Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro uchazeče o vykonání zkoušky

Zkouška

Uchazečem o vykonání zkoušky je fyzická osoba starší 18 let věku, která podala přihlášku ke zkoušce (formulář přihlášky ke zkoušce (doc, 71 kB)) pro profesní kvalifikaci dle vlastního výběru z přehledu Národní soustavy kvalifikací a splňuje podmínky § 17 odst. 2 zákona o uznávání. Odborná způsobilost uchazeče k získání osvědčení o profesní kvalifikaci se ověřuje zkouškou (§ 18 zákona o uznávání). Forma výkonu zkoušky vyplývá z hodnoticího standardu příslušné profesní kvalifikace. Podrobnosti ke zkouškám stanoví prováděcí vyhláška k zákonu o uznávání.

Podle § 14 odst. 3 zákona o uznávání patří k povinnostem autorizované osoby zveřejnit termín konání zkoušky alespoň 5 dní před jejím konáním, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Možnými způsoby zveřejnění termínů zkoušek jsou:

Způsoby zasílání pozvánek jsou:

  • prostřednictvím ISKA (preferováno)

  • e-mailem v pdf formátu

  • datovou schránkou

  • písemně v listinné podobě.
     

Zkouška se koná za úhradu, jejíž výši stanoví autorizovaná osoba. O zkoušce se vede záznam o průběhu a výsledku zkoušky. Průběh a výsledek zkoušky lze na žádost uchazeče přezkoumat (§ 20 odst. 1 zákona o uznávání). Ministerstvo provádí kontrolní činnost nad zkouškami autorizovaných osob na základě zákona o uznávání [§ 22 písm. e)] a podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Doklad o zkoušce

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky a získání profesní kvalifikace je osvědčení o získání profesní kvalifikace, které vydává zkoušející autorizovaná osoba (předseda zkušební komise). Stejnopis (duplikát) osvědčení o získání profesní kvalifikace vydává na žádost žadatele autorizovaná osoba, která zkoušku realizovala. V případě, že autorizovaná osoba zanikla nebo pozbyla autorizace, vydává jej autorizující orgán. Stejnopisy osvědčení z profesních kvalifikací zaměřených na informatiku vydává Digitální a informační agentura, na kterou agenda těchto profesních kvalifikací k 1. 4. 2023  přešla.

Stejnopis osvědčení musí splňovat též všechny náležitosti, které osvědčení stanoví ust. § 19 zákona o uznávání. Autorizovaná osoba má povinnost archivovat stejnopis osvědčení po dobu 5 let od vydání osvědčení v podobě listinné, nikoli elektronické (jako např. v ISKA).

Osvědčení o získání profesní kvalifikace je veřejnou listinou, jejíž platnost je celoživotní. Uznání kompetence podle § 18 odst. 6 zákona o uznávání (osvobození od zkušebních požadavků) lze provést bez ohledu na dobu, která uběhla od vydání předloženého osvědčení, dle kterého uznávání probíhá. Pro přehlednější uznávání kompetencí slouží adresa stránek http://www.narodnikvalifikace.cz (složka "Uznatelnost kompetencí").

Rady a doporučení

  • !!! Zveřejňuje-li autorizovaná osoba termíny zkoušek na vlastních webových stránkách, je nutné, aby autorizujícímu orgánu nahlásila adresu těchto stránek do 15 dnů ode dne doručení metodického upozornění k autorizaci prostřednictvím emailové adresy autorizace@mvcr.cz.

  • !!! Osvědčení o získání profesní kvalifikace je veřejnou listinou náležející fyzické osobě, která zkoušku vykonala, nikoli organizaci, která uchazeče ke zkoušce vyslala nebo osvědčení u autorizované osoby např. hromadně vyzvedla. Nikdo nemá právo zadržovat originál osvědčení bez vědomí fyzické osoby, která zkoušku úspěšně vykonala, a jíž náleží. Absolventům zkoušky proto doporučujeme, aby se o převzetí originálu osvědčení zajímali a zaměstnavateli na případnou žádost poskytli pouze kopii osvědčení.

  • !!! Na základě zkušenosti držitelům osvědčení doporučujeme uchovat si do budoucna základní identifikační údaje o úspěšně vykonané zkoušce (název autorizované osoby, místo a datum konání) pro případ ztráty osvědčení a potřebu vystavení stejnopisu.

  • !!! Stejnopisy osvědčení zasílané autorizovanými osobami ministerstvu, musí souhlasit s osvědčeními předanými uchazečům. V případě, že autorizující orgán ve stejnopisech shledá závažné chyby, vrátí je autorizovanému orgánu k odstranění. Obsahové a formální správnosti osvědčení je nutno věnovat mimořádnou pozornost, neboť archivované stejnopisy osvědčení  slouží k vystavování duplikátů (blíže k tomu  viz  Časté administrativní nedostatky při zpracování dokumentů ze zkoušky odborné způsobilosti a osvědčení.


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení policejního vzdělávání a autorizací, 10. 1. 2024

vytisknout  e-mailem