Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o autorizacích podle zákona č. 179/2006 Sb. pro profesní kvalifikace v působnosti Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace, je ústředním správním úřadem příslušným k autorizaci pro povolání podle ustanovení § 2 písm. k) a § 22 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. 

****************************************************************************************************************************************************************

Aktuální informace
 

 • 1. 11. 2022 – Změna názvů profesních kvalifikací v kvalifikačních a hodnoticích standardech

MŠMT ČR informovalo, že v období 21. – 31. 10. 2022 došlo ke změně názvů profesních kvalifikací (PK) v Národní soustavě kvalifikací (NSK) tak, aby název PK nadále zahrnoval i přechýlenou variantu pro ženský rod. Změněné názvy profesních kvalifikací jsou uvedeny na portále NSK zde a dále na webových stránkách autorizujícího orgánu v části Profesní kvalifikace v příslušnosti MV. Změny proběhly formou vydání nových verzí standardů s platností k určitému datu uvedenému ve standardu. Upraveny byly pouze názvy PK, nikoli obsah standardů.

Účelem změny názvů bylo naplnění Plánu podpory rovnosti žen a mužů MŠMT na léta 2021-2024, konkrétně bodu G. 3. 1 – Zohlednit  hledisko genderové vyváženosti při tvorbě  a revizích PK, který je v souladu s Národní strategií rovnosti žen a mužů 20212030 a je uveden zde.  Změněné názvy PK mají v maximálně možné míře odrážet principy genderově vyváženého přístupu.

Bližší informace k postupu:

 • Osvědčení k termínům zkoušek, které byly vyhlášeny před datem změny standardu, se budou tisknout s dosavadním názvem PK (tj. v nepřechýlené variantě dle soudobě platného standardu).
 • Osvědčení k termínům zkoušek, které byly vyhlášeny po datu změny standardu, se budou tisknout již s novým názvem PK (tj. včetně přechýlené varianty dle nově platné verze standardu).
 • Na osvědčení, záznamu o průběhu zkoušky a případně dalších písemnostech se uvede vždy celý název PK („Strážný/strážná“) bez ohledu na to, zda se konkrétní písemnost týká uchazeče nebo uchazečky.
 • Změněné názvy PK se budou tisknout na osvědčení v systému ISKA automaticky; autorizované osoby, které negenerují osvědčení z ISKA, na uvedení správného názvu musí dbát samy.
 • Dosud vydaná osvědčení i udělené autorizace bez přechýleného názvu zůstávají v platnosti bez jakýchkoli úprav nebo výměn (pojítkem změn jsou stále stejné kódy).
 • Ze znění standardů je zřejmé, že se přechýlené názvy budou uvádět u PK („Strážný/strážná“), názvy povolání zůstaly („Strážný“).

Autorizované osoby se při ověřování odborných způsobilostí musí řídit aktuálně platnou verzí kvalifikačního a hodnoticího standardu a i nadále plnit povinnosti dané zákonem o dalším vzdělávání č. 179/2006 Sb.

Informace MŠMT DOŠLO K ÚPRAVĚ NÁZVŮ PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ V RÁMCI NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ, MŠMT ČR (msmt.cz)
 

 • 17. 10. 2022 - Seminář MV pro autorizované osoby

Na Ministerstvu vnitra se dne 17. 10. 2022 konal seminář pro autorizované osoby MV. Více informací a fotografie najdete zde.


Archiv informací

****************************************************************************************************************************************************************

Ministerstvo vnitra není z výše uvedeného zákona o uznávání útvarem určeným pro metodické řízení v oblasti autorizací. Jako autorizující orgán příslušný k více, jak dvěma desítkám profesních kvalifikací, však považuje za užitečné zveřejnit pro žadatele z řad fyzických, podnikajících fyzických a právnických osob, jakož i pro autorizované osoby a autorizované zástupce, informace k řízení, které vede k udělení autorizace, prodloužení platnosti autorizace nebo odnětí autorizace. Informace zprostředkované na těchto stránkách jsou základní a v žádném případě nenahrazují zákon o uznávání, ani právní či jinou úpravu autorizací. Jsou určeny žadatelům o autorizace a uchazečům o zkoušky. Cílem jejich zpracování bylo zdůraznit vybrané aspekty autorizací, upozornit na problematická místa v řízení a poukazem na zcela konkrétní a frekventované chyby v žádostech umožnit žadatelům a autorizovaným osobám absolvovat řízení bez zbytečných komplikací a časových průtahů. Informace jsou podloženy letitými zkušenostmi z řešených případů a jsou určeny skupině osob navázané na profesní kvalifikace v příslušnosti Ministerstva vnitra. Tyto informace nelze vztahovat na profesní kvalifikace v příslušnosti jiného autorizujícího orgánu než Ministerstva vnitra. Činnost autorizujících osob sice vychází ze společného právního základu, ale postupy a formy požadavků se mohou lišit.

K pozornosti současně doporučujeme nově zavedenou rubriku „Aktuální informace“ umístěnou v záhlaví našich stránek. Budou do ní průběžně vkládány aktuální informace, zásadní sdělení, výzvy a požadavky, které mohou dočasně aktualizovat i text těchto webových stránek, případně text formulářů žádostí. Je v zájmu každé autorizované osoby, aby se s obsahem webových stránek autorizujícího orgánu, který ji autorizaci udělil, seznámila a aktuálnost informací si průběžně ověřovala a udržovala.

Ministerstvo vnitra jako autorizující orgán a správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, která se na něj vztahuje. Mezi právní předpisy, na jejichž základě jsou osobní údaje zpracovávány, patří zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ke zpracování dalších osobních údajů uvedených v žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace a v přílohách se vyžaduje písemný souhlas subjektu údajů udělený na základě svobodného projevu vůle.

S ohledem na strukturu těchto webových stránek zájemcům o informace doporučujeme, aby se seznámili nejprve se Společnými informacemi k autorizacím (bod 1.) a teprve poté se věnovali bodům s tematicky zaměřenými informacemi (body 2. – 11.).

Úplné označení právních předpisů, k nimž byly v dalším textu použity legislativní zkratky, lze najít v bodě 1. Společné informace k autorizacím - Právní úprava.

Obsah informací

 1. Společné  informace k autorizacím
 2. Profesní kvalifikace v příslušnosti MV
 3. Formuláře žádostí a přílohy
 4. Informace o udělení autorizace
 5. Informace o prodloužení platnosti autorizace
 6. Informace k autorizovaným zástupcům
 7. Základní poučení pro účastníka řízení ve správním řízení
 8. Informační povinnosti autorizované osoby vůči autorizujícímu orgánu
 9. Informace pro uchazeče o vykonání zkoušky
 10. Časté nedostatky ve zpracování osvědčení a záznamů o průběhu a výsledku ze zkoušky odborné způsobilosti
 11. Nejčastější závady autorizovaných osob při provádění zkoušky odborné způsobilosti zjištěné při kontrolní činnosti autorizujícího orgánu
 12. Stanoviska související s autorizacemi


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace, 4. listopadu 2022

vytisknout  e-mailem