Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro školy a studenty

English English

Typy a účely žádostí

Žádosti podané na zastupitelském úřadu ČR:

 • § 42d - Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d zákona o pobytu cizinců je oprávněn podat na ZÚ cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64 zákona o pobytu cizinců.

 • § 30 odst. 1 "studium" - Žádost o dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 zákona o pobytu cizinců za účelem studia je oprávněn podat na ZÚ cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64 zákona o pobytu cizinců.

 • § 30 odst. 1 "ostatní" - Žádost o dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 zákona o pobytu cizinců za účelem „ostatní“ (tedy i vzdělávání) je oprávněn podat na ZÚ cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jedná-li se o vzdělávací aktivity, které nejsou dle § 64 zákona o pobytu cizinců studiem, mj. také o vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu či o odbornou praxi prováděnou za úplatu nebo dobrovolnou službu mládeže.

Cizinec, který hodlá v ČR studovat či se účastnit jiných vzdělávacích aktivit po dobu kratší než 90 dnů, požádá standardně mimo území ČR na příslušném ZÚ o krátkodobé vízum za účelem studia či za účelem "ostatní", a to v případě, že se jedná o státního příslušníka země povinně vízové pro pobyty do 90 dnů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1806. Cizinci, kteří ke vstupu na území ČR / Schengenu nepotřebují vízum, nemusí tedy pro účely studia kratšího než 90 dnůe o vízum žádat.
 

Žádosti podané na území ČR:

 • § 42d - Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d zákona o pobytu cizinců je oprávněn podat na území ČR cizinec, pokud na území ČR pobývá na základě dlouhodobého víza uděleného za jakýmkoliv účelem s výjimkou účelu strpění, sezónního zaměstnávání a mimořádného pracovního víza, hodlá na území pobývat po dobu delší než je platnost stávajícího víza a jde-li o studium podle § 64 zákona o pobytu cizinců. Žádost je oprávněn podat držitel povolení k dlouhodobému pobytu vydaného k pobytu na území za jiným účelem. Žádost nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území; to neplatí, jde-li o cizince, který na území pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu podle § 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 33 odst. 3 a následně na území pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu vydaného podle § 43, pobývá-li na území nepřetržitě po dobu nejméně 3 let.

 • § 42 - Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42 zákona o pobytu cizinců (navazující na dlouhodobé vízum udělené dle § 30), či žádost o jeho prodloužení je oprávněn podat na území ČR cizinec, pokud na území ČR pobývá na základě dlouhodobého víza uděleného dle §30, hodlá na území pobývat po dobu delší, než je platnost stávajícího víza, hodlá na území pobývat za stejným účelem.

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem studia (§ 42d ZPC) může být ministerstvu podána i cizincem, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem studia v rámci výměnného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility nebo v rámci dohody mezi vysokoškolskými institucemi, a to pokud je účelem jeho pobytu na území České republiky studium na vysoké škole, a pobývá-li v době podání žádosti na území přechodně bez víza. K bezvízovému pobytu na území České republiky jsou takoví cizinci oprávněni dle § 18 písm. g) zákona o pobytu cizinců, a to až na dobu jednoho roku ode dne jejich prvního vstupu na území.
 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d zákona o pobytu cizinců

V případě žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d zákona o pobytu cizinců musí být splněna definice § 64 ve spojení s § 42d odst. 1 zákona o pobytu cizinců, a to:

 • studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole podle vysokoškolského zákona (zákon č. 111/1998 Sb.) - § 64 písm. a) zákona o pobytu cizinců,

  Některé vysoké školy realizují vzdělávací programy, které jsou "poskládány" z částí jinak akreditovaných studijních programů. Jedná se zejména o krátkodobé - cca půlroční až roční - vzdělávací programy pro studenty ze zahraničních vysokých škol, které nelze za první pohled podřadit pod § 64 písm. a) nebo § 64 písm. c) zákona o pobytu cizinců - tj. výměnné pobyty, které pro partnerské vysoké školy v zahraničí realizuje většina českých veřejných i soukromých vysokých škol. Tento druh "studia" je dle sdělení MŠMT ČR rovněž možné považovat za studium dle § 64 zákona o pobytu cizinců, neboť studenti, kteří se těchto vzdělávacích programů účastní, jsou zapisování do matriky studentů. Ministerstvo vnitra proto bude tento druh „studia“ považovat za studium ve smyslu  § 64 písm. a)  zákona o pobytu cizinců, avšak s ohledem na sdělení MŠMT ČR bude vyžadovat, aby v rámci potvrzení o studiu (resp. potvrzení o přijetí ke studiu) příslušná vysoká škola deklarovala, že student bude zapsán do matriky studentů

 • účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou - § 64 písm. b) zákona o pobytu cizinců,

  V případě tohoto typu studia se jedná o přípravu na studium konkrétního akreditovaného studijního programu na vysoké škole / konkrétních akreditovaných studijních programů na vysoké škole, tedy v rámci správního řízení musí být (nejčastěji dokladem o účelu pobytu) jednoznačně identifikován alespoň jeden akreditovaný studijní program, k jehož budoucímu studiu má zmíněná jazyková (případně odborná) příprava sloužit. Studiem dle tohoto ustanovení tedy není jakýkoli jazykový kurz, u kterého škola do potvrzení uvede, že jde o kurz, který je určen „ke studiu akreditovaných studijních programů veřejné či soukromé vysoké školy“, ale musí být definováno k přípravě jakého/jakých konkrétního akreditovaného studijního programu je daný kurz určen.

