Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo – ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo

ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu

V souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (dále „Strategie“) schválené vládou České republiky 6. dubna 2022 usnesením č. 276 a na základě usnesení vlády č. 285/2022 ve spojení s usneseními vlády č. 560/2022 a č. 309/2022 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení výsledků první vlny schvalování žádostí v mimořádné výzvě Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo (dále též „Program PK 2022 – 2.kolo“).
Výzva je koncipována jako víceletá (na roky 2022–23) a průběžná (žádosti lze předkládat do vyčerpání finančních prostředků), nejpozději do 30. 6. 2023.
Po zveřejnění výzvy k podávání žádosti na internetových stránkách MV byla zpřístupněna webová aplikace RISPF – webový portál https://isprofin.mfcr.cz/rispf (dále jen „webová aplikace“). Žádost musela být podána pouze elektronicky prostřednictvím webového formuláře ve webové aplikaci pro každý projekt zvlášť.
Po vyplnění všech povinných náležitostí a připojení všech povinných příloh ve webové aplikaci si žadatel po „elektronickém odeslání žádosti“ nechal programem vygenerovat „formulář Žádosti“, na kterém bylo potvrzeno vyplnění a přiložení všech povinných náležitostí a příloh, které zahrnovaly celkové náklady vč. požadované dotace na projekt.
V první vlně posuzování, která byla ve výzvě ohraničena datem podání žádostí nejpozději do 31. 10. 2022, MV obdrželo celkem 3 žádosti (všechny na projekt Asistent prevence kriminality) s celkovými požadavky na dotaci ve výši 4.442.403 Kč.
V rámci formálního posuzování splnily všechny formální požadavky 2 žádosti a byly předloženy ke schválení Hodnoticí komisi. U jedné žádosti byl předkladatel vyzván k doplnění chybějících dokumentů. V případě kladného vyřízení a doplnění požadovaného bude žádost posuzována v další vlně schvalování žádostí.
Hodnoticí komise tak měla k posouzení žádosti měst Bílina a Rotava s požadavkem v souhrnné výši 2.522.400 Kč.
Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém zápise a protokole o hlasování Komise.
Ministr vnitra návrh schválil dne 29. listopadu 2022.
Další vlna posuzování proběhne v průběhu ledna 2023 k žádostem doručeným do 31. 12. 2022.


V Praze dne 30. listopadu 2022


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                JUDr. Michal Barbořík, v. r.
                                                                                                                                                     ředitel odboru prevence kriminality MV


Příloha č. 1: Záznam z hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2022 pro 2. kolo (pdf, 192 kB)

Příloha č. 2: Protokol o hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2022 pro 2. kolo (tzv. tabulka hlasování) (xlsx, 14 kB)

vytisknout  e-mailem