údaje budou považovány za důvěryhodné a úřady nebudou muset jejich správnost a platnost ověřovat.
Bezpečnost komunikace mezi registry je založena jednak na systému bezvýznamových identifikátorů fyzických osob, jednak na striktním rozdělením rolí mezi různými úřady. Přístupy k referenčním údajům budou evidovány, čímž vzniká možnost kontroly. Přístup bude mít pouze úředník, který má k tomu ze zákona nárok - zde bude kontrola zajištěna systémem správy rolí pro přístup k datům. Z hlediska ochrany osobních dat se zavádí systém agendových identifikátorů fyzických osob odvozených z kódu agendy a zdrojového identifikátoru fyzické osoby, přičemž v každé evidenci bude jiné číslo. Z hlediska výkonu veřejné moci je efektivní, aby existovalo pro přístup k údajům ze základních registrů jednotné rozhraní.
  
Základní registr obyvatel bude shromažďovat údaje o občanech ČR a o cizincích s povolením k pobytu. V registru obyvatel budou evidovány tyto údaje: příjmení, jméno, adresa místa pobytu, datum, místo a okres narození a úmrtí, státní občanství. Doplňkovými údaji budou čísla elektronicky čitelných dokladů, plus údaj o tom, zda má daná osoba zavedenou datovou schránku. Občan bude moci zjistit, jaký úřad si vyžádal jeho osobní údaje a které to byly. Základním registrem osob je míněn ekonomický subjekt - tedy právnické osoby, podnikající fyzické osoby, organizační složky státu i zahraničních právnických osob. Bude se jednat o platformu zastřešující nynější agendové informační systémy a v tomto registru budou vedeny pouze údaje v aktuální podobě, zatímco historie bude uchovávána v příslušném agendovém informačním systému. Registr práv a povinností bude vymezovat některá obecná pravidla pro komunikaci s ostatními registry a dalšími informačními systémy. Představuje zároveň základ pro moderní statistiku, neboť nezahrnuje žádné osobní údaje. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, jehož údaje jsou ve veřejné správě nejvíce využívány, bude obsahovat i grafickou část. Dne 27. listopad proběhlo jednání MPSV, ČÚZK, MV a ČSÚ ohledně digitalizace map, které budou zahrnovat tři vrstvy – technickou mapu, katastrální mapu a ortofotomapu.
 
Návrh zákona o základních registrech v současné době projednává PS PČR a předpokládá se, že v lednu bude podepsán prezidentem republiky.
Náměstek Zdeněk Zajíček v závěru svého vystoupení upozornil na další projekty v oblasti ICT – elektronický občanský průkaz, eSbírku a v součinnosti se samosprávami projekty ePUSA a VIRTUOS, který je úspěšným výsledkem spolupráce mezi Plzeňským krajem a Ministerstvem vnitra.
 
Zákon o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve VS
Významné informace o postupu prací na novém zákoně poskytl vrchní ředitel sekce veřejné správy MV Robert Ledvinka. Zásadní princip spočívá v tezi, že mezi úředníkem státu a úředníkem ÚSC není téměř žádný rozdíl – osmdesát procent činnosti je vykonáváno v území. Pět pracovních skupin při MV  zpracovává jednotnou právní úpravu reflektující analýzu stávajícího stavu, tj. negativa zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve státních úřadech. Zákon č. 312/2002 Sb. je prakticky ověřen osmiletou působností a lze z něj tedy vycházet za předpokladu omezení jeho systémových negativ a s přihlédnutím k požadavku EU, jež namísto služebního poměru upřednostňuje volný pracovní poměr.
 
Z průběhu seminářeZ průběhu semináře
Ke klíčovým principům nového zákona patří širší pojetí osobní působnosti, kategorizace úředníků, management veřejné správy, výběrová řízení, organizace úřadů a systemizace, změny v odměňování se zdůrazněním motivace, oddělení politických funkcí od úřednických, garance kvality vzdělávání.
Kategorizace úředníků reflektuje tři oblasti. Kategorie A zahrnuje úředníky veřejné správy, mezi nimiž jsou vedoucí úředníci a manažeři. Do kategorie B patří zaměstnanci zabezpečující výhradně servis politické reprezentaci, a v kategorii C jsou zaměstnanci, kteří jsou taxativně vymezeni. Významným přínosem nového zákona je řešení kontinuity chodu úřadu v souvislosti s volbami, délka mandátu úředníka veřejné správy, kompenzace v případě dřívějšího ukončení pracovního poměru, výběrová řízení.
 
Vrchní ředitel sekce veřejné správy Robert Ledvinka zdůraznil význam standardizace a kvality vzdělávání, jejímiž garanty bude jednak certifikovaný lektorský sbor, jednak závazné vzdělávací programy a v neposlední řadě akreditace institucí. Počítá se s Přípravou ke zvláštní úřednické zkoušce a zkoušce do 24 měsíců, s Přípravou k obecné úřednické zkoušce a zkoušce do 12 měsíců(součástí bude vstupní vzdělávání); rozsah bude dán rozsahem výkonu přenesené státní správy. Prohlubování vzdělávání se bude odehrávat v oblasti manažerského vzdělávání – MPA a vzdělávání vedoucích úředníků. V této souvislosti byla zmíněna systemizace a organizace úřadu a fungování Softwarové podpory hodnocení.
 
Sociální témata a pracovní právo
V dalším odborném bloku vystoupil náměstek ministra práce a sociálních věcí Marián Hošek, jenž spolu s Janem Hyským popsal aktuální stav a přípravu předpisů souvisejících s uvažovaným Národním úřadem pro zaměstnanost a sociální správu. Vzhledem k tomu, že obce i kraje zásadním způsobem odmítly navrhovanou podobu centrálního úřadu, který měl fungovat jako jediné výplatní místo 38 různých typů sociálních dávek, nebude v plánované podobě realizován. Představitelé MPSV komentovali letošní náklady na příspěvek na péči, jež dosáhly devatenácti miliard korun i trvale podhodnocenou oblast lékařské posudkové služby. V diskusní části zodpověděli otázky účastníků semináře týkající se sociálně právní ochraně dětí či výplaty dávek formou poukázek, která není právně jednoznačně ošetřena. Praktickými dopady Zákoníku práce a novou právní úpravou zákona o úřednících se zabývala odbornice v oblasti pracovního práva Kristina Chrástková. 
 
Zástupci STMOÚ ČR a RENTEL, a.s. v tomto pracovním bloku vyhodnotili projekt Vzdělávacího portálu včetně zajímavých statistických informací.
V průběhu odborného programu byl poskytnut prostor obchodním partnerům, zabývajícím se problematikou elektronického práva, automatizovaného systému právních informací ASPI, informační koncepcí, právem na informace a smluvní ochranu důvěrných informací, integrovanými řešeními, optimalizací tiskového prostředí, eGovermentem v prostředí samosprávy, referenčním rámcem procesního a personálního auditu, písemnou komunikací.
  
Text Daniela Řeřichová
Foto Radoslav Bernat

vytisknout  e-mailem