Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro školy a studenty

 • Povinnosti škol
 • Povinnosti studentů
 • Typy a účely žádostí
 • Místo a způsob podání žádosti
 • Elektronické potvrzení o zajištění ubytování
 • ERASMUS a Fulbrightův program
 • Zpracování žádosti a vydání rozhodnutí
 • Odjezd do ČR
 • Dotazy a stížnosti
 • Plakáty pro studenty vysokých škol týkající se změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 31. července 2019
 • Informace o možnostech vysokoškolského studia v České republice
 • Důležité praktické informace

Povinnosti škol

English English

Povinnosti škol

Vysoká škola nebo vyšší odborná škola má dle § 107 odst. 5 ZPC povinnost neprodleně písemně oznámit Ministerstvu vnitra nezahájení, přerušení nebo ukončení studia držitele dlouhodobého víza za účelem studia nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia datovou schránkou nebo písemně na následující adresu:

Ministerstvo vnitra
odbor azylové a migrační politiky
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7;

ID datová schránka Ministerstva vnitra je: 6bnaawp

Pokud škola studentům zároveň poskytuje ubytování, vztahují se na ni též povinnosti ubytovatele, uvedené v jiné části těchto internetových stránek.

Vysoká škola je dále povinna Ministerstvu vnitra oznámit zahájení, přerušení nebo ukončení studia cizince, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem studia v rámci programu Evropské unie nebo mnohostranného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility anebo v rámci dohody mezi vysokoškolskou institucí v jiném členském státě Evropské unie a institucí, jíž bylo povoleno vykonávat činnost vysoké školy v České republice, a který na území pobývá přechodně bez víza (§ 18 písm. g) zákona o pobytu cizinců). Vzor takového oznámení je k dispozici ke stažení na tomto odkazu.

Vysoká škola je rovněž povinna vydat cizinci doklad o úspěšném dokončení studia pro účely podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání.

  

Povinnosti studentů

English English

Povinnosti studentů

Studenti ze zemí mimo EU i EU mají povinnost splnit po příjezdu na území ohlašovací povinnost, pokud ji za ně nesplní ubytovatel. Pokud student přijíždí do ČR k vyzvednutí povolení k dlouhodobému pobytu, může si ohlašovací povinnost splnit ve stejné lhůtě též na pracovišti MV ČR, kde zároveň splní své povinnosti týkající se pořízení biometrických údajů.

Studenti jak ze zemí mimo EU, tak ze zemí EU mají povinnost hlásit změny týkající se jejich pobytu na území ČR, jako je změna bydliště, změna cestovního dokladu či rodinného stavu.

Studentům, kteří žádají o povolení k dlouhodobému pobytu či o jeho prodloužení na území ČR, a mají v plánu v průběhu řízení o žádosti odcestovat na prázdniny do jejich země původu, doporučujeme, aby tuto skutečnost při podání nahlásili správnímu orgánu, a popř.uvedli adresu pro doručování po dobu své nepřítomnosti nebo informovali o jimi zmocněné osobě, která bude dotčeného studenta po dobu jeho nepřítomnosti zastupovat.

Studenti, jimž byl vydán průkaz o povolení k pobytu, mají povinnost před ukončením pobytu v ČR tento průkaz vrátit.

Na cizince všeobecně se mohou vztahovat další povinnosti spojené s jeho pobytem, sledujte proto pravidelně www.mvcr.cz/cizinci.

  

Typy a účely žádostí

English English

Typy a účely žádostí

Žádosti podané na zastupitelském úřadu ČR:

 • § 42d - Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d zákona o pobytu cizinců je oprávněn podat na ZÚ cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64 zákona o pobytu cizinců.

 • § 30 odst. 1 "studium" - Žádost o dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 zákona o pobytu cizinců za účelem studia je oprávněn podat na ZÚ cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64 zákona o pobytu cizinců.

 • § 30 odst. 1 "ostatní" - Žádost o dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 zákona o pobytu cizinců za účelem „ostatní“ (tedy i vzdělávání) je oprávněn podat na ZÚ cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jedná-li se o vzdělávací aktivity, které nejsou dle § 64 zákona o pobytu cizinců studiem, mj. také o vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu či o odbornou praxi prováděnou za úplatu nebo dobrovolnou službu mládeže.

