Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021

Informace o schválení projektů
Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (dále jen „Strategie“; usnesení vlády č. 66/2016), prodloužené usnesením vlády č. 652 ze dne 15. června 2020 a se souhlasem ministra vnitra byl dne 10. prosince 2020 vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 (dále jen „Program PK“).

Podmínky pro podávání žádostí byly součástí „Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021“ (dále jen „Zásady“). Nejdůležitější podmínky byly zachovány z předchozích let (soulad se Strategií, pracovní skupina prevence kriminality, manažer prevence kriminality, víceletá strategie PK na místní úrovni, bezpečnostní analýza ad.).

Nově byly v Zásadách zavedeny limity na počet podpořených APK, a to na max. 4 APK.

Zásadami MV umožnilo žadatelům podruhé předkládat i projekty protidrogové prevence, a to v souladu s Národní strategií prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027“ schválenou usnesením vlády ČR č. 329 ze dne 13. května 2019, tzn. jsou podporovány aktivity krajů a obcí, jako jsou tvorba analýz, síťování partnerů a vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblasti protidrogové prevence vztahující se k jejich území.

Pro rok 2021 a následující nebylo možno podávat žádosti na víceleté projekty (max. tříleté) Asistent prevence kriminality (APK) a Domovník – preventista, a to s ohledem na nemožnost MV garantovat výši dotačních prostředků a z důvodu konce období programového financování, které se pilotně vztahuje i na neinvestiční projekty Programu PK.

Žadatelem o dotaci z Programu PK mohly být standardně kraj, obec (nebo několik obcí či krajů, v případě že žádost podá jeden/a z nich) a též dobrovolný svazek obcí (DSO). Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu však může být kromě samosprávy také Policie ČR, nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. 

Po zveřejnění výzvy k podávání žádosti na internetových stránkách MV byla zpřístupněna webová aplikace RISPF - webový portál Žádosti https://isprofin.mfcr.cz/rispf (dále jen „webová aplikace“). Žádost musela být podána pouze elektronicky prostřednictvím webového formuláře ve webové aplikaci pro každý projekt zvlášť.

Po vyplnění všech povinných náležitostí a připojení všech povinných příloh ve webové aplikaci si žadatel po „elektronickém odeslání žádosti“ nechal programem vygenerovat „formulář Žádosti“, na kterém bylo potvrzeno vyplnění a přiložení všech povinných náležitostí a příloh, které zahrnovaly celkové náklady vč. požadované dotace na  projekt. Formulář Žádosti musel být odeslán do datové schránky MV nejpozději do 15. února 2021.

Odbor prevence kriminality MV (OPK) shromáždil žádosti, provedl kontrolu formálních náležitostí, úplnosti a správnosti žádostí podle předem stanovených a zveřejněných kritérií. Pokud v Žádosti byly shledány formální nedostatky, byla vyřazena a projekt nebyl dále posuzován. V případě, že Žádost nevykazovala nedostatky, MV nejpozději do 1. března 2021 zpřístupnilo žádosti prostřednictvím webové aplikace krajským manažerům prevence kriminality a kraj provedl do 15. března 2021 externí hodnocení projektů a bodování podle předem stanovených a zveřejněných kritérií přijatelnosti.

Takto obodované žádosti byly předány k hodnocení „Komisi Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2021“. Žádosti vyřazené z formálních důvodů byly Komisi dány na vědomí.

Komise posuzovala 206 žádostí 106 žadatelů (obcí, měst, krajů), z toho 19 žádostí 11 krajů. Současně byly komisi podány informace o předloni schválených „víceletých“ projektech, které pokračují i v roce 2021, a se kterými je potřeba v dotacích na rok 2021 již počítat.

