Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hodnocení dopadu regulace (RIA)

Představení jednoho z důležitých nástrojů pro zvyšování kvality regulace (Regulatory Impact Assessment) 

Na koho se máme obrátit, pokud chceme požádat o výjimku z provádění RIA?

Je třeba připomenout, že RIA je uplatňována vždy, pokud je ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady připravován závazný právní předpis podle Legislativních pravidel vlády včetně implementace práva ES/EU. Kromě výjimek uvedených v Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace, kdy RIA nemusí být zpracována, může výjimku udělit předseda Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu, kterým je ministr vnitra.

Výjimka v tomto případě může být udělena, pokud se jedná naléhavou situaci, zejména hrozí - li citelné ekonomické či jiné ztráty. Žádost musí být řádně odůvodněna a písemně zpracována.

Z časových důvodů doporučujeme žádost o udělení výjimky z RIA na ministra vnitra zaslat současně elektronicky na vědomí sekretariátu Grémia, kterým je Odbor efektivní veřejné správy Ministerstva vnitra na adresu zezula@mvcr.cz.Jak má být provedena RIA u legislativních návrhů připravovaných před 1. listopadem 2007 ?

Usnesením vlády č. 927/2007 k uplatnění Obecných zásad pro hodnocení dopadu regulace a o zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu vláda stanovila, že Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace, které byly přijaty usnesením vlády č. 877/2007 o Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace budou uplatňovány až na ty materiály, jejichž příprava byla zahájena po 1. listopadu 2007. Současně však jsou účinná nová Legislativní pravidla vlády, podle nichž obecná část důvodové zprávy obsahuje také závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad.

Bylo vytvořeno jakési "přechodné období", ve kterém není povinností postupovat při přípravě legislativních materiálů podle obecných zásad, nicméně musí být naplňována Legislativní pravidla vlády. Do té doby doporučujeme zpracovávat obecnou část důvodové zprávy ve struktuře stanovené Legislativními pravidly vlády. Prakticky to znamená, že obecná část důvodové zprávy by měla obsahovat zejména:

závěrečnou zprávu podle osnovy Malé RIA (viz příloha č. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace),
zhodnocení souladu právní úpravy s ústavním pořádkem,
zhodnocení souladu právní úpravy s mezinárodními smlouvami,
Samozřejmě bude brán zřetel na to, že vyhodnocení dopadů nebude v takovém rozsahu, jak stanovují obecné zásady, ale vždy by měly být vyhodnoceny alespoň ty dopady, které bylo povinné vyhodnocovat podle Legislativních pravidel vlády platných před 1. listopadem 2007, tedy dopady na veřejné rozpočty, dopady na podnikatelské prostředí, sociální dopady a dopady na životní prostředí.V jaké fázi je potřeba zpracovat hodnocení dopadů regulace u evropských předpisů?

 Obecné zásady hodnocení dopadů regulace přesně nestanoví, kdy je potřeba s RIA začít u legislativy EU. Má se RIA zpracovat až v době, kdy směrnice je již zpracována, nebo v době kdy v rámci EU probíhají jednání na která jezdí příslušní odborníci?
Pokud jde o evropské předpisy, není v obecných zásadách skutečně pevně stanoveno, kdy se má RIA začít provádět. Vždy však doporučujeme, aby se začala zpracovávat již ve fázi, kdy se připravuje příslušný legislativní akt ES/EU a je projednáván v pracovních orgánech Rady. Jako výchozí zdroj dat doporučujeme samozřejmě využít vyhodnocení dopadů, které k návrhu vypracuje samotná Komise. Získáte tím nejen relevantní argumenty pro jednání, která probíhají na úrovni např. pracovních skupin, a s tím související možnost ovlivnit podobu výsledného návrhu (v této souvislosti připomínáme možnost upozornit a požadovat po Komisi doplnění, respektive revizi vyhodnocení dopadů, které dostatečně nezohlednilo specifické dopady na konkrétní sektor či členský stát) , ale také budete mít již téměř "hotovou práci", která by měla následovat při následné transpozici schváleného předpisu. Tím by měly být minimalizovány případy, kdy je pro transpozici stanovena poměrně krátká lhůta a zpracovatel má potom také málo času zpracovat RIA odpovídajícím způsobem.

 

Je pravda, že velká RIA se neprovádí u návrhů  právních předpisuů implementujících práve EU/ES?

Samozřejmě platí, že v případě právních předpisů implementujících právo EU/ES se velká RIA neprovádí. Tato výjimka vyplývá z obecných zásad, které byly přijaty vládou usnesením vlády č. 877/2007 ze dne 13. srpna 2007 o Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace. Výjimka je uvedena na straně 10 obecných zásad, které naleznete zde. (pdf 240 kB).

 

 Je možné v současné době v ČR získat praktické zkušenosti s hodnocením dopadů regulace?

K získání praktických zkušeností máte možnost se účastnit kurzu RIA, který trvá 3 dny a je zajišťován Institutem státní správy. Podrobnější informace, včetně nejbližšího data kurzu a instrukcí k přihlášení na kurz, naleznete na http://www.iss-edu.cz. Na kurzu jsou probírány rovněž různé analytické metody, které je možné využívat při hodnocení dopadů.

 

 

vytisknout  e-mailem