Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro školy a studenty

English English

Náležitosti žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem studia (§ 42) podávaný na území ČR (navazující na dlouhodobé vízum udělené za stejným účelem a nespadající pod režim § 42d, resp. směrnice č. 2004/114/ES)

Vyplněný formulář žádosti

Fotografie - 2 kusy fotografií

Cestovní doklad
Za neplatný cestovní doklad třeba považovat doklad, který obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny. Nesprávným údajem je i údaj o jménu a příjmení cizince, pokud došlo k jejich změně např. v souvislosti se svatbou.

Doklad potvrzující účel pobytu na území ČR – potvrzení o přijetí ke studiu, odborné praxi, apod.
Studiem se pro tyto účely rozumí:

 • střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole nebo v konzervatoři, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.), které není uskutečňováno v rámci výměnného programu,

 • odborná praxe prováděná za úplatu určená k získání praktických a odborných zkušeností cizincem a uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na tuzemské či zahraniční vysoké škole nebo v době nejvýše 5 let po ukončení studia na vysoké škole, organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná tuzemskou vysokou školou, Akademií věd České republiky nebo za tímto účelem Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem v ČR nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má v ČR organizační složku,

 • odborná praxe prováděná za úplatu, určená k získání praktických, odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci jako součást projektu programu nebo iniciativ Evropské unie, popřípadě obdobného státního programu a organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná k tomuto účelu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku,

Vzorový formulář pro tento doklad ke stažení na stránkách MV.

Doklad o zajištění ubytování na území

 • doklad o vlastnictví bytu nebo domu
  Prokáže se zejména originálem nebo ověřenou kopií výpisu z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvou s vyznačenou doložkou o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 • doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo domu
  Prokáže se originálem či ověřenou kopií nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, smlouvy o ubytování či smlouvy s obdobným obsahem.
  Pokud je jako doklad o zajištění ubytování předložena podnájemní smlouva uzavřená mezi žadatelem a nájemcem bytu, je třeba doložit rovněž písemný souhlas pronajímatele, pokud tento není obsahem samotné podnájemní smlouvy.
  V případě, že pronajímatelem je právnická osoba, musí být smlouva podepsána osobou oprávněnou jednat za tuto osobu.

 • písemné potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu (nájemce, člen družstva) s úředně ověřeným podpisem o souhlasu s ubytováním cizince
  úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná osoba souhlas před pověřeným zaměstnancem Ministerstva vnitra. Úřední ověření se rovněž nevyžaduje, pokud potvrzení o souhlasu s ubytováním bude podáno elektronicky. V takovém případě však musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby nebo dodáno bez jejího elektronického podpisu, ale prostřednictvím její datové schránky.
  Pokud je souhlas s ubytováním žadatele předkládán jako souhlas vlastníka nemovitosti, která je v podílovém spoluvlastnictví více osob, je nutné, aby souhlas s ubytováním cizince poskytlo tolik podílových spoluvlastníků, jejichž podíly na nemovitosti dosáhnou většiny.

 • Pokud je souhlas s ubytováním žadatele předkládán jako souhlas vlastníka nemovitosti, která je ve společném jmění manželů, postačí, aby souhlas s ubytováním cizince poskytl jeden z manželů za předpokladu, že se druhý manžel nedovolá neplatnosti tohoto úkonu.

 • Pokud je poskytovatel ubytování nájemcem, je třeba oprávněnost poskytnout ubytování prokázat předložením platné nájemní smlouvy mezi nájemcem a vlastníkem nemovitosti, a v případě, že je obsahem nájemní smlouvy podmínka souhlasu pronajímatele s ubytováním další osoby v bytě, je třeba doložit rovněž písemný souhlas pronajímatele s ubytováním žadatele s výjimkou ubytování nezletilých či zletilých nezaopatřených dětí nájemce jako osob žijících ve společné domácnosti s nájemcem-rodičem.

Vzorový formulář pro tento doklad ke stažení na stránkách MV.
Potvrzení o ubytování lze dodat i elektronicky.

Prokázání zajištění prostředků k pobytu na území ČR (§ 13 zákona č. 326/1999 Sb.)

