Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro obce - povinné testování zaměstnanců v období od 10. 3. 2021

I.
Mimořádné opatření

 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření ze dne 5. 3. 2021, č. j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN (dále jen "mimořádné opatření"), které stanovuje, že veřejný zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň 50 osob, smí nejpozději od 17. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele v České republice pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. III stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní.

 • Vláda usnesením ze dne 5. 3. 2021 č. 249 vydala předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mj. mimořádné opatření.

  

II.
Testování v podmínkách obcí

1) Kdo je povinen testovat?

 • Mimořádné opatření o povinnosti testování zaměstnanců se za splnění podmínky alespoň 50 zaměstnanců týká mj. těchto veřejných zaměstnavatelů:

 1. územních samosprávných celků,

 2. právnických osob, k nimž územní samosprávný celek plní funkci zakladatele nebo zřizovatele, s výjimkou škol nebo školských zařízení podle školského zákona a s výjimkou poskytovatelů sociálních služeb, pro které jsou mimořádným opatřením stanovena zvláštní pravidla testování zaměstnanců:

  - jedná se například o příspěvkové organizace či obchodní společnosti.

 • Pokud tito zaměstnavatelé nezaměstnávají alespoň 50 zaměstnanců, mohou k testování přistoupit dobrovolně.

 • Rozhodnutí o dobrovolném přistoupení k testování na základě mimořádného opatření spadá do tzv. nevyhrazené kompetence rady obce. V obcích, kde se rada obce nevolí, spadá toto rozhodnutí do kompetence starosty obce, případně si ji může vyhradit zastupitelstvo obce.

 • Za účelem naplnění mimořádného opatření je nutno posuzovat každý subjekt zvlášť, přičemž za výchozí stav se považuje aktuální stav počtu zaměstnanců územně samosprávného celku nebo zřízené či založené právnické osoby ke dni vyhlášení mimořádného opatření.

 • Pokud statutární město svěřilo výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů na městskou část nebo městský obvod, je třeba celkový počet zaměstnanců posuzovat odděleně.
   

2) Kdo se započítává do počtu zaměstnanců?

 • Forma uzavření pracovního poměru nerozhoduje. Mimořádné opatření se týká i zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti). Povinnost testování se vztahuje na zaměstnance na plný i částečný úvazek.

Ve vztahu k obcím se povinnost týká:

 1. všech zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu,

 2. všech zaměstnanců obce zařazených do obecní policie,

 3. všech dalších zaměstnanců obce.

Ve vztahu k obcím se povinnost netýká:

 1. členů zastupitelstva obce,

 2. členů rady obce,

 3. členů výborů zastupitelstva obce a členů komisí rady obce a dalších členů zvláštních orgánů obce, pokud nejsou souběžně zaměstnanci obce,

 4. obdobně dalších osob, které nejsou v přímém zaměstnaneckém vztahu k obci či obecnímu úřadu.

Zejména v případě členů zastupitelstva obce, kteří jsou k výkonu funkce uvolněni, lze s ohledem na jejich častý kontakt se zaměstnanci obce pravidelné testování doporučit. Pro členy zastupitelstva obce je však testování dobrovolné.
 

 • Mimořádné opatření nespecifikuje žádné další podrobnosti stran minimálního počtu 50 zaměstnanců. Doporučujeme do tohoto počtu započítávat i zaměstnance, kteří aktuálně nemají přidělenou žádnou práci (včetně tzv. dohodářů). Na určení minimálního počtu 50 zaměstnanců nebude mít vliv ani skutečnost, zda fakticky dochází do konkrétní budovy úřadu. V dalších případných sporných otázkách je třeba obracet se na Ministerstvo zdravotnictví. Obecně je však možno v případě "hraničního" počtu doporučit testování provádět.
   

3) Povinnosti zaměstnavatelů

Nejpozději od 10. března 2021 jsou shora uvedení zaměstnavatelé pro své zaměstnance povinni:

 1. zajistit POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb,

 2. příp. zajistit testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou,

 3. zajistit frekvenci testování alespoň jedenkrát týdně,

 4. vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti,

 5. nejpozději od 17. března 2021 umožnit zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil:

 • v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

 • POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

 • v určených prostorách zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem a jeho výsledek je negativní.
   

 • Za zajištění testování nelze považovat to, že zaměstnavatel zaměstnancům uloží využít antigenního testování pro veřejnost.

 • Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo prostory zaměstnavatele (např. služební cesta a výkon práce/služby na jiném než standardním místě výkonu práce / služby), umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test mimo prostory zaměstnavatele (netýká se práce z jiného místa, resp. home office).

 • Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

 • Frekvence testování: alespoň 1 x za 7 kalendářních dnů.

 • Pro účely tohoto mimořádného opatření nelze považovat za řádné provedení testu takové, jež bylo učiněno laickou osobou mimo určené prostory zaměstnavatele (např. v bydlišti zaměstnance).

 • Seznam antigenních testů, pro které vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku je dostupný pod odkazem https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/.
   

4) Povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit, a to s výjimkou osob, které:

 1. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

 2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

 3. prokázaly, že podstoupily RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dní,

 4. vykonávají pouze práci z jiného místa (tzv. home office) a nedochází na pracoviště. Ve chvíli, kdy na pracoviště přicházejí, jsou povinni se podrobit testování na pracovišti, pokud nespadají do výše uvedených výjimek.
   

5) Co když zaměstnanec povinné testování odmítne? (1)

Zaměstnavatel:

 1. neumožní neotestovanému zaměstnanci vstup na pracoviště,

 2. se může se zaměstnancem dohodnout na výkonu práce z domova, čerpání dovolené, na poskytnutí neplaceného volna.

Nedojde-li k dohodě, že půjde o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance podle § 199 odst. 1 zákoníku práce, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy/platu (jedná se o omluvené pracovní volno).
 

6) Evidence testování po dobu platnosti mimořádného opatření a vztah k GDPR

 1. evidenci výsledků testů,

 2. evidenci předložených zdravotních potvrzení a certifikátů.

 • Vlastní záznamy o provedení testů u zaměstnanců mohou obsahovat pouze základní identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, číslo pojištěnce), údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance, údaje o přesném čase provedení testu a výsledek testu na nákazu COVID-19. Stejné omezení rozsahu pouze na nezbytné osobní údaje platí i pro případné dokumenty prokazující výjimku z povinného testování daného zaměstnance (identifikační údaje zaměstnance, důvod výjimky z testování).

 • Přehled o provedených testech povede obec do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a následně po dobu potřebnou k nezbytné kontrole zpracování plateb a nároků, které mohou v důsledku testování vzniknout.

 • Rámcové vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů k aktuální povinnosti testovat zaměstnance na přítomnost nákazy COVID-19 je dostupné pod odkazem https://www.uoou.cz/k-nbsp-povinnemu-testovani-zamestnancu-ve-nbsp-firmach/d-48379.
   

7) Interní pokyn k provedení mimořádného opatření

 • Ministerstvo vnitra doporučuje obcím vydat interní pokyn, kterým budou informovat zaměstnance o povinnosti testování a stanoví jeho organizační rámec a bližší aspekty dle podmínek jednotlivých obcí.

 • Interní pokyn vydává zaměstnavatel, přičemž úkoly zaměstnavatele plní:

 1. tajemník obecního úřadu vůči zaměstnancům zařazeným do obecního úřadu,

 2. starosta obce vůči dalším zaměstnancům obce, příp. vůči zaměstnancům zařazeným do obecního úřadu, pokud není v obci tajemník obecního úřadu,

 3. statutární orgán právnických osob, k nimž územní samosprávný celek plní funkci zakladatele nebo zřizovatele.

8) Testování a odpady

S použitými testy se naloží dle metodického sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob (2):

 1. Vložit všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm. V případě tenčích použít pytle dva – jeden vložit do druhého.

 2. Po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od prvního použití pytel zavázat a vnější povrch ošetřit dezinfekčním prostředkem.

 3. Pytel vyhodit do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic!

 4. Osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použije dezinfekci na ruce.

  

V případě výkladových nejasností či problémů při aplikaci mimořádného opatření (např. stanovení celkového počtu zaměstnanců, doložení splnění výjimek pro testování apod.) doporučujeme obracet se na Ministerstvo zdravotnictví, v jehož kompetenci bylo mimořádné opatření vydáno, a jež je příslušné k jeho výkladu.

  

  

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Praha 11. března 2021

  

  

1) Čerpáno z metodického doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí "Povinné testování zaměstnanců a jeho pracovněprávní souvislosti" zveřejněného pod odkazem
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Povinne_testovani_zamestnancu_a_jeho_pracovnepravni_souvislosti.pdf/.

2) https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika.

  

vytisknout  e-mailem