Cizinec, který hodlá v ČR studovat či se účastnit jiných vzdělávacích aktivit po dobu kratší než 90 dnů, požádá standardně mimo území ČR na příslušném ZÚ o krátkodobé vízum za účelem studia či za účelem "ostatní", a to v případě, že se jedná o státního příslušníka země povinně vízové pro pobyty do 90 dnů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1806. Cizinci, kteří ke vstupu na území ČR / Schengenu nepotřebují vízum, nemusí tedy pro účely studia kratšího než 90 dnůe o vízum žádat.
 

Žádosti podané na území ČR:

 • § 42d - Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d zákona o pobytu cizinců je oprávněn podat na území ČR cizinec, pokud na území ČR pobývá na základě dlouhodobého víza uděleného za jakýmkoliv účelem s výjimkou účelu strpění, sezónního zaměstnávání a mimořádného pracovního víza, hodlá na území pobývat po dobu delší než je platnost stávajícího víza a jde-li o studium podle § 64 zákona o pobytu cizinců. Žádost je oprávněn podat držitel povolení k dlouhodobému pobytu vydaného k pobytu na území za jiným účelem. Žádost nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území; to neplatí, jde-li o cizince, který na území pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu podle § 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 33 odst. 3 a následně na území pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu vydaného podle § 43, pobývá-li na území nepřetržitě po dobu nejméně 3 let.

 • § 42 - Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42 zákona o pobytu cizinců (navazující na dlouhodobé vízum udělené dle § 30), či žádost o jeho prodloužení je oprávněn podat na území ČR cizinec, pokud na území ČR pobývá na základě dlouhodobého víza uděleného dle §30, hodlá na území pobývat po dobu delší, než je platnost stávajícího víza, hodlá na území pobývat za stejným účelem.

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem studia (§ 42d ZPC) může být ministerstvu podána i cizincem, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem studia v rámci výměnného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility nebo v rámci dohody mezi vysokoškolskými institucemi, a to pokud je účelem jeho pobytu na území České republiky studium na vysoké škole, a pobývá-li v době podání žádosti na území přechodně bez víza. K bezvízovému pobytu na území České republiky jsou takoví cizinci oprávněni dle § 18 písm. g) zákona o pobytu cizinců, a to až na dobu jednoho roku ode dne jejich prvního vstupu na území.
 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d zákona o pobytu cizinců

V případě žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d zákona o pobytu cizinců musí být splněna definice § 64 ve spojení s § 42d odst. 1 zákona o pobytu cizinců, a to:

 • studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole podle vysokoškolského zákona (zákon č. 111/1998 Sb.) - § 64 písm. a) zákona o pobytu cizinců,

  Některé vysoké školy realizují vzdělávací programy, které jsou "poskládány" z částí jinak akreditovaných studijních programů. Jedná se zejména o krátkodobé - cca půlroční až roční - vzdělávací programy pro studenty ze zahraničních vysokých škol, které nelze za první pohled podřadit pod § 64 písm. a) nebo § 64 písm. c) zákona o pobytu cizinců - tj. výměnné pobyty, které pro partnerské vysoké školy v zahraničí realizuje většina českých veřejných i soukromých vysokých škol. Tento druh "studia" je dle sdělení MŠMT ČR rovněž možné považovat za studium dle § 64 zákona o pobytu cizinců, neboť studenti, kteří se těchto vzdělávacích programů účastní, jsou zapisování do matriky studentů. Ministerstvo vnitra proto bude tento druh „studia“ považovat za studium ve smyslu  § 64 písm. a)  zákona o pobytu cizinců, avšak s ohledem na sdělení MŠMT ČR bude vyžadovat, aby v rámci potvrzení o studiu (resp. potvrzení o přijetí ke studiu) příslušná vysoká škola deklarovala, že student bude zapsán do matriky studentů

 • účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou - § 64 písm. b) zákona o pobytu cizinců,

  V případě tohoto typu studia se jedná o přípravu na studium konkrétního akreditovaného studijního programu na vysoké škole / konkrétních akreditovaných studijních programů na vysoké škole, tedy v rámci správního řízení musí být (nejčastěji dokladem o účelu pobytu) jednoznačně identifikován alespoň jeden akreditovaný studijní program, k jehož budoucímu studiu má zmíněná jazyková (případně odborná) příprava sloužit. Studiem dle tohoto ustanovení tedy není jakýkoli jazykový kurz, u kterého škola do potvrzení uvede, že jde o kurz, který je určen „ke studiu akreditovaných studijních programů veřejné či soukromé vysoké školy“, ale musí být definováno k přípravě jakého/jakých konkrétního akreditovaného studijního programu je daný kurz určen.

 • účast na jazykovém a odborném kurzu a odborném kurzu pořádaném v rámci programu Evropské unie nebo na základě mezinárodní smlouvy - § 64 písm. b) zákona o pobytu cizinců,

 • střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole,  konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) uskutečňované v rámci výměnného programu v tuzemské hostitelské organizaci - § 64 písm. c) zákona o pobytu cizinců,

 • stipendijní pobyt realizovaný na základě platných mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, na základě platného stipendijního programu MŠMT ČR, na základě stipendijního programu Evropské unie anebo na základě stipendijního programu na základě rozhodnutí Vlády České republiky - § 64 písm. d) zákona o pobytu cizinců,

 • stáž určená k získání znalostí, praxe a zkušeností uskutečňovaná cizincem v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na zahraniční vysoké škole nebo v době nejvýše dvou let po ukončení studia na vysoké škole, organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná tuzemskou vysokou školou, Akademií věd České republiky, nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k tomuto účelu akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území, příp. právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku - § 64 písm. e) zákona o pobytu cizinců,

 • určená k získání praktických, odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná evropská dobrovolná služba cizince v tuzemské hostitelské organizaci jako součást projektu programu nebo iniciativ Evropské unie, popřípadě obdobného státního programu a organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná k tomuto účelu Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku - § 64 písm. f) zákona o pobytu cizinců,

 • výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci programů nebo iniciativ Evropské unie nebo v rámci mezinárodních smluv - § 64 odst. 1 písm. g) zákona o pobytu cizinců.
   

Dlouhodobé vízum za účelem studia dle § 30 odst. 1 zákona o pobytu cizinců

V případě žádosti o dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 zákona o pobytu cizinců za účelem studia musí být z pohledu následného prokázání účelu studia splněny stejné podmínky jako v případě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d zákona o pobytu cizinců.
 

Dlouhodobé vízum za účelem ostatní dle § 30 odst. 1 zákona o pobytu cizinců

V případě žádosti o dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 zákona o pobytu cizinců za účelem "ostatní" se jedná o ostatní vzdělávací aktivity, které nejsou dle zákona o pobytu cizinců studiem podle § 64 zákona o pobytu cizinců. Jedná se zejména o tyto vzdělávací aktivity:

 • střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole zapsané do rejstříku škol a školských zařízení podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.), které není uskutečňováno v rámci výměnného programu,

 • vzdělávání cizince v neakreditovaném studijním programu na veřejné či soukromé vysoké škole - např. řada vysokých kol realizuje vzdělávací programy, které jsou "poskládány" z částí jinak akreditovaných programů, jedná se zejména o krátkodobé cca půlroční až roční vzdělávací programy pro studenty ze zahraničních vysokých škol, které nelze podřadit pod § 64 odst. 1 písm. a) nebo c) zákona o pobytu cizinců - týká se výměnných pobytů, které pro partnerské vysoké školy v zahraničí pořádá většina českých veřejných i soukromých vysokých škol.

