Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro školy a studenty

English English

Náležitosti žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia

Vyplněný formulář žádosti

Fotografie - 2 kusy fotografií,

Cestovní doklad
Cestovní doklad pro účely udělení dlouhodobého víza nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti dlouhodobého víza. Za neplatný cestovní doklad třeba považovat doklad, který obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny. Nesprávným údajem je i údaj o jménu a příjmení cizince, pokud došlo k jejich změně např. v souvislosti se svatbou.

Doklad potvrzující účel pobytu na území ČR – potvrzení o přijetí ke studiu, odborné praxi, dobrovolné službě apod.

Studiem se pro tyto účely rozumí:

 • střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.), uskutečňované v rámci výměnného programu v tuzemské hostitelské organizaci,

 • studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole podle vysokoškolského zákona (zákon č. 111/1998 Sb.),

 • účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou; musí být potvrzeno, že se jedná o přípravu na studium konkrétního akreditovaného studijního programu na vysoké škole / konkrétních akreditovaných studijních programů na vysoké škole tzn. musí být jednoznačně identifikován alespoň jeden akreditovaný studijní program, k jehož budoucímu studiu má zmíněná jazyková (případně odborná) příprava sloužit,

 • účast na jazykovém a odborném kurzu pořádaném v rámci programu Evropské unie nebo na základě mezinárodní smlouvy,

 • stipendijní pobyty realizované na základě:

  • platných mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

  • stipendijního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

  • stipendijního programu Evropské unie nebo na základě rozhodnutí vlády České republiky,

 • odborná praxe určená k získání praktických a odborných zkušeností cizincem a uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na tuzemské či zahraniční vysoké škole nebo v době nejvýše 5 let po ukončení studia na vysoké škole, organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná tuzemskou vysokou školou, Akademií věd České republiky nebo za tímto účelem Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem v ČR nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má v ČR organizační složku,

 • odborná praxe a dobrovolná služba mládeže ve věku od 18 do 30 let, určená k získání praktických, odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci jako součást projektu programu nebo iniciativ Evropské unie, popřípadě obdobného státního programu a organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná k tomuto účelu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku,

 • výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci programů nebo iniciativ Evropské unie nebo v rámci mezinárodních smluv.

Vzorový formulář pro tento doklad ke stažení na stránkách MV.

Doklad o zajištění ubytování na území

 • doklad o vlastnictví bytu nebo domu
  Prokáže se zejména originálem nebo ověřenou kopií výpisu z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvou s vyznačenou doložkou o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 • doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo domu
  Prokáže se originálem či ověřenou kopií nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, smlouvy o ubytování či smlouvy s obdobným obsahem.
  Pokud je jako doklad o zajištění ubytování předložena podnájemní smlouva uzavřená mezi žadatelem a nájemcem bytu, je třeba doložit rovněž písemný souhlas pronajímatele, pokud tento není obsahem samotné podnájemní smlouvy.
  V případě, že pronajímatelem je právnická osoba, musí být smlouva podepsána osobou oprávněnou jednat za tuto osobu.

 • písemné potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu (nájemce, člen družstva) s úředně ověřeným podpisem o souhlasu s ubytováním cizince
  - úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná osoba souhlas před pověřeným zaměstnancem Ministerstva vnitra. Úřední ověření se rovněž nevyžaduje, pokud potvrzení o souhlasu s ubytováním bude podáno elektronicky. V takovém případě však musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby nebo dodáno bez jejího elektronického podpisu, ale prostřednictvím její datové schránky.
  Pokud je souhlas s ubytováním žadatele předkládán jako souhlas vlastníka nemovitosti, která je v podílovém spoluvlastnictví více osob, je nutné, aby souhlas s ubytováním cizince poskytlo tolik podílových spoluvlastníků, jejichž podíly na nemovitosti dosáhnou většiny.
  Pokud je souhlas s ubytováním žadatele předkládán jako souhlas vlastníka nemovitosti, která je ve společném jmění manželů, postačí, aby souhlas s ubytováním cizince poskytl jeden z manželů za předpokladu, že se druhý manžel nedovolá neplatnosti tohoto úkonu.
  Pokud je poskytovatel ubytování nájemcem, je třeba oprávněnost poskytnout ubytování prokázat předložením platné nájemní smlouvy mezi nájemcem a vlastníkem nemovitosti, a v případě, že je obsahem nájemní smlouvy podmínka souhlasu pronajímatele s ubytováním další osoby v bytě, je třeba doložit rovněž písemný souhlas pronajímatele s ubytováním žadatele s výjimkou ubytování nezletilých či zletilých nezaopatřených dětí nájemce jako osob žijících ve společné domácnosti s nájemcem-rodičem.

Vzorový formulář pro tento doklad je ke stažení na stránkách MV.

