Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro školy a studenty

English English

Zpracování žádosti a vydání rozhodnutí

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem studia a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia má lhůtu na vyřízení 60 dnů ode dne podání žádosti (§ 169t odst. 2 věta druhá a § 169t odst. 6 písm, a) bod druhý zák. č. 326/1999 Sb.). Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem "ostatní" je 90 dnů ode dne podání žádosti. Pouze ve zvlášť složitých případech se lhůta prodlužuje na 120 dnů ode dne podání žádosti (§ 169t odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb.). Žádosti o prodloužení stávajících povolení k dlouhodobému pobytu mají lhůtu na vyřízení 30 dnů ode dne podání žádosti.

Podle § 24 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.[1] školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Při přecházení z jedné střední školy na jinou tak nevzniká časové období, ve kterém by cizinec neplnil účel pobytu studium. Při přechodu ze střední školy na školu vysokou sice takové období nastat může, neboť podle § 52 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.[2] rozhoduje o začátku akademického roku rektor vysoké školy a akademický rok obvykle začíná později než 1. září, avšak ani období od ukončení studia na střední škole, tedy od 31. srpna kalendářního roku, do okamžiku začátku cizincova studia na vysoké škole, nelze považovat za období, ve kterém by bylo proti cizinci možno postupovat podle § 37 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců (zrušení pobytového oprávnění z důvodu neplnění účelu pobytu). V uvedeném období má totiž cizinec rozhodnutí o přijetí na vysokou školu, které je dokladem o účelu pobytu "studium".
 

Povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem studia je vydáváno s platností:

  1. potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než jeden rok,

  2. jeden rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia z důvodu uvedeného v § 64 písm. a) nebo b) zákona o pobytu cizinců, s předpokládanou dobou studia delší než jeden rok,

  3. dva roky, jde-li o přechodný pobyt uskutečňovaný v rámci programů Evropské unie a mnohostranných programů zahrnujících opatření v oblasti mobility, nebo mezi dvěma a více vysokoškolskými institucemi nebo institucemi v jiném členském státě EU a institucí, které bylo povoleno vykonávat činnost vysoké školy na území,

  4. odpovídající době stanovené ve smlouvě o dobrovolnické službě nebo dobrovolné službě v tuzemské hostitelské organizaci, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území z důvodu uvedeného v § 64 písm. f) zák. č. 326/1999 Sb. 

Platnost povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem studia dle § 42d zákona o pobytu cizinců se neprodlužuje. To neplatí, jde-li o povolení k dlouhodobému pobytu na území, vydaného za účelem účasti na jazykové a odborné přípravě, které lze z důvodu pokračování v takové přípravě jednou prodloužit. Opakovaně pak lze prodloužit platnost povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem studia na vysoké škole, vždy však nejdéle o dva roky.

Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra s dobou platnosti až na 1 rok, doba platnosti víza je stanovována podle platnosti předložených dokladů.

Platnost víza a dobu pobytu na území, která je kratší než 1 rok, ministerstvo na žádost cizince opakovaně prodlouží, za podmínky, že trvá stejný účel pobytu, nejdéle však na dobu celkou 1 roku. Hodlá-li cizinec pobývající na dlouhodobé vízum na území ČR přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu, je oprávněn požádat na území o vydání povolení k dlouhodobému pobytu.

  


 [1] Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 [2] Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 12. října 2023

vytisknout  e-mailem