Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (dále jen „Strategie“; usnesení vlády č. 66/2016), prodloužené usnesením vlády č. 652 ze dne 15. června 2020[1] a se souhlasem ministra vnitra byl dne 23. února 2022 vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 (dále jen „Program PK“). Vyhlášení Programu PK bylo oproti předchozím letům posunuto z důvodu rozpočtového provizoria a plošnému pozastavení vyhlašování nových dotačních výzev.

Podmínky pro podávání žádostí byly součástí „Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022“ (dále jen „Zásady“). Nejdůležitější podmínky byly zachovány z předchozích let (soulad se Strategií, pracovní skupina prevence kriminality, manažer prevence kriminality, víceletá strategie PK na místní úrovni, bezpečnostní analýza ad.).

V Zásadách byly stejně jako v předchozím roce zavedeny limity na počet podpořených APK, a to na max. 4 APK.

Zásadami MV umožnilo žadatelům opět předkládat i projekty protidrogové prevence, a to v souladu s Národní strategií prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027“ schválenou usnesením vlády ČR č. 329 ze dne 13. května 2019, tzn. jsou podporovány aktivity krajů a obcí, jako jsou tvorba analýz, síťování partnerů a vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblasti protidrogové prevence vztahující se k jejich území, nikoliv se zaměřením na adiktologické služby.

Žadatelem o dotaci z Programu PK mohly být standardně kraj, obec (nebo několik obcí či krajů, v případě že žádost podá jeden/a z nich) a též dobrovolný svazek obcí (DSO). Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu však může být kromě samosprávy také Policie ČR, nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. 

Po zveřejnění výzvy k podávání žádosti na internetových stránkách MV byla zpřístupněna webová aplikace RISPF - webový portál Žádosti https://isprofin.mfcr.cz/rispf (dále jen „webová aplikace“). Žádost musela být podána pouze elektronicky prostřednictvím webového formuláře ve webové aplikaci pro každý projekt zvlášť.

Po vyplnění všech povinných náležitostí a připojení všech povinných příloh ve webové aplikaci si žadatel po „elektronickém odeslání žádosti“ nechal programem vygenerovat „formulář Žádosti“, na kterém bylo potvrzeno vyplnění a přiložení všech povinných náležitostí a příloh, které zahrnovaly celkové náklady vč. požadované dotace na  projekt. Formulář Žádosti musel být odeslán do datové schránky MV nejpozději do 31. března 2022.

Odbor prevence kriminality MV (OPK) shromáždil žádosti, provedl kontrolu formálních náležitostí, úplnosti a správnosti žádostí podle předem stanovených a zveřejněných kritérií. Pokud v Žádosti byly shledány formální nedostatky, byla vyřazena a projekt nebyl dále posuzován. V případě, že Žádost nevykazovala nedostatky, MV nejpozději do 14. dubna 2022 zpřístupnilo žádosti prostřednictvím webové aplikace krajským manažerům prevence kriminality a kraj provedl do 30. dubna 2022 externí hodnocení projektů a bodování podle předem stanovených a zveřejněných kritérií přijatelnosti.

Takto obodované žádosti byly předány k hodnocení „Komisi Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2022“. Žádosti vyřazené z formálních důvodů byly Komisi dány na vědomí.

Komise posuzovala 181 žádostí 103 žadatelů (obcí, měst, krajů), z toho 12 žádostí ze 7 krajů.

Celkové požadavky na dotaci jsou ve výši 70.073.123 Kč., z toho 19.841.572 Kč na investice a 50.231.551 Kč na neinvestiční projekty.

Komise disponovala částkou 54.716.972,28 Kč, ve skladbě 19.754.581,85 Kč investičních prostředků a 34.962.390,43 Kč neinvestičních prostředků. Celkově tak požadavky na dotace vysoce převyšovaly prostředky, které byly k dispozici (jen požadavky na APK přesahovaly částku 42 mil. Kč).

V rámci návrhů Komise byly zvlášť označovány a evidovány projekty investiční a projekty neinvestiční.