 • účast na jazykovém a odborném kurzu a odborném kurzu pořádaném v rámci programu Evropské unie nebo na základě mezinárodní smlouvy - § 64 písm. b) zákona o pobytu cizinců,

 • střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole,  konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) uskutečňované v rámci výměnného programu v tuzemské hostitelské organizaci - § 64 písm. c) zákona o pobytu cizinců,

 • stipendijní pobyt realizovaný na základě platných mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, na základě platného stipendijního programu MŠMT ČR, na základě stipendijního programu Evropské unie anebo na základě stipendijního programu na základě rozhodnutí Vlády České republiky - § 64 písm. d) zákona o pobytu cizinců,

 • stáž určená k získání znalostí, praxe a zkušeností uskutečňovaná cizincem v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na zahraniční vysoké škole nebo v době nejvýše dvou let po ukončení studia na vysoké škole, organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná tuzemskou vysokou školou, Akademií věd České republiky, nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k tomuto účelu akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území, příp. právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku - § 64 písm. e) zákona o pobytu cizinců,

 • určená k získání praktických, odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná evropská dobrovolná služba cizince v tuzemské hostitelské organizaci jako součást projektu programu nebo iniciativ Evropské unie, popřípadě obdobného státního programu a organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná k tomuto účelu Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku - § 64 písm. f) zákona o pobytu cizinců,

 • výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci programů nebo iniciativ Evropské unie nebo v rámci mezinárodních smluv - § 64 odst. 1 písm. g) zákona o pobytu cizinců.
   

Dlouhodobé vízum za účelem studia dle § 30 odst. 1 zákona o pobytu cizinců

V případě žádosti o dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 zákona o pobytu cizinců za účelem studia musí být z pohledu následného prokázání účelu studia splněny stejné podmínky jako v případě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d zákona o pobytu cizinců.
 

Dlouhodobé vízum za účelem ostatní dle § 30 odst. 1 zákona o pobytu cizinců

V případě žádosti o dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 zákona o pobytu cizinců za účelem "ostatní" se jedná o ostatní vzdělávací aktivity, které nejsou dle zákona o pobytu cizinců studiem podle § 64 zákona o pobytu cizinců. Jedná se zejména o tyto vzdělávací aktivity:

 • střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole zapsané do rejstříku škol a školských zařízení podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.), které není uskutečňováno v rámci výměnného programu,

 • vzdělávání cizince v neakreditovaném studijním programu na veřejné či soukromé vysoké škole - např. řada vysokých kol realizuje vzdělávací programy, které jsou "poskládány" z částí jinak akreditovaných programů, jedná se zejména o krátkodobé cca půlroční až roční vzdělávací programy pro studenty ze zahraničních vysokých škol, které nelze podřadit pod § 64 odst. 1 písm. a) nebo c) zákona o pobytu cizinců - týká se výměnných pobytů, které pro partnerské vysoké školy v zahraničí pořádá většina českých veřejných i soukromých vysokých škol.

  Některé vysoké školy realizují vzdělávací programy, které jsou "poskládány" z částí jinak akreditovaných studijních programů. Jedná se zejména o krátkodobé - cca půlroční až roční - vzdělávací programy pro studenty ze zahraničních vysokých škol, které nelze za první pohled podřadit pod § 64 písm. a) nebo § 64 písm. c) zákona o pobytu cizinců - tj. výměnné pobyty, které pro partnerské vysoké školy v zahraničí realizuje většina českých veřejných i soukromých vysokých škol. Tento druh vzdělávacích aktivit je dle sdělení MŠMT ČR možné považovat za studium dle § 64 zákona o pobytu cizinců pouze tehdy, bude-li student účastnící se takového vzdělávacího programu zapsán do matriky studentů. Nebude-li student zapsán do matriky studentů, je jeho účast v takové vzdělávací aktivitě nutné považovat za účel pobytu "ostatní".

  Pokud je takové studium realizováno na základě multilaterálního mezinárodních smluv (CEEPUS, MVF), bilaterálních mezinárodních smluv (dohod o kulturní spolupráci, potažmo prováděcích protokolů k těmto dohodám), resortních smluv, usnesení Vlády ČR k rozvojovým zemím a krajanům, nebo na základě programů Evropské unie, je splněn účel "studium".

 • vzdělávání ve škole, která je akreditována nebo má akreditovaný studijní program v jiném státě než ČR – jde např. o vzdělávání na vysokých školách, které jsou akreditovány (realizují akreditované studijní programy) zejména v jiném členském státě EU a mají své pobočky na území ČR,

 • účast na jazykových a odborných kurzech a programech, které neslouží k přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy - jde zejména o studium, ale také účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované soukromou vysokou školou [1],

 • účast na studijně poznávacích a jiných vzdělávacích kurzech a programech, které jsou prováděny institucemi, které nelze podřadit pod zákon č. 561/2004 Sb. (v případě základních, středních a vyšších odborných škol) nebo zákon č. 111/1998 Sb. (v případě vysokých škol).
   

Seznam soukromých, veřejných i státních vysokých škol naleznete na stránkách MŠMT a seznam akreditovaných studijních programů pro jednotlivé školy zveřejňuje MŠMT.

  
________________________________________
[1] Pokud by kterákoliv soukromá vysoká škola pořádala přípravné kurzy českého jazyka, byť by měly sloužit jako příprava ke studiu např. jimi akreditovaného studijního programu, nelze takovou přípravu považovat za studium dle zákona o pobytu cizinců.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 12. října 2023

vytisknout  e-mailem