Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o autorizacích podle zákona č. 179/2006 Sb. pro profesní kvalifikace v působnosti Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace, je ústředním správním úřadem příslušným k autorizaci pro povolání podle ustanovení § 2 písm. k) a § 22 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. 

****************************************************************************************************************************************************************

Aktuální informace
 

 • 19. 10. 2021 - Seminář autorizujícího orgánu (MV) pro autorizované osoby

​Na Ministerstvu vnitra se dne 19. 10. 2021 konal seminář pro autorizované osoby MV. Více informací a fotografie najdete zde.
 

 • 31. 5. 2021 Realizace zkoušek odborné způsobilosti, rekvalifikací a vzdělávacích kurzů 

Ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání platí změny ohledně navýšení maximálního počtu přítomných osob na 250 osob (při zachování 50 % celkové kapacity míst k sezení), které umožňují pořádání hromadných vzdělávacích akcí typu kongres, včetně výdeje jednoporcového baleného občerstvení účastníkům k přímé konzumaci.
Všechny přítomné osoby (vč. zkoušejících, organizátorů apod.) prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN.
Zůstává upraven režim rozesazení účastníků při zkoušce, s výjimkou praktické části zkoušky.
Podrobné podmínky pro konání zkoušek všech profesních kvalifikací v článku na webových stránkách oddělení dalšího vzdělávání MŠMT zde.

 • 24. 5. 2021 Realizace zkoušek odborné způsobilosti, rekvalifikací a vzdělávacích kurzů 

Jak vyplývá z informací MŠMT, ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání platí změny v podmínkách konání zkoušek profesních kvalifikací a vzdělávacích aktivit obecně.
Všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN.
Maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být ve vnitřních prostorách vyšší než 50 osob. Zůstává upraven režim rozesazení účastníků při zkoušce, s výjimkou praktické části zkoušky.
​Podrobné podmínky pro konání zkoušek všech profesních kvalifikací v článku na webových stránkách oddělení dalšího vzdělávání MŠMT zde.
 

 • 17. 5. 2021 Realizace zkoušek odborné způsobilosti, rekvalifikací a vzdělávacích kurzů  

Jak vyplývá z informací MŠMT, ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání platí změny v podmínkách konání zkoušek profesních kvalifikací a vzdělávacích aktivit obecně.
Všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN.
Dochází také k výslovné úpravě režimu rozesazení účastníků při zkoušce, s výjimkou praktické části zkoušky.
Podrobné podmínky pro konání zkoušek všech profesních kvalifikací v článku na webových stránkách oddělení dalšího vzdělávání MŠMT zde.
 

 • 22. 3. 2021 Orientační dechová zkouška uchazeče při zkouškách profesních kvalifikací

Ministerstvo vnitra požádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o vyjádření ohledně oprávnění autorizovaných osob provést orientační dechovou zkoušku u uchazeče v případě podezření, že uchazeč je pod vlivem alkoholu, a možnosti jej z těchto důvodů vyloučit ze zkoušky.
Vyjádření MŠMT k této otázce se zakládá na § 19 a následujících zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, kdo je oprávněn vyšetření přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek provést. Autorizované osoby mezi okruh oprávněných nepatří a autorizovaná osoba tak nemůže provádět orientační dechovou zkoušku. MŠMT ve vyjádření dále uvádí: „V případě, že bude situace vyžadovat, aby byla u uchazeče provedena orientační dechová zkouška, bude třeba se s žádostí o její provedení obrátit na oprávněnou osobu, například příslušníka policie. Pokud by vzhledem k aktuálnímu stavu uchazeče bylo jednoznačné, že uchazeč je v takovém zdravotním stavu, který znemožňuje konání zkoušky (uchazeč je zjevně pod vlivem), nebude připuštěn ke zkoušce.“

 • 25. 11. 2020  Zkoušky profesních kvalifikací s ohledem na nová opatření vlády  s účinností od 23. 11. 2020  aktualizováno 10. 5. 2021 

MŠMT zveřejnilo stanovisko, které konstatuje, že od 23. 11. 2020 je povoleno konat zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti.
Proto mohou autorizované osoby konat ty zkoušky z profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., které jsou stanoveny právními předpisy jako podmínka pro výkon určité činnosti  (např. živnostenským zákonem).
Více informací na webových stránkách oddělení dalšího vzdělávání MŠMT zde.