V případě Asistentů prevence kriminality (APK) bylo nutné z nedostatku finančních prostředků přistoupit k posouzení žádostí podle pomocných kritérií (indexu kriminality pro danou obec, indexu sociálního vyloučení pro danou obec (dle metodiky MMR - ASZ) a k velikosti, resp. počtu obyvatel, obce (zvýhodněny budou menší obce), v souladu s čl. 11, odst. 4 Zásad. Komise se shodla ve snaze podpořit všechny podpořitelné projekty Domovník-preventista (D-P), neboť se stále jedná o začínající projekt, jehož prosazování je vhodné zvlášť podporovat (i s ohledem na existenci nových metodik a příruček k tomuto projektu) a pomocná kritéria uplatňovat spíše u již zaběhlého projektu APK.

U projektů APK bylo z nedostatku finančních prostředků možné podpořitplošně pouze 2 APK.K podpoře max. 4 APK dle čl. 4 odst. 7 mohla Komise přistoupit v rámci posouzení žádostí podle pomocných kritérií. Konkrétní body byly v tabulce přiděleny dle následujících kritérií: 1) kritérium index sociálního vyloučení - 0 - 7 = 0 bodů, 8 - 12 = 1 bod, 13 - 19 = 2 body, 20 - 30 = 3 body; 2) index kriminality - pod 100 = 1 bod, 100 - 199,99 = 2 body, 200 – 299,9 = 3 body a 300 a více = 4 body; 3) počet obyvatel obce - statutární města = 1 bod, obce pod 10 000 obyvatel = 3 body, ostatní města/obce = 2 body. Max. počet 4 APK byl k podpoře u žadatelů, jejichž bodové hodnocení v rámci pomocných kritérií dosáhlo součtu 8-10 bodů. Hranici 7 bodů pak dosáhlo celkem 7 žadatelů. Pouze u jednoho, kde rozhodl vyšší index kriminality, byla pak možná podpora 3 APK.

V případě investičních projektů bylo vzhledem k nedostatku finančních prostředků nutné přistoupit k nepodpoře projektů u obcí s nejnižší kriminalitou dle indexu kriminality obce, a to těch s hodnotou indexu kriminality nižší, než 80.

Celkově Komise navrhla Republikovému výboru pro prevenci kriminality k rozdělení dotace uvedené v Příloze č. 1 v součtu: 54.526.571 Kč, z toho 17.142.572 Kč investičních projektů a 37.383.999 Kč na neinvestiční projekty.

Nejvyšší dotace navrhla Komise přidělit v rámci Ústeckého, Libereckého a Moravskoslezského kraje, z toho Ústecký kraj celkem 11.282.159 Kč, Liberecký kraj celkem 7.811.910 Kč a Moravskoslezský kraj celkem 7.458.050 Kč.

Dotace jsou určeny na projekty prevence kriminality neinvestičního i investičního charakteru. Investiční projekty jsou obdobně jako v předchozích letech zaměřeny zejména na modernizaci kamerových systémů (MKDS) včetně inteligentních analytických SW a osvětlení rizikových míst, a to dohromady ve výši 17.142 575 Kč poskytnuté podpory. Neinvestiční projekty směřují nejvíce na financování projektu Asistent prevence kriminality a Domovník – preventista, kdy na 62 projektůAPK je poskytováno celkem 31.668.520 Kč a na 10 projektů D-P 1.464.000 Kč. Další podpořené projekty jsou zaměřeny zejména na forenzní značení jízdních kol, kompenzačních pomůcek či městského mobiliáře a na prevenci kyberkriminality. Po zrušení proticovidových opatření bylo možné v letošním roce opět podporovat pobytové akce pro problémové a rizikové děti a mládež.

Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém Zápisu a Protokolu o hlasování Komise.

Republikový výbor pro prevenci kriminality návrh Komise dne 26. května 2022 schválil a doporučil ministru vnitra k podpoře. Ministr vnitra návrh schválil dne 6. června 2022.

V Praze dne 6. června 2022                                                                                              

JUDr. Michal Barbořík, v.r.
    ředitel odboru prevence kriminality MV

Příloha č. 1: Zápis z jednání Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2022

Příloha č. 2: Protokol o hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2022 (tzv. tabulka hlasování)

 

[1] Program PK byl vyhlášen ještě v souladu s předchozí Strategií, nová Strategie PK ČR na roky 2022-2027 byla přijata až po ukončení přijímání žádostí, a to 6. dubna 2022 usnesením č. 276.

vytisknout  e-mailem