Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro školy a studenty

English English

Typy a účely žádostí

Žádosti podané na zastupitelském úřadu ČR:

 • § 42d - Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d ZPC je oprávněn podat na ZÚ cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64 ZPC, s výjimkou vzdělávání ve střední škole nebo v konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu nebo odborné praxe prováděné za úplatu.

 • § 30 odst. 1 „studium“ - Žádost o dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 ZPC za účelem studia je oprávněn podat na ZÚ cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64 ZPC. Vzdělávání ve střední škole nebo v konzervatoři v tomto případě nemusí být uskutečňováno v rámci výměnného programu a odborná praxe může být prováděna za úplatu.

 • § 30 odst. 1 „ostatní“ - Žádost o dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 ZPC za účelem „ostatní“ (tedy i vzdělávání) je oprávněn podat na ZÚ cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jedná-li se o vzdělávací aktivity, které nejsou dle § 64 ZPC studiem.

Cizinec, který hodlá v ČR studovat či se účastnit jiných vzdělávacích aktivit po dobu kratší než 3 měsíce, požádá standardně mimo území ČR na příslušném ZÚ o krátkodobé vízum za účelem studia či za účelem „ostatní“, a to v případě, že se jedná o státního příslušníka země povinně vízové pro pobyty do 3 měsíců dle Nařízení Rady (ES) č. 539/2001. Cizinci, kteří ke vstupu na území ČR/Schengenu nepotřebují vízum, nemusí tedy pro účely studia kratšího než 3 měsíce o vízum žádat.

Žádosti podané na území ČR:

 • § 42d - Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d ZPC (navazující na dlouhodobé vízum udělené za stejným účelem a spadající pod režim § 42d), či žádost o jeho prodloužení je oprávněn podat na území ČR cizinec, pokud na území ČR pobývá na základě dlouhodobého víza uděleného dle §42d, hodlá na území pobývat po dobu delší než je platnost stávajícího víza a jde-li o studium podle § 64 ZPC, s výjimkou vzdělávání ve střední škole nebo v konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu nebo odborné praxe prováděné za úplatu.

 • § 42 - Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42 ZPC (navazující na dlouhodobé vízum udělené dle § 30), či žádost o jeho prodloužení je oprávněn podat na území ČR cizinec, pokud na území ČR pobývá na základě dlouhodobého víza uděleného dle §30, hodlá na území pobývat po dobu delší, než je platnost stávajícího víza, hodlá na území pobývat za stejným účelem.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d ZPC

V případě žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d ZPC musí být splněna definice § 64 odst. 1 a 2 ve spojení s § 42d odst. 1 ZPC, a to:

 • vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) - § 64 odst. 1 písm. a) ZPC,

 • střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole nebo v konzervatoři, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) uskutečňované v rámci výměnného programu v tuzemské hostitelské organizaci - § 64 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 64 odst. 2 ZPC,

 • studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole podle vysokoškolského zákona (zákon č. 111/1998 Sb.) - § 64 odst. 1 písm. a) ZPC; řada vysokých škol realizuje vzdělávací programy, které jsou „poskládány“ z částí jinak akreditovaných programů, jedná se zejména o krátkodobé cca půlroční až roční vzdělávací programy pro studenty ze zahraničních vysokých škol, které nelze na první pohled podřadit pod § 64 odst. 1 písm. a) [nebo c)] ZPC – týká se výměnných pobytů, které pro partnerské vysoké školy v zahraničí pořádá většina českých veřejných i soukromých vysokých škol – ve věci tohoto typu vzdělávacích programů OAMP oslovilo MŠMT s žádostí o výklad a z vyjádření MŠMT lze dovodit, že tento druh „studia“ je možné rovněž považovat za studium dle § 64 ZPC, neboť i tito studenti jsou zapisováni do matriky studentů. OAMP tedy bude tento druh „studia“ považovat za studium dle § 64 odst. 1 písm. a) ZPC, avšak bude s ohledem na vyjádření MŠMT vyžadovat, aby v rámci potvrzení o studiu (o přijetí ke studiu) příslušná škola deklarovala, že student bude následně zapsán do matriky studentů,

 • účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou - § 64 odst. 1 písm. b) ZPC; v případě tohoto typu studia se jedná o přípravu na studium konkrétního akreditovaného studijního programu na vysoké škole / konkrétních akreditovaných studijních programů na vysoké škole tzn. v rámci správního řízení musí být (nejčastěji dokladem o účelu pobytu) jednoznačně identifikován alespoň jeden akreditovaný studijní program, k jehož budoucímu studiu má zmíněná jazyková (případně odborná) příprava sloužit. Studiem dle tohoto ustanovení tedy není jakýkoli jazykový kurz, u kterého škola do potvrzení uvede, že jde o kurz, který je určen „ke studiu akreditovaných studijních programů veřejné či soukromé vysoké školy“, ale musí být definováno k přípravě jakého/jakých konkrétního akreditovaného studijního programu je daný kurz určen,

 • účast na jazykovém a odborném kurzu pořádaném v rámci programu Evropské unie nebo na základě mezinárodní smlouvy - § 64 odst. 1 písm. b) ZPC,

 • stipendijní pobyty [§ 64 odst. 1 písm. c) ZPC] realizované na základě:

