Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020

Informace o schválení projektů
Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (dále jen „Strategie“; usnesení vlády č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra byl dne 10. prosince 2019 vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 (dále jen „Program PK“).

Podmínky pro podávání žádostí byly součástí „Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020“ (dále jen „Zásady“). Nejdůležitější podmínky byly zachovány z předchozích let (soulad se Strategií, pracovní skupina prevence kriminality, manažer prevence kriminality, víceletá strategie PK na místní úrovni, bezpečnostní analýza ad.).

Výzvou na rok 2020 byla zvýšena podpora na mzdu APK na 22.000 Kč na os/měs. U trvajících víceletých projektů APK s vydaným rozhodnutím v r. 2018 či 2019 mohl příjemce dotace písemně požádat o navýšení dotace od roku 2020 dle finančního limitu uvedeného v předchozí větě, a to nejpozději do 15. 2. 2020 prostřednictvím datové schránky MV.

Nově byly v Zásadách zavedeny limity na počet podpořených APK, a to na max. 4 APK, u statutárních měst max. 6 APK.

Zásadami MV umožnilo žadatelům poprvé předkládat i projekty protidrogové prevence, a to v souladu s Národní strategií prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027“ schválenou usnesením vlády ČR č. 329 ze dne 13. května 2019, tzn. jsou podporovány aktivity krajů a obcí, jako jsou tvorba analýz, síťování partnerů a vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblasti protidrogové prevence vztahující se k jejich území.

Nové, vyšší limity byly stanoveny také u rozšíření, modernizace a reprodukce městských kamerových a dohlížecích systémů a osvětlení rizikových míst pro obce, které řeší problémy s bezpečností a zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónáchv rámci krajů, které mají s MV uzavřené Memorandum o spolupráci (případně o uzavření před vyhlášením Programu požádaly), a to ve výši max. 650.000 Kč pro obce a nestatutární města a 1.000.000 Kč pro statutární města.

Nadále platila možnost podávat žádosti na víceleté projekty (max. tříleté), a to na projekty Asistent prevence kriminality (APK) a Domovník – preventista.

Žadatelem o dotaci z Programu PK mohly být standardně kraj, obec (nebo několik obcí či krajů, v případě že žádost podá jeden/a z nich) a též dobrovolný svazek obcí (DSO). Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu však může být kromě samosprávy také Policie ČR, nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. 

Po zveřejnění výzvy k podávání žádosti na internetových stránkách MV byla zpřístupněna webová aplikace RISPF – webový portál Žádosti https://isprofin.mfcr.cz/rispf (dále jen „webová aplikace“). Žádost musela být podána pouze elektronicky prostřednictvím webového formuláře ve webové aplikaci pro každý projekt zvlášť.

Po vyplnění všech povinných náležitostí a připojení všech povinných příloh ve webové aplikaci si žadatel po „elektronickém odeslání žádosti“ nechal programem vygenerovat „formulář Žádosti“, na kterém bylo potvrzeno vyplnění a přiložení všech povinných náležitostí a příloh, které zahrnovaly celkové náklady vč. požadované dotace na projekt. Formulář Žádosti musel být odeslán do datové schránky MV nejpozději do 15. února 2020.

Odbor prevence kriminality MV (OPK) shromáždil žádosti, provedl kontrolu formálních náležitostí, úplnosti a správnosti žádostí podle předem stanovených a zveřejněných kritérií. Pokud v Žádosti byly shledány formální nedostatky, byla vyřazena a projekt nebyl dále posuzován. V případě, že Žádost nevykazovala nedostatky, MV nejpozději do 1. března 2020 zpřístupnilo žádosti prostřednictvím webové aplikace krajským manažerům prevence kriminality a kraj provedl do 15. března 2020 externí hodnocení projektů a bodování podle předem stanovených a zveřejněných kritérií přijatelnosti.

Takto obodované žádosti byly předány k hodnocení „Komisi Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2020“. Žádosti vyřazené z formálních důvodů byly Komisi dány na vědomí.

Komise posuzovala 203 žádostí 115 žadatelů (obcí, měst, krajů; žádný DSO nepodal v roce 2020 žádost), z toho 16 žádostí 9 krajů. Současně byly komisi podány informace o 40 loni a předloni schválených „víceletých“ projektech, které pokračují i v roce 2020, a se kterými je potřeba v dotacích na rok 2020 již počítat.