Potvrzení o ubytování lze dodat i elektronicky.

Prokázání zajištění prostředků k pobytu na území ČR (§ 13 zákona č. 326/1999 Sb.)

 • Peněžní prostředky je třeba prokázat ve výši 15násobku částky existenčního minima (aktuálně 2200,- Kč), s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území (s výjimkou prvního) zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima, tedy např. pro pobyt od 1. 1.-30. 6. by to bylo (15*2200) + (5*2*2200) = 33 000 + 22 000 = 55 000 Kč. Cizinec, který nedosáhl věku 18 let, prokazuje zajištění prostředků v poloviční výši.

 • Zajištění prostředků k pobytu se prokazuje

  • výpisem z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci znějícím na jméno cizince, ze kterého vyplývá, že cizinec může během pobytu na území disponovat peněžními prostředky v potřebné výši; z doloženého dokladu musí být zřejmé, že s požadovanými peněžními prostředky je cizinec oprávněn disponovat na území ČR. V případě, že disponibilita danými peněžními prostředky na území ČR z dokladu jednoznačně zřejmá nebude (např. v případě zahraničního účtu), bude nutné současně tuto skutečnost prokázat např. platnou mezinárodně uznávanou platební kartou vztahující se k danému účtu

  • jiným dokladem o finančním zajištění, ze kterého vyplývá, že cizinec může disponovat peněžními prostředky v potřebné výši nebo má zajištěnu úhradu nákladů spojených s jeho pobytem v ČR; může jít např. o doklad o tom, že manžel cizince nebo jeho zákonný zástupce nebo osoba, které byl cizinec mladší 18 let svěřen (za předpokladu, že daná osoba má vízum k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie nebo povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo povolení k trvalému pobytu), má prostředky k pobytu pro cizince v odpovídající výši (výpis z účtu a prohlášení o zajištění úhrady nákladů pobytu cizince), nebo

  • platnou mezinárodně uznávanou platební kartou; na požádání je však cizinec povinen současně předložit výpis z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci, ze kterého vyplývá, že může disponovat peněžními prostředky v potřebné výši.

 • Cizinec, který bude na území studovat, může předložit jako doklad o zajištění prostředků k pobytu závazek vydaný státním orgánem nebo právnickou osobou, že zajistí pobyt cizince na území poskytnutím peněžních prostředků ve výši částky existenčního minima na 1 měsíc předpokládaného pobytu, nebo doklad o tom, že veškeré náklady spojené s jeho studiem a pobytem budou uhrazeny přijímací organizací (školou). Pokud částka v závazku této výše nedosahuje, je cizinec povinen předložit doklad o vlastnictví peněžních prostředků ve výši rozdílu mezi částkou existenčního minima a závazkem na dobu předpokládaného pobytu, nejvýše však 6ti násobek částky existenčního minima. Doklad o zajištění prostředků k pobytu lze nahradit rozhodnutím či smlouvou o přidělení grantu získaného na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

Na požádání správního orgánu žadatel dále předloží

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem studia

 • Cizinec předloží doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j zákona č. 326/1999 Sb.

 • Cestovním zdravotním pojištěním se v tomto případě rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje pojištění kryjící náklady, které je povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Pojistná smlouva nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným. Takové cestovní zdravotní pojištění může být sjednáno u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území, u pojišťovny, která je oprávněna takové pojištění provozovat v ostatních členských státech Evropské unie/Evropského hospodářském prostoru nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt. Uzavře-li cizinec pojištění se zahraniční pojišťovnou musí současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předložit také úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Na požádání je nutné předložit doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území ČR.

 • Doklad o cestovním zdravotním pojištění se od cizince nevyžaduje, je-li zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické osoby ve zvláštních případech, nebo na základě závazku obsaženého v policií ověřeném pozvání (§ 15 zákona o pobytu cizinců),

  • Pokud je žadatelem nezletilé dítě souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě  podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.

Žádost o povolení dlouhodobého víza se podává osobně na zastupitelském úřadu ČR.

Žádost o povolení dlouhodobého víza za účelem studia bude vyřízena ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti.

Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který hodlá pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím pobyt na území delší než 3 měsíce. Vízum se uděluje s dobou platnosti na 1 rok a dobou pobytu odpovídající doloženým dokladům.

Platnost víza a dobu pobytu na území, která je kratší než 1 rok, ministerstvo na žádost cizince opakovaně prodlouží, za podmínky, že trvá stejný účel pobytu, nejdéle však na dobu 1 roku.

Hodlá-li cizinec pobývající na dlouhodobé vízum na území ČR přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu, je oprávněn požádat o povolení k dlouhodobému pobytu (nikoli však dle § 42d ale dle § 42 odst. 1).

Náležitosti žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia (pdf, 58 kB)


Odbor azylové a migrační politiky, 31. března 2021

vytisknout  e-mailem