Celkové požadavky na dotaci v r. 2021 jsou ve výši 66.611.757 Kč, z toho 25.796.863 Kč na investice a 40.814.894 Kč na neinvestiční projekty. Víceleté projekty schválené v 2019 činí pro rok 2021 9.204.560

Komise disponovala částkou[1] 55.433.873,85 Kč, ve skladbě 18.566.438 Kč investičních prostředků a 36.867.435,85 Kč na neinvestiční akce. V neinvestičních prostředcích je nutno odečíst částku 9.204.560 Kč víceletých projektů schválených v r. 2019 s částkou na r. 2021. Pro nové žádosti na rok 2021 tak Komise disponovala částkou ve výši 27.662.875,85 Kč neinvestičních prostředků, s investicemi celkem 46.229.313,85 Kč. Celkově tak požadavky na dotace vysoce převyšují prostředky, které jsou k dispozici. V rámci návrhů Komise byly zvlášť označovány a evidovány projekty investiční a projekty neinvestiční.

Hodnoticí komise v souladu s čl. 4 odst. 2 Zásad se usnesla, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků a k mimořádným opatřením v souvislosti s nákazou koronavirem a nejistou prognózou ohledně jejich trvání a rozsahu, bude preferovat akce, které umožňuji realizaci projektu distanční formou (a žadatel to v žádosti garantuje), a nepodpoří pobytové akce, případně, pokud to lze (pokud žádost počítá i s distanční alternativou), nepodpoří z žádosti pouze náklady na pobyt. V případě práce s dětmi komise nepodporuje pobytové akce, nicméně aktivity nepobytového charakteru, s ohledem na velkou potřebu práce s dětmi v tomto náročném období, komise podporuje.

Komise vnímá tento návrh jako odraz současné mimořádné situace a rozhodně tím nesděluje, že by zamítané projekty byly nepotřebné či nekvalitní. Naopak. Komise řadu předložených projektů hodnotí pozitivně, vnímá potřebnost takových projektů a pevně věří, že je bude možné brzy zase realizovat. A v příštím roce se opět vrátit i k jejich co nejširší finanční podpoře z tohoto Programu.

V případě Asistentů prevence kriminality bylo nutné z nedostatku finančních prostředků přistoupit k posouzení žádostí podle pomocných kritérií (indexu kriminality pro danou obec, indexu sociálního vyloučení pro danou obec (dle metodiky MMR - ASZ) a k velikosti, resp. počtu obyvatel, obce (zvýhodněny budou menší obce), v souladu s čl. 11, odst. 4 Zásad. Komise se shodla ve snaze podpořit všechny podpořitelné projekty Domovník-preventista, neboť se stále jedná o začínající projekt, jehož prosazování je vhodné zvlášť podporovat (i s ohledem na existenci nových metodik a příruček k tomuto projektu) a pomocná kritéria uplatňovat spíše u již zaběhlého projektu APK.

Pro potřeby hodnocení projektů APK tak byla k dispozici pomocná tabulka, aby bylo možné projekty posoudit. Konkrétní body v tabulce byly přiděleny dle následujících kritérií: 1) kritérium index sociálního vyloučení - 0 - 9 = 1 bod, 10 - 19 = 2 body, 20 - 30 = 3 body; 2) index kriminality - pod 100 = 1 bod, 100 - 199,99 = 2 body, 200 a více = 3 body; počet obyvatel obce - statutární města = 1 bod, obce pod 10 000 obyvatel = 3 body, ostatní města/obce = 2 body.

V případě investičních projektů bylo vzhledem k nedostatku finančních prostředků nutné přistoupit k nepodpoře projektů u obcí s nejnižší kriminalitou dle indexu kriminality obce, a to těch s hodnotou indexu kriminality nižší, než 100.

Celkově Komise navrhuje Republikovému výboru pro prevenci kriminality k rozdělení dotace uvedené v Příloze č. 2 v součtu[2]: 45.955.998 Kč, z toho 15.569.886 Kč investičních projektů a 30.386.112 Kč na neinvestiční projekty. Dalších 9.204.560 Kč bylo uvolněno na víceleté projekty z roku 2019, které v roce 2021 pokračují, viz Příloha č. 3.

