Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro obce - zajištění fungování úřadů v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu - aktualizace k 25. únoru 2021

I.
Nouzový stav

 • Usnesením vlády č. 125 ze dne 14. 2. 2021, publikovaným pod č. 59/2021 Sb., vyhlásila vláda na dobu od 00:00 hodin dne 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 včetně nouzový stav (podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky).

  

II.
Opatření vztahující se k činnosti úřadů v době nouzového stavu
vyhlášeného s účinností od 25. 2. 2021

a) Krizová opatření vlády

 • Vláda současně s účinností od 15. 2. 2021 vydala podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, navazující krizová opatření.

 • Z vydaných krizových opatření se fungování úřadů týká především krizové opatření ze dne 14. 2. 2021, č. 128, publikované pod č. 62/2021 Sb., regulující činnost orgánů veřejné moci a správních úřadů.

 • Tímto krizovým opatřením uložila vláda orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen "orgán") (1), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:

  • 1) omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen "zaměstnanci"),

  • 2) omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen "klienti/veřejnost") na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

   • ​a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách,

   • b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,

   • c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

   • d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,

  • 3) zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu veřejné moci nebo správního orgánu,

  • 4) zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

 • Dále je vhodné zmínit krizové opatření ze dne 14. 2. 2021, č. 127, publikované pod č. 61/2021 Sb., týkající se zákazu volného pohybu osob. Jím vláda uložila určité povinnosti všem zaměstnavatelům, tedy i obcím a krajům.

  • bodě IV./4 vláda nařídila zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště a

  • bodě VIII./1 vláda doporučila zaměstnavatelům podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě a omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

b) Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

 • Kromě výše uvedeného krizového opatření se na jednání na jednání zastupitelstev dále vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (2).

 • Toto mimořádné opatření všem osobám (až na stanovené výjimky) s účinností ode dne 25. 2. 2021 od 00:00 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

  • a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

  • b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 • ​Opatření dále vymezuje určité výjimky. V této souvislosti lze zmínit výjimku stanovenou v bodě 3 písm. n) mimořádného opatření, podle níž se zákaz z povinného nošení prostředků ochrany dýchacích cest nevztahuje na zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

  

III.
Úřední hodiny

 • Na rozdíl od nouzového stavu platného do 14. 2. 2021 již vláda krizovým opatřením neupravila (neomezila) úřední hodiny. Uplatní se proto v plné míře dosavadní pravidla pro stanovení úředních hodin.

  • Pro státní orgány jsou úřední hodiny stanoveny usnesením vlády č. 595 ze dne 25. října 1995, a to (jako minimální) v pondělí a středu od 8 do 17 hodin.

  • ​Pro orgány územních samosprávných celků (obcí a krajů) není usnesení z roku 1995 závazné. Územní samosprávné celky jsou proto oprávněny stanovit úřední hodiny individuálně. Je tudíž v kompetenci obce, jakým způsobem své úřední hodiny upraví. Může tak učinit ten orgán, který úřední hodiny v rámci obce stanovil (zastupitelstvo, rada, starosta či tajemník obecního úřadu).

   Poznámka:
   Pokud obec upravila úřední hodiny v souvislosti s dosud platnými krizovými opatřeními pouze po dobu jejich trvání (tj. do 14. 2. 2021), uplatní se od 15. 2. 2021 úřední hodiny stanovené původně, aniž by bylo nutné úřední hodiny nově stanovit. Pokud obec v souvislosti s krizovými opatřeními úřední hodiny upravila bez časového omezení, je na místě stanovit úřední hodiny nově. Není ani vyloučeno, že s ohledem na související opatření vztahující se na činnost orgánů obce budou úřední hodiny stanoveny oproti "běžnému stavu" omezeněji; to je však plně na samosprávném rozhodnutí příslušné obce.

  

IV.
Shrnutí dopadů opatření na činnost orgánů obce (kraje)

 • Na činnost orgánů obcí a krajů se vztahují jak krizové opatření č. 62/2021 Sb., tak mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021. Z nich vyplývají mj. tyto požadavky pro činnost úřadu a kontakt s veřejností:

 • Předně platí, že obecní úřady nelze "zcela uzavřít", je však nezbytné přijmout vhodná opatření, která přímý osobní kontakt omezí jen na zcela nevyhnutelné případy (typicky po předchozí e-mailové či telefonické domluvě, a za tím účelem je nutné zveřejnit kontaktní telefon a e-mail).

 • Obec je povinna (v případech, kdy je to možné) upřednostnit kontakt s veřejností dálkovým způsobem (zejména písemně, telefonicky) před osobním kontaktem (např. zasláním naskenovaných kopií ze správního spisu účastníkovi řízení, aniž by se musel na úřad dostavit) (3).

 • Osobní kontakt však nelze zcela vyloučit. Osobní kontakt je možný nejen v úředních hodinách, ale i mimo úřední hodiny (optimálně po předchozí telefonické dohodě, potvrzením z objednávkového systému apod.).Přímý kontakt s veřejností včetně vstupu veřejnosti do budovy, však má být omezen jen na nezbytně nutné případy (včetně možnosti např. dojednat individuální podmínky návštěvy předem telefonicky).

 • Při osobním kontaktu je vhodné využívat oddělené přepážky pro styk s veřejností, včetně ochranných pomůcek tak, aby byl přímý kontakt s občany minimalizován.

 • Obce je i nadále povinna zajistit příjem podání (písemností) prostřednictvím (fyzické) podatelny obecního úřadu (v případech, kde je to možné, obec upřednostní elektronickou komunikaci).

 • Při osobním přímém kontaktu, ke kterému dochází mezi zaměstnanci v rámci obecního úřadu, a mezi zaměstnanci obecního úřadu a zaměstnanci jiných orgánů či veřejností, platí povinnost mít ochranné prostředky dýchacích cest, a to respirátor či obdobný prostředek s účinností alespoň 95 % příslušných norem ("respirátor FFP2/KN95") nebo zdravotnickou obličejovou maskou či obdobným prostředkem splňujícím minimálně normu ČSN EN 14683+AC, a to za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

  Pozn.:
  Výjimku z povinnosti mít ochranné prostředky stanoví mimořádné opatření v bodě 3. V této souvislosti lze zmínit výjimku stanovenou v bodě 3 písm. n) mimořádného opatření, podle níž se zákaz pohybu bez ochrany dýchacích cest nevztahuje na zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

 • Trvá-li klient veřejné správy na osobním styku, avšak odmítne užít ochranné prostředky nosu a úst, resp. dodržovat stanovené podmínky v rozporu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, je možné mu poskytnutí požadované služby odmítnout, ledaže by hrozila závažná újma (např. promeškání lhůty apod.).

 • Není možné omezit činnost úřadu pouze na občany mající trvalý pobyt (bydliště) na území obce, resp. ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu či obce s rozšířenou působností.

  

  

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Praha 23. února 2021

  

  

1) Jelikož obecní a krajské orgány jsou orgány veřejné moci (při výkonu veřejné moci), vztahuje se toto krizové opatření i na jejich činnost.

2) https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-25-2-2021-do-odvolani/.

3) Krizové opatření se však nijak nedotklo zákonných požadavků na elektronickou komunikaci s úřady. Proto pokud právní předpis stanoví pro elektronické podání určité kvalifikované požadavky (např. povinnost opatřit podání uznávaným elektronickým podpisem), ani za současného stavu nebude mít relevanci takové podání, které by tento požadavek nesplnilo (např. nebylo opatřeno uznávaným elektronickým podpisem a nebylo včas doplněno; srov. § 37 odst. 4 správního řádu).

  

vytisknout  e-mailem