Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (dále jen „Strategie“), kterou vláda schválila svým usnesením č. 276 dne 6. dubna 2022 a se souhlasem ministra vnitra byl dne 8. prosince 2022 vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 (dále jen „Program PK“).

Podmínky pro podávání žádostí byly součástí „Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023“ (dále jen „Zásady“). Nejdůležitější podmínky byly zachovány z předchozích let (soulad se Strategií, pracovní skupina prevence kriminality, manažer prevence kriminality, víceletá strategie PK na místní úrovni, bezpečnostní analýza atd.).

Zásadami MV umožnilo žadatelům opět předkládat i projekty protidrogové prevence, a to v souladu s Národní strategií prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027“ schválenou usnesením vlády ČR č. 329 ze dne 13. května 2019, tzn. jsou podporovány aktivity krajů a obcí, jako jsou tvorba analýz, síťování partnerů a vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblasti protidrogové prevence vztahující se k jejich území, nikoliv se zaměřením na adiktologické služby.

Žadatelem o dotaci z Programu PK mohly být standardně kraj, obec (nebo několik obcí či krajů, v případě že žádost podá jeden/a z nich) a též dobrovolný svazek obcí (DSO). Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu však může být kromě samosprávy také Policie ČR, nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. 

Po zveřejnění výzvy k podávání žádosti na internetových stránkách MV byla zpřístupněna webová aplikace RISPF - webový portál https://isprofin.mfcr.cz/rispf (dále jen „webová aplikace“). Žádost musela být podána pouze elektronicky prostřednictvím webového formuláře ve webové aplikaci pro každý projekt zvlášť.

Po vyplnění všech povinných náležitostí a připojení všech povinných příloh ve webové aplikaci si žadatel po „elektronickém odeslání žádosti“ nechal programem vygenerovat „formulář Žádosti“, na kterém bylo potvrzeno vyplnění a přiložení všech povinných náležitostí a příloh, které zahrnovaly celkové náklady vč. požadované dotace na projekt. Formulář Žádosti musel být odeslán do datové schránky MV nejpozdějido 15. února 2023.

Odbor prevence kriminality MV (OPK) shromáždil žádosti, provedl kontrolu formálních náležitostí, úplnosti a správnosti žádostí podle předem stanovených a zveřejněných kritérií. Pokud v Žádosti byly shledány formální nedostatky, byla vyřazena a projekt nebyl dále posuzován. V případě, že Žádost nevykazovala nedostatky, MV nejpozději do 28. února 2023 zpřístupnilo žádosti prostřednictvím webové aplikace krajským manažerům prevence kriminality a kraj provedl nejpozději do 15. března 2023 externí hodnocení projektů a bodování podle předem stanovených a zveřejněných kritérií přijatelnosti.

Takto obodované žádosti byly předány k hodnocení „Komisi Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2023“. Žádosti vyřazené z formálních důvodů byly Komisi dány na vědomí.

Komise posuzovala 170 žádostí 86 žadatelů (obcí, měst a krajů), z toho 9 žádostí 6 krajů.

Celkové požadavky na dotaci byly ve výši 55.345.677 Kč, z toho 19.675.396 Kč na investice a 35.670.281 Kč na neinvestiční projekty.

Komise disponovala částkou 54.831.798,43 Kč, ve skladbě 19.417.257,28 Kč investičních prostředků a 35.414.541,15 Kč neinvestičních prostředků. Požadavky na dotace tak mírně převyšovaly prostředky, které jsou k dispozici. Celkově nižší požadavky na dotace jsou dány zejména částečným přesunem žádostí o dotaci na Asistenty prevence kriminality (APK) do mimořádné výzvy PPK 2022 – 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny způsobené vpádem Ruské federace na Ukrajinu a již vyhlášené výzvě MPSV v rámci podpory z ESF - OPZ+.

V rámci návrhů Komise byly zvlášť označovány a evidovány projekty investiční a projekty neinvestiční.

Celkově Komise navrhla Republikovému výboru pro prevenci kriminality (RVPPK) k rozdělení dotace uvedené v Příloze č. 1 v součtu: 49.501.997 Kč, z toho 16.975.806 Kč k podpoře investičních projektů a 32.526.191 Kč na neinvestiční projekty.

Z doporučení Komise vyplývá, že z alokované částky nebude spotřebováno 5.329.801,43 Kč. Komise doporučuje vyhlásit 2. kolo PPK 2023.

Nejvyšší dotace navrhla Komise přidělit v rámci Ústeckého, Libereckého a Olomouckého kraje, z toho Ústecký kraj celkem 8.431.200 Kč, Liberecký kraj celkem 6.004.410 Kč a Olomoucký kraj celkem 5.559.631 Kč.

Dotace jsou určeny na projekty prevence kriminality neinvestičního i investičního charakteru. Investiční projekty jsou obdobně jako v předchozích letech zaměřeny zejména na modernizaci kamerových systémů (MKDS) včetně inteligentních analytických SW a osvětlení rizikových míst. Neinvestiční projekty směřují nejvíce na financování projektu Asistent prevence kriminality, kdy je na podporu 38 projektů (3 žádosti byly vyřazeny z formálních důvodů) APK navrženo celkem 26.744.403 Kč. Další navržené projekty jsou zaměřeny zejména na Domovníky-preventisty, forenzní značení jízdních kol, kompenzačních pomůcek či městského mobiliáře, na prevenci kyberkriminality a na akce a aktivity pro problémové a rizikové děti a mládež.

Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém Zápise a Protokole o hlasování Komise.

Republikový výbor pro prevenci kriminality návrh Komise dne 30. března 2023 schválil a doporučil ministru vnitra k podpoře. Ministr vnitra návrh RVPPK schválil dne 14. dubna 2023.

V Praze dne 17. dubna 2023                                                                                                                                                          

JUDr. Michal Barbořík, v.r.
 ředitel odboru prevence kriminality MV

Příloha č. 1: Zápis z jednání Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2023

Příloha č. 2: Protokol o hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2023 (tzv. tabulka hlasování)

vytisknout  e-mailem