Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o udělení autorizace

Žádost o udělení autorizace

Autorizaci uděluje MV na základě písemné žádosti žadatele o udělení autorizace a po splnění podmínek stanovených zákonem o uznávání pro fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby v ust. § 10 a pro právnické osoby v ust. § 11. Ke splnění podmínek pro udělení autorizace je třeba vyhovět nejen zákonným požadavkům, ale i požadavkům hodnoticího standardu konkrétní profesní kvalifikace (viz http://www.narodnikvalifikace.cz).

Splnění podmínek uvedených v ust. § 10 odst. 1 písm. a) až e) zákona o uznávání platí i pro osoby, které budou provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele, tzv. autorizované zástupce (k tomu blíže viz Informace k autorizovaným zástupcům).

K prokázání odborné způsobilosti - vysokoškolského vzdělání, které fyzická osoba získala studiem na zahraniční vysoké škole, resp. v zahraničním studijním programu, je třeba předložit osvědčení o uznání ("nostrifikaci") vydané v řízení na základě § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Správní poplatek k žádosti o udělení autorizace

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží kolkové známky v hodnotě správního poplatku ve výši 1 500,- Kč za jednu žádost, resp. profesní kvalifikaci.

Vyřízení žádosti o udělení autorizace

Autorizovaná osoba obdrží rozhodnutí o udělení autorizace prostřednictvím datové schránky, má-li ji zřízenu, jinak zásilkou do vlastních rukou. Žadatel, který se po právní moci rozhodnutí o udělení autorizace stane autorizovanou osobou pro příslušnou profesní kvalifikaci (popř. kvalifikace), obdrží od ministerstva metodické pokyny, přihlašovací údaje pro vstup do informačního systému "ISKA", formulář Záznam o průběhu a výsledku zkoušky a u vybraných profesních kvalifikací též soubory otázek pro písemnou zkoušku a soubory typových situací pro ústní/praktickou zkoušku.

Změna žadatele v autorizovanou osobu je spojena s nabytím práv a povinností včetně povinností vůči autorizujícímu orgánu. Po dobu platnosti autorizace se po autorizované osobě požaduje úzká průběžná spolupráce s autorizujícím orgánem (k tomu blíže viz Informační povinnosti autorizované osoby vůči autorizujícímu orgánu).

Rady a doporučení

  • !!! Žadatele upozorňujeme na změnu požadavku na prokazování a dokladování způsobilosti autorizované osoby nebo autorizovaného zástupce k právním úkonům (svéprávnosti) dle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o uznávání. Pro potřeby žádosti se již neakceptují dříve předkládané fotokopie občanského průkazu žadatele s  písemným prohlášením o způsobilosti k právním úkonům. Tento způsob se stal nevyhovujícím, neboť změnou zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, došlo ke změně struktury údajů v občanském průkazu (§ 3).  Ministerstvo požaduje prokázání svéprávnosti osob na základě údajů z informačního systému evidence obyvatel. Fyzická osoba musí o výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel vedených o její osobě požádat např. ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností atd. elektronicky nebo osobně (k tomu blíže ust. § 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

  • !!! Současně doporučujeme akceptovat obecné rady uvedené v bodě 1 Společné informace k autorizacím.


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení policejního vzdělávání a autorizací, 10. 1. 2024

vytisknout  e-mailem