Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro školy a studenty

English English

Odjezd do ČR

Postup ZÚ před vyznačením dlouhodobého víza nebo D/VR

Cizinec před vyznačením dlouhodobého víza nebo dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia (D/VR) předloží doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j ZPC.

Cestovním zdravotním pojištěním se v tomto případě rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje pojištění kryjící náklady, které je povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí, spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Pojistná smlouva nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným. Takové cestovní zdravotní pojištění může být sjednáno u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území, u pojišťovny, která je oprávněna takové pojištění provozovat v ostatních členských státech Evropské unie/Evropského hospodářském prostoru nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt. Uzavře-li cizinec pojištění se zahraniční pojišťovnou, musí současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předložit také úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Na požádání je nutné předložit doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území ČR.

Doklad o cestovním zdravotním pojištění se od cizince nevyžaduje, je-li zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické osoby ve zvláštních případech, nebo na základě závazku obsaženého v policií ověřeném pozvání (§ 15 zákona o pobytu cizinců).
 

Vyznačení dlouhodobého víza

ZÚ vyznačí do dlouhodobého víza účel pobytu podle pokynu MV ČR.

Číselné kódy a označení dlouhodobých víz:

  • 23 - studium,
  • 99 - "ostatní",
  • VC - vízum k pobytu nad 90 dnů (vícenásobné),
  • VR - vízum za účelem převzetí povolení k pobytu.
     

Dlouhodobé vízum udělené za účelem studia nebo „ostatní“ vyznačí ZÚ do cestovního dokladu cizince jako vícenásobné. Toto vízum po dobu jeho platnosti umožňuje jeho držiteli pobývat na území ČR a zároveň i jiných členských států EU tři měsíce během jednoho šestiměsíčního období. Více informací o cestování po Schengenu naleznete zde.

Povolení k dlouhodobému pobytu je vydáváno v podobě čipové biometrické karty až po příjezdu na území ČR. Pokud cizinec potřebuje ke vstupu do ČR vízum, je mu ZÚ uděleno tzv. D/VR vízum. D/VR se uděluje jako vízum jednorázové s dobou platnosti na 6 měsíců a dobou pobytu na území ČR v délce 60 dnů. Po vyznačení D/VR ZÚ předá žadateli poučení (informace o adrese příslušného pracoviště MV ČR včetně úředních hodin, kam se má osobně dostavit po vstupu na území, možnost telefonického objednání apod.).

Cizinec, který přijíždí za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, je povinen se do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území osobně dostavit na pracoviště MV ČR za účelem sejmutí biometrických prvků a má zde také možnost splnit svou ohlašovací povinnost.

Cizinců přijíždějících bez povolení k pobytu či na dlouhodobé vízum se biometrika netýká, svou ohlašovací povinnost si proto splní v zákonem stanovené lhůtě na pracovišti Cizinecké policie, pokud to za ně neučiní ubytovatel, viz zde.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 13. září 2021

vytisknout  e-mailem