  Některé vysoké školy realizují vzdělávací programy, které jsou "poskládány" z částí jinak akreditovaných studijních programů. Jedná se zejména o krátkodobé - cca půlroční až roční - vzdělávací programy pro studenty ze zahraničních vysokých škol, které nelze za první pohled podřadit pod § 64 písm. a) nebo § 64 písm. c) zákona o pobytu cizinců - tj. výměnné pobyty, které pro partnerské vysoké školy v zahraničí realizuje většina českých veřejných i soukromých vysokých škol. Tento druh vzdělávacích aktivit je dle sdělení MŠMT ČR možné považovat za studium dle § 64 zákona o pobytu cizinců pouze tehdy, bude-li student účastnící se takového vzdělávacího programu zapsán do matriky studentů. Nebude-li student zapsán do matriky studentů, je jeho účast v takové vzdělávací aktivitě nutné považovat za účel pobytu "ostatní".

  Pokud je takové studium realizováno na základě multilaterálního mezinárodních smluv (CEEPUS, MVF), bilaterálních mezinárodních smluv (dohod o kulturní spolupráci, potažmo prováděcích protokolů k těmto dohodám), resortních smluv, usnesení Vlády ČR k rozvojovým zemím a krajanům, nebo na základě programů Evropské unie, je splněn účel "studium".

 • vzdělávání ve škole, která je akreditována nebo má akreditovaný studijní program v jiném státě než ČR – jde např. o vzdělávání na vysokých školách, které jsou akreditovány (realizují akreditované studijní programy) zejména v jiném členském státě EU a mají své pobočky na území ČR,

 • účast na jazykových a odborných kurzech a programech, které neslouží k přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy - jde zejména o studium, ale také účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované soukromou vysokou školou [1],

 • účast na studijně poznávacích a jiných vzdělávacích kurzech a programech, které jsou prováděny institucemi, které nelze podřadit pod zákon č. 561/2004 Sb. (v případě základních, středních a vyšších odborných škol) nebo zákon č. 111/1998 Sb. (v případě vysokých škol).
   

Seznam soukromých, veřejných i státních vysokých škol naleznete na stránkách MŠMT a seznam akreditovaných studijních programů pro jednotlivé školy zveřejňuje MŠMT.

  
________________________________________
[1] Pokud by kterákoliv soukromá vysoká škola pořádala přípravné kurzy českého jazyka, byť by měly sloužit jako příprava ke studiu např. jimi akreditovaného studijního programu, nelze takovou přípravu považovat za studium dle zákona o pobytu cizinců.

  

Místo a způsob podání žádosti

English English

Místo a způsob podání žádosti

Místo podání žádosti:

O pobytové oprávnění za účelem studia se žádá na zastupitelském úřadu ČR (ZÚ) ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě, jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt (§ 169g ZPC).

Výjimky z povinnosti požádat o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu na místně příslušném ZÚ stanovuje vyhláška č. 429/2010 Sb. Seznam těchto zemí naleznete na stránkách MZV

Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu navazující na dlouhodobá víza za stejným účelem nebo žádosti o prodloužení stávajících povolení k dlouhodobému pobytu se podávají na pracovištích MV ČR dle místa bydliště žadatele.

  

Způsob podání žádosti

Za způsobilého k právním úkonům se podle § 178 ZPC považuje cizinec starší 15 let, který je schopen projevit svou vůli a samostatně jednat.

Za přijetí žádosti o povolení k pobytu za účelem studia je na ZÚ účtováno 500,- Kč[1]. Za průkaz povolení k pobytu cizinec následně na území ČR zaplatí 1 000,-Kč. Přijetí žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia je osvobozeno od konzulárního poplatku. Za přijetí žádosti o dlouhodobé vízum za účelem „ostatní“  ZÚ účtuje 2 500,-Kč[2].

Žádost o dlouhodobé vízum i povolení k dlouhodobému  pobytu je cizinec povinen podat osobně. ZÚ může v odůvodněných případech od povinnosti osobního podání žádosti upustit (§ 169d odst. 3 ZPC).

