Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o podmínkách kandidatury (2021)

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Kdo může kandidovat do Poslanecké sněmovny?

Občan České republiky, který

 • nejpozději 9. října 2021 dosáhne věku 21 let,
 • a není ve dnech voleb omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.
   

Kdo je oprávněn podávat kandidátní listinu?

Registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce.

Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané v rejstříku politických stran a politických hnutí (viz https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran).

Za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.

Koalice musí být složena ze stejných politických stran nebo politických hnutí ve všech volebních krajích.

Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat v každém volebním kraji pouze jednu kandidátní listinu.

Pokud politická strana a politické hnutí podávají kandidátní listinu samostatně, nemohou již být součástí koalice.

Kandidát může být uveden pouze na 1 kandidátní listině.
 

Nejvyšší počty kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice v rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, stanoví příloha č. 2 k zákonu č. 247/1995 Sb.


Volební kraj č.

Název

Sídlo
Maximální počet
kandidátů
na kandidátní listině
1 Hlavní město Praha Praha 36
2 Středočeský Praha 34
3 Jihočeský České Budějovice 22
4 Plzeňský Plzeň 20
5 Karlovarský Karlovy Vary 14
6 Ústecký Ústí nad Labem 26
7 Liberecký Liberec 17
8 Královéhradecký Hradec Králové 20
9 Pardubický Pardubice 19
10 Vysočina Jihlava 20
11 Jihomoravský Brno 34
12 Olomoucký Olomouc 23
13 Zlínský Zlín 22
14 Moravskoslezský Ostrava 36

Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina podává?

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny (tj. 3. srpna 2021 do 16.00 hodin) příslušnému krajskému úřadu, v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad"). Stanovisko k podání kandidátní listiny za použití prostředků komunikace na dálku je k dispozici zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-ministerstva-vnitra-k-otazkam-voleb-946485.aspx

Podání kandidátní listiny krajský úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice a zašle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a  politických hnutí seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu.
 

Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny?

Kandidátní listina obsahuje:

 • název volebního kraje,
 • název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení, 
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (uvádí se "bez politické příslušnosti"),
 • pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu (uvede se úplná adresa, zároveň se doporučuje uvést i další možnosti, jak lze zmocněnce kontaktovat, např. e-mailovou adresu, telefon); politická strana, politické hnutí a kolice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno a příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

Vzor kandidátní listiny je stanoven jako vzor č. 4 v příloze č. 1 vyhlášky č. 233/2000 Sb. (docx, 59 kB) *
 

Ke kandidátní listině musí být přiloženo:

 • vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Poslanecké sněmovny a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tedy svoji úplnou adresu), a datum narození.

Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze ke vzoru č. 4 v příloze č. 1 vyhlášky   č. 233/2000 Sb. (docx, 33 kB) *

 • potvrzení o složení příspěvku na volební náklady ve výši 19 000 Kč; příspěvek skládá politická strana, politické hnutí nebo koalice ve všech volebních krajích, v nichž podává kandidátní listinu, a to na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb, tj. 28. července 2021, zřídí u České národní banky krajský úřad. Informace o čísle zvláštního účtu a o tom, zda je účet již aktivován, poskytne příslušný krajský úřad. Složení příspěvku na volební náklady se označí variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem politické strany nebo politického hnutí a v případě koalice variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem té politické strany nebo politického hnutí, které členové koalice souhlasně označí. Při bezhotovostním složení se použije konstantní symbol 558, při složení v hotovosti konstantní symbol 379.
   

Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.
 

Projednání a registrace kandidátních listin

Krajský úřad přezkoumá ve dnech od 3. srpna do 9. srpna 2021 předložené kandidátní listiny. V případě, že zjistí nedostatky (kandidátní listina nemá zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje), vyzve písemně prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 11. srpna 2021, aby závady odstranily do 19. srpna 2021.

Krajský úřad pak v návaznosti na předchozí úkony rozhodne dne 20. srpna 2021 o registraci bezvadné kandidátní listiny. V případě, že závady nebyly odstraněny, o škrtnutí kandidáta, pokud lze tímto způsobem odstranit vady a umožnit tak zaregistrování kandidátní listiny, nebo o odmítnutí kandidátní listiny v případě, že k nápravě nestačí předchozí postup.
 

Zmocněnec a jeho náhradník

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice vázána. Svého zmocněnce a jeho náhradníka může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání krajskému úřadu.
 

Možnost soudního přezkumu

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti provedení registrace kandidátní listiny se může politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát, do 2 dnů od doručení rozhodnutí  (tj. do 25. srpna 2021) domáhat ochrany u příslušného krajského soudu podle soudního řádu správního.
 

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může písemně do 48 hodin před zahájením voleb (do 6. října 2021 14.00 hodin) vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Prohlášení o vzdání se kandidatury a jejím odvolání  je nutno doručit krajskému úřadu; toto prohlášení nelze vzít zpět.
 

Volební účet

Každá kandidující politická strana, politické hnutí, koalice jsou povinny si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (tzv. volební účet), a to u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách.

Další informace k financování volebních kampaní naleznete na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (https://www.udhpsh.cz/).

  

  

* Pozn.: Jedná se o vzor vycházející z příslušné prováděcí vyhlášky. Kandidující subjekt se může od  podoby vzoru odchýlit, musí však v příslušném dokumentu uvést zákonem požadované údaje.

  

vytisknout  e-mailem