Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o autorizacích podle zákona č. 179/2006 Sb. pro profesní kvalifikace v působnosti Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace, je ústředním správním úřadem příslušným k autorizaci pro povolání podle ustanovení § 2 písm. k) a § 22 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. 

****************************************************************************************************************************************************************

Aktuální informace

 • 4. 12. 2019 - Udělení autorizace a výkon činnosti autorizované osoby (autorizovaného zástupce) příslušníkem PČR z hlediska § 48 zák. č. 361/2003 Sb.

Na základě četných dotazů policistů, zda  provozování činnosti autorizované osoby (autorizovaného zástupce) podléhá souhlasu služebního funkcionáře PČR dle § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, sdělujeme, že k výkonu tohoto druhu výdělečné činnosti se souhlas služebního funkcionáře u příslušníků PČR nevyžaduje s odkazem na odst. 4 písm. d) téhož paragrafu. Informace vychází ze stanoviska odboru personálního Policejního prezidia ČR.
 

 • 29. 10. 2019 – Žádost o vystavení opisu osvědčení

V sekci č. 3 Formuláře žádostí a přílohy naleznete žádost o vystavení opisu osvědčení o profesní kvalifikaci, o který může požádat pouze úspěšný absolvent zkoušky, tj. fyzická osoba, které bylo osvědčení podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, autorizovanou osobou vydáno.
Autorizující orgán (Ministerstvo vnitra) vydává opisy a stejnopisy osvědčení pouze v případě, kdy autorizovaná osoba, u které byla zkouška vykonána, již není autorizovanou osobou s platnou autorizací pro danou profesní kvalifikaci nebo ode dne vydání osvědčení uplynulo více než 5 let.
Z těchto důvodů doporučujeme před podáním žádosti kontaktovat autorizující orgán kvůli ověření podmínek pro podání žádosti a tím urychlit možné vyřízení na telefonních číslech 974 833 090, 974 833 273, 974 833 274.
 

 • 16. 10. 2019 – Doporučený postup nakládání se stejnopisy osvědčení a dokumentací ze zkoušek po uplynutí 5 let od vydání

Způsob nakládání se stejnopisy osvědčení a záznamů po uplynutí 5 leté lhůty zákon o uznávání neupravuje a jednoznačně tak nečiní ani zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Autorizující orgán doporučuje k realizaci následující postup, jak se po 5 letech vypořádat s aktuálně nepotřebnými stejnopisy uvedených dokumentů. Více informací zde.
 

 • 16. 05. 2019 – První celonárodní setkání autorizovaných osob

Na Ministerstvu vnitra se 15. května 2019 uskutečnilo historicky první setkání a školení autorizovaných osob. 
Více informací a fotogalerii najdete zde.
 

 • 14. 06. 2018 – Přihláška ke zkoušce

Žadatelům sdělujeme, že níže do bodu č. 9 „Informace pro uchazeče o vykonání zkoušky“ byl k využití nově zařazen formulář přihlášky ke zkoušce.
 

 • 14. 06. 2018 – Ochrana osobních údajů (GDPR)

V ČR se od 25. 05. 2018 bezprostředně uplatňují pravidla ochrany osobních údajů vyplývající z obecného nařízení označovaného jako „GDPR“ (General Data Protection Regulation). Nařízení, které platí na území všech členských států Evropské unie, stanoví pravidla ochrany osobních dat fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním dalšími subjekty (bližší informace k tomu v obecné rovině - viz stránky MV http://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/gdpr-web-uvod-ochrana-osobnich-udaju.aspx, konkrétní souhlas fyzické osoby se uplatňuje ve vazbě k osobním údajům ve Formuláři žádostí s přílohami).
 

 • 06. 04. 2018 – Změna dokladování informace o svéprávnosti

Upozorňujeme žadatele na změnu při dokladování svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům) podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o uznávání č. 179/2006 Sb. Fotokopie dokladu totožnosti s čestným prohlášením žadatele ke svéprávnosti MV již nepřijímá.
K prokázání, že žadatel nemá omezenu svéprávnost, se vyžaduje doklad, kterým je výpis údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel týkající se informace o svéprávnosti.  Doklad na žádost fyzické osoby poskytne příslušné pracoviště kdekoli v ČR (pracoviště Czech POINT, správní úřady apod.). K urychlení administrativního procesu žadatelům doporučujeme, aby si stáhli (vytiskli) formulář s názvem „Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel“, požadovaný údaj, kterým je omezení svéprávnosti, v něm zaškrtli a příslušný orgán o poskytnutí dokladu požádali.
 