Celkové požadavky na dotaci včetně víceletých projektů uplatněných v r. 2020 (na léta 2020 až 2022) byly ve výši 88.343.681 Kč. Z toho jen na rok 2020 se jednalo o částku 57.453.269 Kč, a z toho je 25.684.287 Kč na investice, 31.868.982 Kč na neinvestice. Z těchto neinvestičních požadavků činily nové víceleté projekty 13.773.190 Kč na r. 2020. Celkově (včetně víceletých projektů podpořených v letech 2018 a 2019 a požadavků na navýšení platů APK v nich – viz odstavce níže) požadavky na neinvestiční dotace na r. 2020 činily 54.487.664 Kč. S investičními požadavky se tak celkově jednalo o požadavek na 80.071.951 Kč na rok 2020!

Již schválené víceleté projekty z r. 2018 a 2019, které budou realizovány i v roce 2020 (a na něž musí být finanční prostředky na základě již závazného rozhodnutí z předchozích let uvolněny) činí 22.618.682 Kč.

Dále MV umožnilo realizátorům projektu Asistent prevence kriminality („APK“) požádat o navýšení mzdových prostředků pro APK do 22.000 Kč/os/měs. dle limitu letošních Zásad, a to i u těch projektů, které jsou jako víceleté realizovány od roku 2018 či 2019. Této možnosti využilo 25 žadatelů již realizovaných víceletých projektů s požadavkem ve výši 1.486.958 Kč. Komise doporučila tyto žádosti podpořit a navýšení mzdových prostředků pro APK schválit.

Komise disponovala částkou 55.793.035,54 Kč, ve skladbě 18.315.641 investičních prostředků a 37.477.394,54 Kč neinvestičních prostředků. V neinvestičních prostředcích je nutno odečíst částku 22.618.682 Kč v minulých letech schválených víceletých projektů s částkou na r. 2020. Pro nové žádosti na rok 2020 tak Komise disponovala částkou ve výši 14.858.712,54 Kč neinvestičních prostředků, společně s investicemi celkem 33.174.353,54 Kč.

Celkově tak požadavky na dotaci převyšují prostředky, které jsou k dispozici, o 24.278.915,46 Kč. O tyto prostředky bylo nutné požadavky krátit/nepodpořit.

Hodnoticí komise se usnesla, že vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s nákazou koronavirem a nejistou prognózou ohledně jejich trvání a rozsahu, MV nepodpoří akce, u kterých se počítá se shromažďováním většího počtu osob či s přímou prací s rizikovými skupinami osob. Jedná se zejména o nejrůznější pobytové akce (včetně táborů), vzdělávací akce, konference, volnočasové či skupinové aktivity. Je vysoká pravděpodobnost, že by se neuskutečnily či byly omezeny a přidělená dotace by nebyla využita, resp. na akci v omezeném režimu by byla dotace považována za neefektivní.

Hodnoticí komise se usnesla, že naopak v tomto mimořádném období, podpoří MV zejména akce, které mohou přispět ke zvládání této mimořádné situace, jako jsou asistenti prevence kriminality, domovníci – preventisté či městské kamerové a dohlížecí systémy určené na dohled nad veřejným prostranstvím.

V případě asistentů prevence kriminality a domovníků – preventistů budou nové žádosti na víceleté projekty podpořeny v tomto roce pouze jako jednoleté, neboť v takovém rozsahu podpory nedokáže MV garantovat finanční prostředky na tyto projekty i v následujících letech, kdy věříme, že již nebudou uplatňována mimořádná opatření a budou podporovány i jiné typy projektů, jako v předchozích letech. Dále bylo v případě projektu asistent prevence kriminality doporučeno, aby MV v případě výběru nových projektů k podpoře (neboť přes velký zájem není možné finančně podpořit všechny tyto projekty, resp. v nich požadované APK) krátilo počty podpořených asistentů, a to tak, že u statutárních měst podpoří max. 4 asistenty, u ostatních měst a obcí max. 2 asistenty.

Komise vnímá tento návrh jako odraz současné mimořádné situace a rozhodně tím nesděluje, že by zamítané projekty byly nepotřebné či nekvalitní. Naopak. Komise řadu předložených projektů hodnotí pozitivně, vnímá potřebnost takových projektů a pevně věří, že je bude možné brzy zase realizovat. A v příštím roce se opět vrátit i k jejich co nejširší finanční podpoře z tohoto Programu.