  • platných mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

  • platného stipendijního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

  • stipendijního programu Evropské unie, nebo

  • stipendijního programu na základě rozhodnutí vlády České republiky,

 • odborná praxe (nesmí se jednat o odbornou praxi prováděnou za úplatu) určená k získání praktických a odborných zkušeností cizincem a uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na tuzemské či zahraniční vysoké škole nebo v době nejvýše 5 let po ukončení studia na vysoké škole, organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná tuzemskou vysokou školou, Akademií věd České republiky nebo za tímto účelem Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem v ČR nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má v ČR organizační složku - § 64 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 64 odst. 2 ZPC,

 • odborná praxe (nesmí se jednat o odbornou praxi prováděnou za úplatu) a dobrovolná služba mládeže ve věku od 18 do 30 let nebo dobrovolnická služba, určená k získání praktických, odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci jako součást projektu programu nebo iniciativ Evropské unie, popřípadě obdobného státního programu a organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná k tomuto účelu Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku - § 64 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 64 odst. 2 ZPC,

 • výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci programů nebo iniciativ Evropské unie nebo v rámci mezinárodních smluv - § 64 odst. 1 písm. f) ZPC.

Dlouhodobé vízum za účelem studia dle § 30 odst. 1 ZPC

V případě žádosti o dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 ZPC za účelem studia musí být z pohledu následného prokázání účelu studia splněny stejné podmínky jako v případě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d ZPC. Nad rámec uvedeného se může jednat o případy, které splňují další podmínky definované v § 64 odst. 1 ZPC, a to:

 • střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) - § 64 odst. 1 písm. a) ZPC; pokud tedy jde o vzdělání ve střední škole nebo konzervatoři, nemusí se jednat jen o vzdělání v rámci výměnného programu,
 • odborná praxe (včetně odborné praxe prováděné za úplatu) určená k získání praktických a odborných zkušeností cizincem a uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na tuzemské či zahraniční vysoké škole nebo v době nejvýše 5 let po ukončení studia na vysoké škole, organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná tuzemskou vysokou školou, Akademií věd České republiky nebo za tímto účelem Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem v ČR nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má v ČR organizační složku - § 64 odst. 1 písm. d) ZPC,
 • odborná praxe (včetně odborné praxe prováděné za úplatu) a dobrovolná služba mládeže ve věku od 18 do 25 let, určená k získání praktických, odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci jako součást projektu programu nebo iniciativ Evropské unie, popřípadě obdobného státního programu a organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná k tomuto účelu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku - § 64 odst. 1 písm. e) ZPC,

Dlouhodobé vízum za účelem ostatní dle § 30 odst. 1 ZPC

V případě žádosti o dlouhodobé vízum dle § 30 odst. 1 ZPC za účelem „ostatní“ se jedná o ostatní vzdělávací aktivity, které nejsou dle ZPC studiem např.:

 • Vzdělávání cizince v neakreditovaném studijním programu na veřejné či soukromé vysoké škole -  např. řada vysokých kol realizuje vzdělávací programy, které jsou „poskládány“ z částí jinak akreditovaných programů, jedná se zejména o krátkodobé cca půlroční až roční vzdělávací programy pro studenty ze zahraničních vysokých škol, které nelze podřadit pod § 64 odst. 1 písm. a) nebo c) ZPC – týká se výměnných pobytů, které pro partnerské vysoké školy v zahraničí pořádá většina českých veřejných i soukromých vysokých škol.

  • V případě, že dle vyjádření školy v potvrzení o studiu či o přijetí ke studiu bude student účastnící se takového vzdělávacího programu zapsán do matriky studentů, je splněn účel studium a nejedná se o účel „ostatní“

  • V případě, že je takové studium realizováno na základě multilaterálních mezinárodních smluv (CEEPUS, MVF), bilaterálních mezinárodních smluv (dohod o kulturní spolupráci potažmo prováděcích protokolů k těmto dohodám), resortních smluv, usnesení vlády ČR k rozvojovým zemím a krajanům nebo programů EU, je splněn účel studium, nejedná se o účel „ostatní“;

 • Vzdělávání ve škole, která je akreditována nebo má akreditovaný studijní program v jiném státě než ČR – jde např. o vzdělávání na vysokých školách, které jsou akreditovány (realizují akreditované studijní programy) zejména v jiném členském státě EU a mají své pobočky na území ČR.

 • Účast na jazykových a odborných kurzech a programech, které neslouží k přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy – jde zejména o studium, ale také účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované soukromou vysokou školou[1];

 • Účast na studijně poznávacích a jiných vzdělávacích kurzech a programech, které jsou prováděny institucemi, které nelze podřadit pod zákon č. 561/2004 Sb. (v případě základních, středních a vyšších odborných škol) nebo zákon č. 111/1998 Sb. (v případě vysokých škol).

Seznam soukromých, veřejných i státních vysokých škol naleznete na stránkách MŠMT a seznam akreditovaných studijních programů pro jednotlivé školy zveřejňuje MŠMT.


________________________________________
[1] Pokud by kterákoliv soukromá vysoká škola pořádala přípravné kurzy českého jazyka, byť by měly sloužit jako příprava ke studiu např. jimi akreditovaného studijního programu, nelze takovou přípravu považovat za studium dle ZPC


 


Odbor azylové a migrační politiky, 3. dubna 2019

vytisknout  e-mailem