  


[2] zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – sazebník správních poplatků – položka 144A

  

Elektronické potvrzení o zajištění ubytování

English English

Elektronické potvrzení o zajištění ubytování

V případě elektronického potvrzení o zajištění ubytování musí být potvrzení (nikoli pouze e-mail, kterým je potvrzení zasláno) podepsáno zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb,nebo dodáno bez jejího elektronického podpisu, ale prostřednictvím její datové schránky. Potvrzení doručované bez zaručeného elektronického podpisu prostřednictvím datové schránky musí tedy být vždy doručeno správnímu orgánu prostřednictvím datové schránky ubytovatele (oprávněné osoby). Potvrzení, které je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem může zaslat ubytovatel (oprávněná osoba), na níže uvedenou adresu elektronické podatelny.

Ubytovatel nemůže elektronickou cestou zasílat jiné doklady než potvrzení o ubytování. Jinou formu dokladu o zajištění ubytování (např. nájemní smlouva) či jiné náležitosti žádosti dokládá žadatel jako účastník řízení.

Pokud je žádost cizince podávána na území pracovišti MV ČR, potvrzení o souhlasu s ubytováním cizince lze podat elektronicky na elektronickou podatelnu MV ČR posta@mvcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky na ID adresu MV ČR 6bnaawp.

Pokud je žádost cizince podávána na zastupitelském úřadu, potvrzení o souhlasu s ubytováním cizince nelze podat elektronicky.

  

ERASMUS a Fulbrightův program

English English

ERASMUS a Fulbrightův program

Cizinci, kteří žádají o udělení dlouhodobého víza (včetně prodloužení doby pobytu na vízum) či o vydání nebo prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem studia v rámci stipendijního programu Erasmus, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, a to ani jako doklad předkládaný zastupitelskému úřadu před vyznačením dlouhodobého víza či víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, ani jako náležitost žádosti podané na území.

Cizinci, kteří žádají o udělení dlouhodobého víza (včetně prodloužení doby pobytu na vízum) či o vydání nebo prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem studia jako stipendisté, stážisté apod., kteří získali stipendium od Fulbrightova programu, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, a to ani jako doklad předkládaný ZÚ před vyznačením dlouhodobého víza či víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, ani jako náležitost žádosti podané na území. Fulbrightova komise vydává těmto cizincům pro účely žádosti o vydání víza nebo povolení k pobytu „Potvrzení o zajištění finančních prostředků a účelu pobytu“. Vynětí z povinnosti předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění však neplatí pro rodinné příslušníky stipendistů Fulbrightova programu.

Zpracování žádosti a vydání rozhodnutí

English English

Zpracování žádosti a vydání rozhodnutí

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem studia a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia má lhůtu na vyřízení 60 dnů ode dne podání žádosti (§ 169t odst. 2 věta druhá a § 169t odst. 6 písm, a) bod druhý zák. č. 326/1999 Sb.). Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem "ostatní" je 90 dnů ode dne podání žádosti. Pouze ve zvlášť složitých případech se lhůta prodlužuje na 120 dnů ode dne podání žádosti (§ 169t odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb.). Žádosti o prodloužení stávajících povolení k dlouhodobému pobytu mají lhůtu na vyřízení 30 dnů ode dne podání žádosti.

Podle § 24 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.[1] školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Při přecházení z jedné střední školy na jinou tak nevzniká časové období, ve kterém by cizinec neplnil účel pobytu studium. Při přechodu ze střední školy na školu vysokou sice takové období nastat může, neboť podle § 52 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.[2] rozhoduje o začátku akademického roku rektor vysoké školy a akademický rok obvykle začíná později než 1. září, avšak ani období od ukončení studia na střední škole, tedy od 31. srpna kalendářního roku, do okamžiku začátku cizincova studia na vysoké škole, nelze považovat za období, ve kterém by bylo proti cizinci možno postupovat podle § 37 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců (zrušení pobytového oprávnění z důvodu neplnění účelu pobytu). V uvedeném období má totiž cizinec rozhodnutí o přijetí na vysokou školu, které je dokladem o účelu pobytu "studium".
 

Povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem studia je vydáváno s platností:

 1. potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než jeden rok,

 2. jeden rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia z důvodu uvedeného v § 64 písm. a) nebo b) zákona o pobytu cizinců, s předpokládanou dobou studia delší než jeden rok,

 3. dva roky, jde-li o přechodný pobyt uskutečňovaný v rámci programů Evropské unie a mnohostranných programů zahrnujících opatření v oblasti mobility, nebo mezi dvěma a více vysokoškolskými institucemi nebo institucemi v jiném členském státě EU a institucí, které bylo povoleno vykonávat činnost vysoké školy na území,

 4. odpovídající době stanovené ve smlouvě o dobrovolnické službě nebo dobrovolné službě v tuzemské hostitelské organizaci, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území z důvodu uvedeného v § 64 písm. f) zák. č. 326/1999 Sb. 

Platnost povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem studia dle § 42d zákona o pobytu cizinců se neprodlužuje. To neplatí, jde-li o povolení k dlouhodobému pobytu na území, vydaného za účelem účasti na jazykové a odborné přípravě, které lze z důvodu pokračování v takové přípravě jednou prodloužit. Opakovaně pak lze prodloužit platnost povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem studia na vysoké škole, vždy však nejdéle o dva roky.

Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra s dobou platnosti až na 1 rok, doba platnosti víza je stanovována podle platnosti předložených dokladů.

Platnost víza a dobu pobytu na území, která je kratší než 1 rok, ministerstvo na žádost cizince opakovaně prodlouží, za podmínky, že trvá stejný účel pobytu, nejdéle však na dobu celkou 1 roku. Hodlá-li cizinec pobývající na dlouhodobé vízum na území ČR přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu, je oprávněn požádat na území o vydání povolení k dlouhodobému pobytu.

  


 [1] Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 [2] Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

  

Odjezd do ČR

English English

Odjezd do ČR

Postup ZÚ před vyznačením dlouhodobého víza nebo D/VR

Cizinec před vyznačením dlouhodobého víza nebo dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia (D/VR) předloží doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j ZPC.

Cestovním zdravotním pojištěním se v tomto případě rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje pojištění kryjící náklady, které je povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí, spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt.

Více k náležitostem dokladu o cestovním zdravotním pojištění naleznete na stránce Doklad o zdravotním pojištění.
 

Vyznačení dlouhodobého víza

ZÚ vyznačí do dlouhodobého víza účel pobytu podle pokynu MV ČR.

Číselné kódy a označení dlouhodobých víz:

 • 23 - studium,
 • 99 - "ostatní",
 • VC - vízum k pobytu nad 90 dnů (vícenásobné),
 • VR - vízum za účelem převzetí povolení k pobytu.
   

Dlouhodobé vízum udělené za účelem studia nebo „ostatní“ vyznačí ZÚ do cestovního dokladu cizince jako vícenásobné. Toto vízum po dobu jeho platnosti umožňuje jeho držiteli pobývat na území ČR a zároveň i jiných členských států EU tři měsíce během jednoho šestiměsíčního období. Více informací o cestování po Schengenu naleznete zde.

Povolení k dlouhodobému pobytu je vydáváno v podobě čipové biometrické karty až po příjezdu na území ČR. Pokud cizinec potřebuje ke vstupu do ČR vízum, je mu ZÚ uděleno tzv. D/VR vízum. D/VR se uděluje jako vízum jednorázové s dobou platnosti na 6 měsíců a dobou pobytu na území ČR v délce 60 dnů. Po vyznačení D/VR ZÚ předá žadateli poučení (informace o adrese příslušného pracoviště MV ČR včetně úředních hodin, kam se má osobně dostavit po vstupu na území, možnost telefonického objednání apod.).

Cizinec, který přijíždí za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, je povinen se do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území osobně dostavit na pracoviště MV ČR za účelem sejmutí biometrických prvků a má zde také možnost splnit svou ohlašovací povinnost.

Cizinců přijíždějících bez povolení k pobytu či na dlouhodobé vízum se biometrika netýká, svou ohlašovací povinnost si proto splní v zákonem stanovené lhůtě na pracovišti Cizinecké policie, pokud to za ně neučiní ubytovatel, viz zde.