Nejvyšší dotace navrhla Komise přidělit v rámci Ústeckého, Olomouckého  a Moravskoslezského kraje, z toho Ústecký kraj celkem 9.794.193 Kč, Olomoucký kraj celkem 6.446.880 Kč a Moravskoslezský kraj celkem 6.242.768 Kč.

Dotace jsou určeny na projekty prevence kriminality neinvestičního i investičního charakteru. Investiční projekty jsou obdobně jako v předchozích letech zaměřeny zejména na modernizaci kamerových systémů (MKDS) včetně inteligentních analytických SW, a to dohromady ve výši 15.048 797 Kč poskytnuté podpory. Neinvestiční projekty směřují nejvíce na financování projektu Asistent prevence kriminality a Domovník – preventista, kdy na projekt APK je poskytováno celkem 33.695.840 Kč a na projekt D-P 2.006.000 Kč, i s podporou již dříve schválených víceletých projektů. Další podpořené projekty jsou zaměřeny zejména na forenzní značení jízdních kol, kompenzačních pomůcek či městského mobiliáře a na prevenci kyberkriminality (zejména ty s využitím prostředků komunikace na dálku).

Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém Zápise a Protokole o hlasování Komise.

Republikový výbor pro prevenci kriminality návrh Komise dne 25. března 2021 schválil a doporučil ministru vnitra k podpoře. Ministr vnitra návrh schválil dne 6. dubna 2021.

V Praze dne 9. dubna 2021                                                 

JUDr. Michal Barbořík, v. r.
    ředitel odboru prevence kriminality MV

Příloha č. 1: Zápis z jednání Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2021 (pdf, 2 MB)

Příloha č. 2: Protokol o hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2021 (tzv. tabulka hlasování) (xlsx, 93 kB)

Příloha č. 3: Seznam víceletých projektů z r. 2019, které v roce 2021 pokračují (xlsx, 14 kB)

 

[1] Tyto částky se liší od zápisu RVPPK a schválení dotací panem ministrem včetně tabulky hlasování. Po revizi nároků (vratek z nespotřebovaných dotací za předchozí období) došlo v tabulce hlasování k opravě částky, která je k dispozici k rozdělení na investiční projekty, která správně činí 18.566.438 Kč (namísto původně uvedené částky 18.250.794 Kč) a částky, která je k dispozici k rozdělení na neinvestiční projekty, která správně činí 27.662.875,85 Kč (namísto původně uvedené částky 27.662.874 Kč).

[2] Tyto částky se liší od zápisu RVPPK a schválení dotací panem ministrem včetně tabulky hlasování. Došlo k opravě zjevné chyby v psaní a počtech (chyba se netýká samotného věcného posuzování). Byl opraven jeden zjevný překlep v částce dotace u projektu APK-Přerov (místo 610.800 Kč bylo původně v tabulce chybně 618.000 Kč). Navíc bylo zjištěno, že v součtovém řádku neinvestičních projektů a celkovém součtu projektů Jablonce nad Nisou (a Libereckého kraje) se v původní tabulce chybou nastavení tabulky přičítá jeden investiční projekt ve výši 78.408 Kč a nepřičítal se projekt Rožnova pod Radhoštěm Domovník-preventista ve výši 145.600 Kč ze Zlínského kraje. Z výše uvedených důvodů byly upraveny i dílčí částky u výše podpory u Zlínského (1.345.600 Kč), Olomouckého (6.446.880 Kč) a Libereckého kraje (5.656.386 Kč) a u projektů APK (33.695.840 Kč).

Z důvodu všech výše uvedených změn (v poznámkách pod čarou 1 a 2) došlo také k přepočtení rozdílových částek v tabulce mezi zdroji k rozdělení a poskytnutou dotací, kdy původní rozdíl byl + 17.665,31 Kč, nově rozdíl činí + 273.315,85 Kč. Rozdíl bude využit v rámci PPK 2022.

vytisknout  e-mailem