Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro školy a studenty

English English

Důležité praktické informace

1. Platnost pobytového oprávnění

Student je oprávněn na území ČR pobývat pouze po dobu platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu, tedy do dne, který je na štítku dlouhodobého víza nebo v průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu uveden jako poslední den platnosti tohoto víza nebo povolení k pobytu.

Není-li nejpozději v poslední den platnosti tohoto pobytového oprávnění podána žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu, ZANIKÁ studentovi právo na území ČR pobývat na základě tohoto pobytového oprávnění a NELZE jej ani prodloužit.

Doporučuje se proto studentům, aby věnovali vyjma studijních povinností, zvýšenou pozornost také svému pobytovému oprávnění, tedy zejména, aby požádali o jeho prodloužení včas. Zákon o pobytu cizinců neumožnuje Ministerstvu vnitra promíjet případné zmeškání lhůt, a to ani v případech zvlášť zřetele hodných.

2. Prodloužení platnosti pobytového oprávnění a vydání povolení k dlouhodobému pobytu

Platnost dlouhodobého víza ani povolení k dlouhodobému pobytu se studentovi neprodlužuje automaticky, o jeho prodloužení musí Ministerstvo vnitra požádat.

Žádost o prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza lze podat nejdříve 90 a nejpozději před uplynutím doby platnosti dlouhodobého víza a doby povoleného pobytu na území. Žádost lze podat osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, ale také poštou (i ze zahraničí), nebo do datové schránky Ministerstva vnitra. Platnost dlouhodobého víza lze však prodloužit pouze na celkovou dobu platnosti jednoho roku. Bude-li studium cizince na území prokazatelně delší než jeden rok, musí student požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu. K podání žádosti lze také zmocnit jinou osobu.

Žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu může student podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti dosavadního povolení k dlouhodobému pobytu a nejpozději v poslední den platnosti dosavadního povolení k dlouhodobému pobytu. Žádost lze podat osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, ale také poštou (i ze zahraničí), nebo do datové schránky Ministerstva vnitra. K podání žádosti lze také zmocnit jinou osobu.

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu je student oprávněn podat ještě v poslední den platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu, které mu bylo vydáno za jiným účelem. Žádost musí být podána studentem osobně, jinak se jí nemůže Ministerstvo vnitra zabývat. Připadne-li poslední den platnosti studentova dosavadního dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu na den pracovního klidu, může žádost podat naposled v poslední pracovní den, který předchází poslednímu dni platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

3. Překážky včasnému podání žádosti

Zabrání-li studentovi ve včasném podání žádosti o prodloužení platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu či vydání povolení k dlouhodobému pobytu důvody jeho vůli nezávislé, může tuto žádost podat, za těchto předpokladů:

  1. Žádost je podána do 5ti pracovních dnů od odpadnutí těchto důvodů.

  2. Důvody na vůli nezávislé jsou sděleny nejpozději v okamžik podání žádosti.

  3. Nejpozději na výzvu Ministerstva vnitra je existence těchto důvodu ze strany studenta prokázána.
     

Mezi důvody na vůli nezávislé patří například nemoc, která upoutala studenta na lůžko, úraz a podobně. Důvodem na vůli nezávislým není ale pobyt studenta v zahraničí, opomenutí, příprava na zkoušky a podobně.

4. Doručování písemností v probíhajícím řízení

Student by měl věnovat pozornost písemnostem doručovaným Ministerstvem vnitra v průběhu řízení o jeho žádosti. Předpokladem pro úspěšné doručení písemnosti je označení poštovní schránky jménem studenta. Student si také může zvolit zmocněnce pro doručování.

5. Vycestování z území na prázdniny

Doporučujeme, aby žádost o prodloužení doby platnosti a vydání povolení k dlouhodobému pobytu byla podána před vlastním vycestováním z území ČR a student tuto skutečnost Ministerstvu oznámil, případně požádal o přerušení řízení o své žádosti. V jeho nepřítomnosti by mu totiž mohly být doručovány písemnosti na adresu na území ČR a nemusel by se s jejich obsahem seznámit. Hodlá-li student přicestovat na území ČR až po skončení platnosti svého dlouhodobého víza nebo průkazu o povolení k pobytu, je třeba, aby si při svým odjezdem požádat o vydání tzv. překlenovacího štítku, aby mohl bez potíží přicestovat na území ČR. V opačném případě by za účelem návratu na území ČR musel požádat u Zastupitelského úřadu ČR v zemi původu o vydání dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu (tzv. DV/R). Překlenovací štítek může být vydán pouze tomu, kdo již žádost o prodloužení platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu podal.

6. Dodržování termínů a lhůt určených ministerstvem vnitra a zákonem

Lhůty určené Ministerstvem vnitra ve výzvě k odstranění vad žádosti, nejsou pouze orientační, jejich zmeškání má za následek zastavení řízení o žádosti. Jestliže student ví, že lhůtu určenou Ministerstvem vnitra nestihne, je žádoucí, aby požádal včas o její prodloužení a tuto žádost odůvodnil.

Byl-li student předvolán k provedení výslechu, je povinen se na toto předvolání dostavit, nedostavení se k výslechu bez vážného důvodu je důvodem pro zamítnutí žádosti.

Nedostavení se na výzvu Ministerstva vnitra k pořízení údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.  Totéž platí i pro případ, že si student v 60 denní lhůtě nevyzvedne vyrobený průkaz o povolení k pobytu. Ministerstvo nemůže nesplnění této povinnosti prominout a je povinno řízení o žádosti zastavit.

Nedostavení se k ministerstvu vnitra v době 3 pracovních dnů od příjezdu na území za účelem pořízení údajů nezbytných pro výrobu průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro okamžité zastavení řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podané u zastupitelského úřadu. Ministerstvo nemůže nesplnění této povinnosti prominout a je povinno řízení o žádosti zastavit.


Odbor azylové a migrační politiky, 12. října 2023

vytisknout  e-mailem