Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informační povinnosti autorizované osoby vůči autorizujícímu orgánu

Ze zákona o uznávání vyplývají autorizované osobě povinnosti vůči autorizujícímu orgánu (mají převážně informační charakter) a uchazeči o zkoušku.

Ust. zákona
o uznávání
Způsob plnění povinnosti Lhůta plnění
§14 odst. 1

písemně a včas informovat AO o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace u:

  • FO v údajích o plnění podmínek uvedených v §10 odst. 1
  • PO  v údajích o plnění podmínek uvedených v § 11 odst. 1 a § 12 odst. 4
do 15 dnů od dne, kdy se o nich AO dozvěděla
odst. 2 písemně informovat AO o všech změnách, které nastaly v době platnosti autorizace a týkají se údajů uváděných o AOs v NSK v seznamu AOs (osobní a identifikační údaje dle § 15 písm. b) a c) včetně údajů o autorizovaných zástupcích do 15 dnů od dne, kdy se o nich AOs dozvěděla
odst. 3 způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejnit termín konání zkoušky aspoň 5 dní před termínem zkoušky
§17   odst. 5 zaslat uchazeči pozvánku na zkoušku a kopii k informaci AO do 21 dnů od doručení přihlášky
odst. 8
odst. 10 
informovat uchazeče i AO o náhradním termínu zkoušky,
popř. po dohodě s uchazečem stanovit jiný termín
jiný termín do 6 týdnů od doručení pozvánky
§18 odst. 12 písemným sdělením oznámit uchazeči výsledek zkoušky,
zaslat osvědčení uchazeči
do 5 dnů ode dne konání zkoušky (její poslední části)
odst. 13 vypracovat Záznam o průběhu a výsledku zkoušky a zaslat ho spolu se stejnopisem osvědčení AO do 1 měsíce ode dne konání zkoušky, nestanoví-li AO jinak

Použité zkratky:

AO = autorizovaný orgán, který udělil autorizaci
FO = fyzická osoba
AOs = autorizovaná osoba
NSK= Národní soustava kvalifikací

Rady a doporučení

  • !!! Osobám, které byly nově autorizovány, doporučujeme, aby se ve vlastním zájmu co nejdříve seznámily s  povinnostmi, termíny a způsoby plnění, které jim vyplývají ze zákona o uznávání, resp. z hodnoticího standardu příslušné profesní kvalifikace. Z jejich neplnění závažným způsobem nebo opakovaně zákon vyvozuje vážné důsledky (§ 16 odst. 2 a 3 zákona o uznávání) -  odnětí autorizace z moci úřední, uložení pokuty za správní delikt, případně až pětiletý zákaz získat novou autorizaci v dané profesní kvalifikaci.


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení policejního vzdělávání a autorizací, 10. 1. 2024

vytisknout  e-mailem