  

Dotazy a stížnosti

English English

Dotazy a stížnosti

S dotazy a připomínkami týkajícími se činnosti zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí je možné se obracet na e-mailovou adresu vo@mzv.cz.
 

Informační mailinglist

Pokud si přejete být informováni o případných změnách v pobytové praxi vzdělávacích institucí a studentů a v případě, že v této souvislosti dosud s MV nekomunikujete, pošlete nám na oamp@mvcr.cz vaši emailovou adresu, kterou zařadíme do našeho informačního mailinglistu.
 

Zasílání seznamů studentů

Školy a další instituce mohou k prověření skutečnosti, zda cizinec v konkrétním období v ČR studuje, zasílat Ministerstvu vnitra seznamy studentů.Seznamy by měly obsahovat - jméno, příjmení, státní příslušnost, datu narození žadatele, délku předpokládaného vzdělávacího pobytu v ČR (od - do nebo semestr či akademický rok jejich pobytu), název či druh vzdělávacího programu; dále identifikaci subjektu, který seznam vystavuje – název a sídlo subjektu, podpis oprávněné osoby včetně razítka subjektu, místo a datum vystavení seznamu. Školy a další instituce tyto seznamy mohou zasílat poštou, faxem nebo mailem na následující adresy:

Ministerstvo vnitra
odbor azylové a migrační politiky
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7;
fax: 974 720 388;
e-mail: pobyty.ostrava@mvcr.cz a pobytyzu@mvcr.cz.
 

Zasílání podpisových vzorů pro účely dokladu o ubytování

Podpisové vzory pro účely ubytovacích smluv a případné doklady k osobám, které mohou podepisovat potvrzení o zjištění ubytování, mohou školy a další instituce poskytnout oficiální písemnou cestou s případnými potřebnými doklady na následující adresu:

Ministerstvo vnitra
odbor azylové a migrační politiky
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7;

ID datové schránky Ministerstva vnitra je 6bnaawp.

  

Plakáty pro studenty vysokých škol týkající se změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 31. července 2019

English English

Plakáty pro studenty vysokých škol týkající se změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 31. července 2019

  

Informace o možnostech vysokoškolského studia v České republice

English English

Informace o možnostech vysokoškolského studia v České republice

Důležité praktické informace

English English

Důležité praktické informace

1. Platnost pobytového oprávnění

Student je oprávněn na území ČR pobývat pouze po dobu platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu, tedy do dne, který je na štítku dlouhodobého víza nebo v průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu uveden jako poslední den platnosti tohoto víza nebo povolení k pobytu.

Není-li nejpozději v poslední den platnosti tohoto pobytového oprávnění podána žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu, ZANIKÁ studentovi právo na území ČR pobývat na základě tohoto pobytového oprávnění a NELZE jej ani prodloužit.

Doporučuje se proto studentům, aby věnovali vyjma studijních povinností, zvýšenou pozornost také svému pobytovému oprávnění, tedy zejména, aby požádali o jeho prodloužení včas. Zákon o pobytu cizinců neumožnuje Ministerstvu vnitra promíjet případné zmeškání lhůt, a to ani v případech zvlášť zřetele hodných.

2. Prodloužení platnosti pobytového oprávnění a vydání povolení k dlouhodobému pobytu

Platnost dlouhodobého víza ani povolení k dlouhodobému pobytu se studentovi neprodlužuje automaticky, o jeho prodloužení musí Ministerstvo vnitra požádat.

Žádost o prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza lze podat nejdříve 90 a nejpozději před uplynutím doby platnosti dlouhodobého víza a doby povoleného pobytu na území. Žádost lze podat osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, ale také poštou (i ze zahraničí), nebo do datové schránky Ministerstva vnitra. Platnost dlouhodobého víza lze však prodloužit pouze na celkovou dobu platnosti jednoho roku. Bude-li studium cizince na území prokazatelně delší než jeden rok, musí student požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu. K podání žádosti lze také zmocnit jinou osobu.

Žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu může student podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti dosavadního povolení k dlouhodobému pobytu a nejpozději v poslední den platnosti dosavadního povolení k dlouhodobému pobytu. Žádost lze podat osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, ale také poštou (i ze zahraničí), nebo do datové schránky Ministerstva vnitra. K podání žádosti lze také zmocnit jinou osobu.

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu je student oprávněn podat ještě v poslední den platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu, které mu bylo vydáno za jiným účelem. Žádost musí být podána studentem osobně, jinak se jí nemůže Ministerstvo vnitra zabývat. Připadne-li poslední den platnosti studentova dosavadního dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu na den pracovního klidu, může žádost podat naposled v poslední pracovní den, který předchází poslednímu dni platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

3. Překážky včasnému podání žádosti

Zabrání-li studentovi ve včasném podání žádosti o prodloužení platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu či vydání povolení k dlouhodobému pobytu důvody jeho vůli nezávislé, může tuto žádost podat, za těchto předpokladů:

 1. Žádost je podána do 5ti pracovních dnů od odpadnutí těchto důvodů.

 2. Důvody na vůli nezávislé jsou sděleny nejpozději v okamžik podání žádosti.

 3. Nejpozději na výzvu Ministerstva vnitra je existence těchto důvodu ze strany studenta prokázána.
   

Mezi důvody na vůli nezávislé patří například nemoc, která upoutala studenta na lůžko, úraz a podobně. Důvodem na vůli nezávislým není ale pobyt studenta v zahraničí, opomenutí, příprava na zkoušky a podobně.

4. Doručování písemností v probíhajícím řízení

Student by měl věnovat pozornost písemnostem doručovaným Ministerstvem vnitra v průběhu řízení o jeho žádosti. Předpokladem pro úspěšné doručení písemnosti je označení poštovní schránky jménem studenta. Student si také může zvolit zmocněnce pro doručování.

5. Vycestování z území na prázdniny

Doporučujeme, aby žádost o prodloužení doby platnosti a vydání povolení k dlouhodobému pobytu byla podána před vlastním vycestováním z území ČR a student tuto skutečnost Ministerstvu oznámil, případně požádal o přerušení řízení o své žádosti. V jeho nepřítomnosti by mu totiž mohly být doručovány písemnosti na adresu na území ČR a nemusel by se s jejich obsahem seznámit. Hodlá-li student přicestovat na území ČR až po skončení platnosti svého dlouhodobého víza nebo průkazu o povolení k pobytu, je třeba, aby si při svým odjezdem požádat o vydání tzv. překlenovacího štítku, aby mohl bez potíží přicestovat na území ČR. V opačném případě by za účelem návratu na území ČR musel požádat u Zastupitelského úřadu ČR v zemi původu o vydání dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu (tzv. DV/R). Překlenovací štítek může být vydán pouze tomu, kdo již žádost o prodloužení platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu podal.

6. Dodržování termínů a lhůt určených ministerstvem vnitra a zákonem

Lhůty určené Ministerstvem vnitra ve výzvě k odstranění vad žádosti, nejsou pouze orientační, jejich zmeškání má za následek zastavení řízení o žádosti. Jestliže student ví, že lhůtu určenou Ministerstvem vnitra nestihne, je žádoucí, aby požádal včas o její prodloužení a tuto žádost odůvodnil.

Byl-li student předvolán k provedení výslechu, je povinen se na toto předvolání dostavit, nedostavení se k výslechu bez vážného důvodu je důvodem pro zamítnutí žádosti.

Nedostavení se na výzvu Ministerstva vnitra k pořízení údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.  Totéž platí i pro případ, že si student v 60 denní lhůtě nevyzvedne vyrobený průkaz o povolení k pobytu. Ministerstvo nemůže nesplnění této povinnosti prominout a je povinno řízení o žádosti zastavit.

Nedostavení se k ministerstvu vnitra v době 3 pracovních dnů od příjezdu na území za účelem pořízení údajů nezbytných pro výrobu průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro okamžité zastavení řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podané u zastupitelského úřadu. Ministerstvo nemůže nesplnění této povinnosti prominout a je povinno řízení o žádosti zastavit.

vytisknout  e-mailem