Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o podmínkách kandidatury pro volbu prezidenta České republiky v roce 2018

Právní úprava

Volbu prezidenta České republiky (dále jen "prezident republiky") upravuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (čl. 54 až 60), ve znění pozdějších ústavních zákonů, zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška").

Změna právní úpravy s účinností od 13. dubna 2017

Ve Sbírce zákonů byl pod č. 90/2017 Sb. dne 29. března 2017 publikován zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony, a pod č. 91/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony.

Tyto předpisy, nabyly účinnosti 15. dnem po jejich vyhlášení, tj. 13. dubna 2017, mimo jiné, rozšiřují požadavky na náležitosti kandidátní listiny pro volbu prezidenta republiky, jde-li o kandidátní listinu podávanou navrhujícím občanem, a dále též náležitosti petice na podporu kandidatury kandidáta na prezidenta republiky.

Konkrétně jde o tyto změny:

 • Jde-li o kandidátní listinu podávanou navrhujícím občanem, uvede se i datum, kdy poprvé bylo možné petici podepsat (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o volbě prezidenta republiky).
  Jedná se o povinný údaj na kandidátní listině podávané navrhujícím občanem, který označuje den, kdy poprvé bylo možné sbírat podpisy na petici na podporu kandidatury kandidáta na prezidenta republiky; tento okamžik je v dispozici kandidáta, resp. organizátora petice. Znamená to, že i v případě, kdy bude uvedeno datum předcházející účinnosti zmíněné novely zákona o volbě prezidenta republiky (zákon č. 90/2017 Sb. účinný od 13. dubna 2017), která tento požadavek zavedla, není dán zákonný důvod, aby tato skutečnost sama o sobě mohla vést k odmítnutí kandidátní listiny.
  Důvodem požadavku na uvedení tohoto údaje je, aby bylo možné ověřit, zda na petici nejsou uvedeny i osoby, které zemřely, nebo jejichž občanský průkaz/cestovní pas byl neplatný, již přede dnem zahájení sběru podpisů na petici.

 • Podává-li kandidátní listinu navrhující občan, připojí petici podepsanou alespoň 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky. Součástí petice jsou očíslované podpisové archy. V záhlaví petice a v záhlaví na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury kandidáta na volbu prezidenta, jeho jméno a příjmení, rok narození a rok konání volby prezidenta. Každý občan, podporující kandidaturu kandidáta, uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo údaj, že trvalý pobyt na území České republiky nemá, a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu s údajem, o jaký druh dokladu se jedná, a připojí vlastnoruční podpis.
  Požadavek na uvádění čísla občanského průkazu nebo čísla cestovního pasu petenta reaguje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 27/12. Na základě doporučení Ústavního soudu se požadavkem na uvádění čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu výrazně posiluje ověřování autenticity projevu vůle petenta. Je třeba zdůraznit, že je nezbytné, aby na petici byl vyplněn i údaj, o jaký typ dokladu se jedná, a to nejlépe zkratkou „OP“ nebo „CP“, v souladu s doporučením obsaženým ve vzoru petice ve vyhlášce.
  Vzhledem k tomu, že překážkou pro vyjádření podpory kandidatury kandidáta na prezidenta republiky podpisem na petici není, pokud občan České republiky nemá trvalý pobyt na území České republiky, může i takový občan petici podepsat, avšak je nutné, aby v takovém případě výslovně na petici uvedl, že trvalý pobyt na území České republiky nemá.

   

Zákon č. 90/2017 Sb., kterým se mění volební zákony a některé další zákony, obsahuje v čl. X přechodné ustanovení, podle něhož "Ve volbě prezidenta republiky vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 275/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona".

Z důvodové zprávy k tomuto zákonu vyplývá, jakou podobu (náležitosti) musí mít petice podporující kandidaturu kandidáta na prezidenta republiky předaná registračnímu úřadu (Ministerstvo vnitra). Dojde-li k vyhlášení volby prezidenta republiky v den nabytí účinnosti novely nebo později, musí být registračnímu úřadu předávána petice s náležitostmi již podle nové právní úpravy.

Z výše uvedeného vyplývá záměr zákonodárce, aby náležitosti celé petice, tj. u všech uvedených petentů, byly posuzovány podle zákona o volbě prezidenta republiky ve znění účinném v době vyhlášení volby prezidenta republiky.

Kdo může být zvolen prezidentem republiky?

Prezidentem republiky může být zvolen státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta republiky dosáhl věku nejméně 40 let a není omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou (čl. 57 Ústavy České republiky a § 5 zákona o volbě prezidenta republiky).

Kdo je oprávněn navrhovat kandidáta na prezidenta republiky?

Navrhovat kandidáta na prezidenta republiky je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky (právo volit prezidenta republiky má každý občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let).