 • Peněžní prostředky je třeba prokázat ve výši 15násobku částky existenčního minima (aktuálně 2200,- Kč), s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území (s výjimkou prvního) zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima, tedy např. pro pobyt od 1. 1. - 30. 6. by to bylo (15*2200) + (5*2*2200) = 33 000 + 22 000 = 55 000 Kč. Cizinec, který nedosáhl věku 18 let, prokazuje zajištění prostředků v poloviční výši.

 • Zajištění prostředků k pobytu se prokazuje

  • výpisem z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci znějícím na jméno cizince, ze kterého vyplývá, že cizinec může během pobytu na území disponovat peněžními prostředky v potřebné výši; z doloženého dokladu musí být zřejmé, že s požadovanými peněžními prostředky je cizinec oprávněn disponovat na území ČR. V případě, že disponibilita danými peněžními prostředky na území ČR z dokladu jednoznačně zřejmá nebude (např. v případě zahraničního účtu), bude nutné současně tuto skutečnost prokázat např. platnou mezinárodně uznávanou platební kartou vztahující se k danému účtu

  • jiným dokladem o finančním zajištění, ze kterého vyplývá, že cizinec může disponovat peněžními prostředky v potřebné výši nebo má zajištěnu úhradu nákladů spojených s jeho pobytem v ČR; může jít např. o doklad o tom, že manžel cizince nebo jeho zákonný zástupce nebo osoba, které byl cizinec mladší 18 let svěřen (za předpokladu, že daná osoba má vízum k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie nebo povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo povolení k trvalému pobytu), má prostředky k pobytu pro cizince v odpovídající výši (výpis z účtu a prohlášení o zajištění úhrady nákladů pobytu cizince), nebo

  • platnou mezinárodně uznávanou platební kartou; na požádání je však cizinec povinen současně předložit výpis z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci, ze kterého vyplývá, že může disponovat peněžními prostředky v potřebné výši.

 • Cizinec, který bude na území studovat, může předložit jako doklad o zajištění prostředků k pobytu závazek vydaný státním orgánem nebo právnickou osobou, že zajistí pobyt cizince na území poskytnutím peněžních prostředků ve výši částky existenčního minima na 1 měsíc předpokládaného pobytu, nebo doklad o tom, že veškeré náklady spojené s jeho studiem a pobytem budou uhrazeny přijímací organizací (školou). Pokud částka v závazku této výše nedosahuje, je cizinec povinen předložit doklad o vlastnictví peněžních prostředků ve výši rozdílu mezi částkou existenčního minima a závazkem na dobu předpokládaného pobytu, nejvýše však 6ti násobek částky existenčního minima. Doklad o zajištění prostředků k pobytu lze nahradit rozhodnutím či smlouvou o přidělení grantu získaného na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

Doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného v tomto dokladu

 • jde-li o žádost podávanou na území ČR, může být cestovní zdravotní pojištění sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a musí být sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní péče. Komplexní zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy, přičemž z pojištění nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní péče ani zdravotní péče související s těhotenstvím pojištěné matky a porodem jejího dítěte. 

 • Doklad o cestovním zdravotním pojištění se od cizince nevyžaduje, je-li zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické osoby ve zvláštních případech, nebo na základě závazku obsaženého v policií ověřeném pozvání (§ 15 zákona o pobytu cizinců).

 • Na požádání je nutné předložit doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území ČR.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia v režimu § 42 navazující na dlouhodobé vízum udělené za stejným účelem se podává osobně nejpozději před uplynutím platnosti víza k pobytu nad 90 dnů nebo platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, nejdříve však 120 dnů před uplynutím jeho platnosti na pracovišti Ministerstva vnitra, v jehož územním obvodu má žadatel hlášen pobyt nebo v jehož územní působnosti bude žadatel dle předloženého dokladu o zajištění ubytování pobývat.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia (§ 42) bude vyřízena ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti.

Povolení k dlouhodobému pobytu Ministerstvo vnitra vydává s dobou platnosti:

 • potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok,

 • 1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia s předpokládanou dobou pobytu delší než 1 rok

Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodloužit a to nejdéle na dobu, na kterou lze vydat i první povolení k dlouhodobému pobytu (viz výše).

Náležitosti žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem studia (§ 42) podávaný na území ČR (navazující na dlouhodobé vízum udělené za stejným účelem a nespadající pod režim § 42d, resp. směrnice č. 2004/114/ES) (pdf, 52 kB)


Odbor azylové a migrační politiky, 2. prosince 2020

vytisknout  e-mailem