 • 08. 03. 2018 – Nové formuláře

Byl kompletně aktualizován obsah formulářů žádostí, jejich příloh a přidány zcela nové formuláře týkající se určení autorizovaných zástupců.

****************************************************************************************************************************************************************

Ministerstvo vnitra není z výše uvedeného zákona o uznávání útvarem určeným pro metodické řízení v oblasti autorizací. Jako autorizující orgán příslušný k více, jak dvěma desítkám profesních kvalifikací, však považuje za užitečné zveřejnit pro žadatele z řad fyzických, podnikajících fyzických a právnických osob, jakož i pro autorizované osoby a autorizované zástupce, informace k řízení, které vede k udělení autorizace, prodloužení platnosti autorizace nebo odnětí autorizace. Informace zprostředkované na těchto stránkách jsou základní a v žádném případě nenahrazují zákon o uznávání, ani právní či jinou úpravu autorizací. Jsou určeny žadatelům o autorizace a uchazečům o zkoušky. Cílem jejich zpracování bylo zdůraznit vybrané aspekty autorizací, upozornit na problematická místa v řízení a poukazem na zcela konkrétní a frekventované chyby v žádostech umožnit žadatelům a autorizovaným osobám absolvovat řízení bez zbytečných komplikací a časových průtahů. Informace jsou podloženy letitými zkušenostmi z řešených případů a jsou určeny skupině osob navázané na profesní kvalifikace v příslušnosti Ministerstva vnitra. Tyto informace nelze vztahovat na profesní kvalifikace v příslušnosti jiného autorizujícího orgánu než Ministerstva vnitra. Činnost autorizujících osob sice vychází ze společného právního základu, ale postupy a formy požadavků se mohou lišit.

K pozornosti současně doporučujeme nově zavedenou rubriku „Aktuální informace“ umístěnou v záhlaví našich stránek. Budou do ní průběžně vkládány aktuální informace, zásadní sdělení, výzvy a požadavky, které mohou dočasně aktualizovat i text těchto webových stránek, případně text formulářů žádostí. Je v zájmu každé autorizované osoby, aby se s obsahem webových stránek autorizujícího orgánu, který ji autorizaci udělil, seznámila a aktuálnost informací si průběžně ověřovala a udržovala.

Ministerstvo vnitra jako autorizující orgán a správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, která se na něj vztahuje. Mezi právní předpisy, na jejichž základě jsou osobní údaje zpracovávány, patří zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ke zpracování dalších osobních údajů uvedených v žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace a v přílohách se vyžaduje písemný souhlas subjektu údajů udělený na základě svobodného projevu vůle.

S ohledem na strukturu těchto webových stránek zájemcům o informace doporučujeme, aby se seznámili nejprve se Společnými informacemi k autorizacím (bod 1.) a teprve poté se věnovali bodům s tematicky zaměřenými informacemi (body 2. – 11.).

Úplné označení právních předpisů, k nimž byly v dalším textu použity legislativní zkratky, lze najít v bodě 1. Společné informace k autorizacím - Právní úprava.

Obsah informací

 1. Společné  informace k autorizacím
 2. Profesní kvalifikace v příslušnosti MV
 3. Formuláře žádostí a přílohy
 4. Informace o udělení autorizace
 5. Informace o prodloužení platnosti autorizace
 6. Informace k autorizovaným zástupcům
 7. Základní poučení pro účastníka řízení ve správním řízení
 8. Informační povinnosti autorizované osoby vůči autorizujícímu orgánu
 9. Informace pro uchazeče o vykonání zkoušky
 10. Časté nedostatky ve zpracování osvědčení a záznamů o průběhu a výsledku ze zkoušky odborné způsobilosti
 11. Nejčastější závady autorizovaných osob při provádění zkoušky odborné způsobilosti zjištěné při kontrolní činnosti autorizujícího orgánu
 12. Stanoviska související s autorizacemi


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace, 14. 6. 2018

vytisknout  e-mailem