Navrhovat kandidáta je oprávněno také nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů (čl. 56 odst. 5 a 6 Ústavy České republiky a § 4 zákona o volbě prezidenta republiky).

Kdy se bude konat volba prezidenta republiky?

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil dne 28. srpna 2017 volbu prezidenta republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb. na dny 12. a 13. ledna 2018. Případné druhé kolo se bude konat 14 dnů po začátku prvního kola volby, tj. ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

Kandidátní listina

Podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona o volbě prezidenta republiky. Náležitosti kandidátní listiny taxativně vymezuje § 25 zákona o volbě prezidenta republiky.

Vzor kandidátní listiny pro volbu prezidenta republiky je uveden v příloze č. 1 vyhlášky; jako přílohy ke kandidátní listině jsou uvedeny prohlášení kandidátapetice na podporu kandidatury kandidáta.

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu?

Kandidátní listinu může podat nejméně 20 poslanců (dále jen „navrhující poslanci“) nebo nejméně 10 senátorů (dále jen „navrhující senátoři“), anebo občan, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky (dále jen "navrhující občan").

Navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan mohou podat pouze jednu kandidátní listinu. Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině.

Z právní úpravy nevyplývá žádné omezení, které by vylučovalo, aby navrhující občan navrhl sám sebe jako kandidáta na funkci prezidenta republiky; stejně tak ve skupině navrhujících poslanců nebo senátorů může být kandidát.

Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina podává?

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem volby prezidenta republiky Ministerstvu vnitra, tj. do 16.00 hodin dne 7. listopadu 2017.

V této lhůtě musí být kandidátní listina Ministerstvu vnitra doručena. Podává-li kandidátní listinu navrhující občan, musí být v této lhůtě Ministerstvu vnitra doručena i celá petice na podporu kandidatury kandidáta.

Adresa pro osobní předání:

Ministerstvo vnitra
náměstí Hrdinů 3
140 21 Praha 4

Náležitosti kandidátní listiny

Kandidátní listina obsahuje:

 • jméno a příjmení kandidáta, údaj o pohlaví, věk ke druhému dni volby prezidenta, zaměstnání nebo povolání, které kandidát v době podání kandidátní listiny zastává, případně jeho akademický nebo jiný titul, obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu,

 • příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"),

 • jména a příjmení navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů s uvedením údaje, že se jedná o poslance nebo senátora, a jejich podpisy, anebo jméno, příjmení a datum narození navrhujícího občana s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu a jeho podpis; jde-li o kandidátní listinu podávanou navrhujícím občanem, uvede se i datum, kdy poprvé bylo možné petici podepsat,

 • jméno a příjmení a datum narození zmocněnce navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a jeho podpis; má-li navrhující občan zmocněnce, uvede údaje obdobně.
   

Vzor kandidátní listiny ke stažení zde (pdf, 549 kB).

Prohlášení kandidáta

Ke kandidátní listině se připojí vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu není známa překážka volitelnosti, popřípadě tato pomine ke dni volby prezidenta, že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině, a že údaje uvedené na kandidátní listině vztahující se k jeho osobě jsou pravdivé; v prohlášení kandidát dále uvede adresu místa trvalého pobytu a datum narození.

Vzor prohlášení kandidáta ke stažení zde (pdf, 526 kB).

Petice

Podává-li kandidátní listinu navrhující občan, připojí petici podepsanou alespoň 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky. Součástí petice jsou očíslované podpisové archy. V záhlaví petice a v záhlaví na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury kandidáta na volbu prezidenta, jeho jméno a příjmení, rok narození a rok konání volby prezidenta. Každý občan, podporující kandidaturu kandidáta, uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo údaj, že trvalý pobyt na území České republiky nemá, a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu s údajem, o jaký druh dokladu se jedná, a připojí vlastnoruční podpis.

Ministerstvo vnitra pro účely předkládání petic na podporu kandidatury kandidáta na prezidenta republiky navrženého navrhujícím občanem připravilo vzorovou podobu podpisového archu, který vychází ze vzoru petice podle přílohy č. 1 k vyhlášce. Vzor lze využít při sběru podpisů. Tento vzor může být umístěn i na jiných webových stránkách a může být volně distribuován.

Vzor, který obsahuje všechny zákonem o volbě prezidenta republiky požadované údaje, je navržen tak, aby umožnil úplné a správné vyplnění pro řádné započtení všech podpisů na podporu navrhovaného kandidáta.

Pokyny ke zpracování podpisového archu:

 • Záhlaví petice musí být uvedeno na každém podpisovém archu.

 • Podpisový arch je na bílém kancelářském papíře formátu A4.

 • Každý podpisový arch je jednostranný a začíná u prvního uvedeného voliče pořadovým číslem 1.

 • Z důvodu čitelnosti a zamezení chyb při porovnání s registry je účelné, aby volič vyplnil údaje týkající se jeho osoby čitelně hůlkovým písmem.