Komise také ocenila možnost předkládat poprvé v tomto roce projekty protidrogové prevence obcí a krajů. Projekty jsou potřebné a přínosné, některé obsahují i nutné inovativní přístupy. Komise se shodla, že za běžné situace by navrhovala u většiny z nich podporu. Byť předložené projekty nemohly být až na jednu výjimku v letošním roce podpořeny (převážně z důvodů uvedených výše), tak pomohou k tomu, aby bylo možné pro další roky podmínky pro podporu takových projektů ještě blíže specifikovat a tím pomoci k jejich rozšiřování.

Celkově Komise navrhla Republikovému výboru pro prevenci kriminality k rozdělení dotace uvedené v Příloze č. 2 na 94 projektů prevence kriminality (z toho 7 krajských) v součtu: 55.719.639 Kč, z toho 17.803.876 Kč investičních projektů a 37.915.763 Kč na neinvestiční projekty.

Nejvyšší dotace navrhla Komise přidělit v rámci Středočeského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, z toho Středočeský kraj celkem 4.628.770 Kč, Ústecký kraj celkem 4.526.300 Kč a Moravskoslezský kraj celkem 3.814.923 Kč.

Dotace jsou určeny na projekty prevence kriminality neinvestičního i investičního charakteru. Investiční projekty jsou obdobně jako v předchozích letech zaměřeny zejména na zřizování, rozšiřování a modernizaci kamerových systémů (MKDS) včetně inteligentních analytických SW. Neinvestiční projekty směřují nejvíce na financování projektu Asistent prevence kriminality, Domovník – preventista. Další podpořené projekty jsou zaměřeny zejména na forenzní značení jízdních kol, kompenzačních pomůcek či městského mobiliáře a na prevenci kyberkriminality (zejména ty s využitím prostředků komunikace na dálku).

Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém Zápise a Protokole o hlasování Komise.

Republikový výbor pro prevenci kriminality návrh Komise dne 2. dubna 2020 per rollam schválil a doporučil ministru vnitra k podpoře. Ministr vnitra návrh schválil dne 14. dubna 2020.

V Praze dne 14. dubna 2020                                               

JUDr. Michal Barbořík, v. r.
    ředitel odboru prevence kriminality MV

Příloha č. 1: Zápis z jednání Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2020

Příloha č. 2: Protokol o hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2020 (tzv. tabulka hlasování)

Dodatek č. 1 Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020

Na základě schválení ministrem vnitra došlo ke zvýšení částky na navýšení mzdových prostředků pro již v minulých letech podpořené víceleté APK, a to z důvodu opravy administrativní nepřesnosti v původním schválení dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2020. Celková částka navýšení mzdových prostředků pro v minulosti již podpořené víceleté APK na rok 2020 činí 1.522.958 Kč.

Současně byl opraven překlep v tabulce hlasování u města Obrnice, kde bylo mylně uvedeno 532.000 Kč, na správných 432.000 Kč.

Celková výše přidělených dotací na rok 2020 tak v součtu činí 55 655 639 Kč, z toho 17 803 876 Kč investičních projektů a 37 851 763 Kč na neinvestiční projekty.

Opravená tabulka hlasování Komise je k dispozici zde.

Dodatek č. 2 Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020

Na základě doporučení Republikového výboru pro prevenci kriminality, po schválení ministrem vnitra, byly odstraněny chyby v navýšení mzdových prostředků pro v minulosti již podpořené APK na rok 2020 a dodatečně byly podpořeny požadavky na navýšení mzdových prostředků pro v minulosti již podpořené APK na rok 2021 (v zápise z jednání komise nebyly tyto požadavky explicitně zmíněny).

Výše podpory na navýšení mzdových prostředků pro v minulosti již podpořené APK na rok 2020 tak celkově činí 1 495 473 Kč, na rok 2021 pak 480 000 Kč.

Celková výše podpořených dotací na rok 2020 tak v součtu činí 55 628 154 Kč, z toho 17 803 876 Kč investičních projektů a 37 824 278 Kč na neinvestiční projekty.

Tímto se omlouváme za nejasnosti v celkové výši podpořených dotací. Ty vznikly umožněním navýšení mezd již dříve schválených víceletých APK, které nemohlo být zpracováno automaticky v elektronickém systému, ale zpracovávalo se ručně. Při tom bohužel došlo k chybám při přepisování a dílčích výpočtech.

Finální tabulka hlasování Komise je k dispozici zde.

vytisknout  e-mailem