Archiv informací

****************************************************************************************************************************************************************

Ministerstvo vnitra není z výše uvedeného zákona o uznávání útvarem určeným pro metodické řízení v oblasti autorizací. Jako autorizující orgán příslušný k více, jak dvěma desítkám profesních kvalifikací, však považuje za užitečné zveřejnit pro žadatele z řad fyzických, podnikajících fyzických a právnických osob, jakož i pro autorizované osoby a autorizované zástupce, informace k řízení, které vede k udělení autorizace, prodloužení platnosti autorizace nebo odnětí autorizace. Informace zprostředkované na těchto stránkách jsou základní a v žádném případě nenahrazují zákon o uznávání, ani právní či jinou úpravu autorizací. Jsou určeny žadatelům o autorizace a uchazečům o zkoušky. Cílem jejich zpracování bylo zdůraznit vybrané aspekty autorizací, upozornit na problematická místa v řízení a poukazem na zcela konkrétní a frekventované chyby v žádostech umožnit žadatelům a autorizovaným osobám absolvovat řízení bez zbytečných komplikací a časových průtahů. Informace jsou podloženy letitými zkušenostmi z řešených případů a jsou určeny skupině osob navázané na profesní kvalifikace v příslušnosti Ministerstva vnitra. Tyto informace nelze vztahovat na profesní kvalifikace v příslušnosti jiného autorizujícího orgánu než Ministerstva vnitra. Činnost autorizujících osob sice vychází ze společného právního základu, ale postupy a formy požadavků se mohou lišit.

K pozornosti současně doporučujeme nově zavedenou rubriku „Aktuální informace“ umístěnou v záhlaví našich stránek. Budou do ní průběžně vkládány aktuální informace, zásadní sdělení, výzvy a požadavky, které mohou dočasně aktualizovat i text těchto webových stránek, případně text formulářů žádostí. Je v zájmu každé autorizované osoby, aby se s obsahem webových stránek autorizujícího orgánu, který ji autorizaci udělil, seznámila a aktuálnost informací si průběžně ověřovala a udržovala.

Ministerstvo vnitra jako autorizující orgán a správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, která se na něj vztahuje. Mezi právní předpisy, na jejichž základě jsou osobní údaje zpracovávány, patří zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ke zpracování dalších osobních údajů uvedených v žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace a v přílohách se vyžaduje písemný souhlas subjektu údajů udělený na základě svobodného projevu vůle.

S ohledem na strukturu těchto webových stránek zájemcům o informace doporučujeme, aby se seznámili nejprve se Společnými informacemi k autorizacím (bod 1.) a teprve poté se věnovali bodům s tematicky zaměřenými informacemi (body 2. – 11.).

Úplné označení právních předpisů, k nimž byly v dalším textu použity legislativní zkratky, lze najít v bodě 1. Společné informace k autorizacím - Právní úprava.

Obsah informací

 1. Společné  informace k autorizacím
 2. Profesní kvalifikace v příslušnosti MV
 3. Formuláře žádostí a přílohy
 4. Informace o udělení autorizace
 5. Informace o prodloužení platnosti autorizace
 6. Informace k autorizovaným zástupcům
 7. Základní poučení pro účastníka řízení ve správním řízení
 8. Informační povinnosti autorizované osoby vůči autorizujícímu orgánu
 9. Informace pro uchazeče o vykonání zkoušky
 10. Časté nedostatky ve zpracování osvědčení a záznamů o průběhu a výsledku ze zkoušky odborné způsobilosti
 11. Nejčastější závady autorizovaných osob při provádění zkoušky odborné způsobilosti zjištěné při kontrolní činnosti autorizujícího orgánu
 12. Stanoviska související s autorizacemi


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace, 17. května 2021

vytisknout  e-mailem