 • Adresou místa trvalého pobytu voliče se rozumí úplný název obce/města, ulice s uvedením čísla popisného, evidenčního, popř. orientačního; PSČ není třeba uvádět. Jde-li o obec, která není členěna na ulice, kolonka „Ulice“ se nevyplňuje.

 • Nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky, uvede do kolonky „Obec“ údaj, že trvalý pobyt na území ČR nemá.

 • Datum narození se uvede ve formátu DD.MM.YYYY, kde DD je den, MM je měsíc a YYYY je rok narození.

 • V kolonce „Druh dokladu“ se uvede zkratka „OP“ pro občanský průkaz nebo „CP“ pro cestovní pas.

 • Své údaje stvrdí každý volič vlastnoručním podpisem.

 • Každý podpisový arch je předkladatelem petice opatřen po sesbírání všech podpisových archů číslem podpisového archu. Tato čísla tvoří jednu číselnou řadu pro celou petici a předkladatel ji připojuje ke kandidátní listině seřazenou vzestupně počínaje číslem 1.

Vzor petice na podporu kandidatury kandidáta ke stažení zde (pdf, 557 kB).

Zmocněnec (§ 22 zákona o volbě prezidenta republiky)

Navrhující poslanci nebo navrhující senátoři činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce.

Navrhující občan může činit tyto úkony prostřednictvím svého zmocněnce nebo sám.

Zmocněncem je fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je takto označena na kandidátní listině; zmocněnec své zmocnění přijímá vlastnoručním podpisem na kandidátní listině. Zmocněncem nemůže být osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát na funkci prezidenta republiky.

Zmocněnec činí podání osobně, o čemž se sepíše úřední záznam, nebo v listinné podobě nebo v elektronické podobě.

Zmocněnec má právo nahlížet do podkladů pro registraci, činit si výpisy a požadovat pořízení kopií v souvislosti s kandidátní listinou, na níž je označen zmocněncem.

Svého zmocněnce mohou navrhující poslanci nebo navrhující senátoři, popřípadě navrhující občan, odvolat nebo se zmocněnec může svého zmocnění vzdát; zmocnění zaniká okamžikem doručení podepsaného odvolání, popřípadě vzdání se zmocnění Ministerstvu vnitra. Odvolání, popřípadě nové zmocnění mohou navrhující poslanci nebo navrhující senátoři, popřípadě navrhující občan, zaslat nebo doručit osobně, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Obdobně postupuje i zmocněnec při vzdání se svého zmocnění. Dokud nebude určen nový zmocněnec, dokumenty zasílané podle tohoto zákona zmocněnci se pouze vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise a zveřejní na internetových stránkách Ministerstva vnitra určených pro volby; vyvěšením se považují za doručené, nestanoví-li zákon o volbě prezidenta republiky jinak.

Zánik kandidatury (§ 27 zákona o volbě prezidenta republiky)

Kandidát se může do 24 hodin před zahájením volby prezidenta republiky vzdát své kandidatury, a to osobně u Ministerstva vnitra, o čemž se sepíše úřední záznam, nebo v téže lhůtě Ministerstvu vnitra doručeným prohlášením v listinné podobě opatřeným úředně ověřeným podpisem kandidáta nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Toto prohlášení nelze vzít zpět.

Ministerstvu vnitra doručuje zmocněnec navrhujících poslanců, navrhujících senátorů nebo navrhujícího občana anebo navrhující občan informaci o ztrátě volitelnosti kandidáta.

Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátě volitelnosti kandidáta doručeno Ministerstvu vnitra po registraci kandidátní listiny do 24 hodin před zahájením volby prezidenta, při zjišťování výsledků hlasování se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. Ministerstvo vnitra zajistí prostřednictvím krajských úřadů zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo informaci o ztrátě volitelnosti kandidáta ve všech volebních místnostech a zveřejní toto prohlášení nebo tuto informaci na svých internetových stránkách určených pro volby, pokud je obdrží do 24 hodin před zahájením volby prezidenta; zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo informaci o ztrátě volitelnosti kandidáta ve volebních místnostech v zahraničí zajistí prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo vnitra současně o této skutečnosti informuje Český statistický úřad.

Možnost soudního přezkumu (§ 65 zákona o volbě prezidenta republiky)

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny se mohou navrhující poslanci, navrhující senátoři, navrhující občan a kandidát uvedený na kandidátní listině, která byla odmítnuta, do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise) domáhat ochrany u Nejvyššího správního soudu podle § 89 soudního řádu správního.

Proti provedení registrace kandidátní listiny se mohou navrhující poslanci, navrhující senátoři a navrhující občan do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise) domáhat ochrany u Nejvyššího správního soudu podle § 89 soudního řádu správního.

vytisknout  e-mailem