Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hlasování voličů - státních občanů jiných států

Právo volit do zastupitelstev obcí má podle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“), vedle státního občana České republiky i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že alespoň ve druhý den voleb (tj. 16. října 2010) dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu.
 
V současné době se jedná pouze o občany členských států Evropské unie, neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii (Sdělení č. 44 / 2004 Sb. m. s.) má zatím jako jediná charakter mezinárodní smlouvy, která splňuje náležitosti stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. Občané členských států Evropské unie (Belgické království, Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko, Slovenská republika, Rumunsko a Bulharská republika), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
 
Dodatek stálého seznamu voličů (dále jen „dodatek“) vede podle § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného statutárního města, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad“) pro voliče - občany jiného státu, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt.
 
Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat obecnímu úřadu kdykoli (tj. již v současné době) do doby jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16.00 hodin, tj. do 13. října 2010 do 16.00 hodin. Žádost může být učiněna písemně (v tom případě musí být doručena obecnímu úřadu v termínu do 13. října 2010 do 16.00 hod.) nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého pobytu (adresa).
V případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována, neboť příslušný pracovník obecního úřadu učiní úřední záznam, ve kterém všechny potřebné údaje uvede, po předložení dokladů, z kterých jsou tyto potřebné údaje zřejmé (např. průkaz o povolení k pobytu).
 
Pokud volič - občan jiného státu - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže!
Z dodatku lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.
 
Při samotném hlasování ve volební místnosti ve dny voleb, tj. v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin, volič - občan jiného státu - prokáže okrskové volební komisi podle § 33 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí svou totožnost a státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nepředloží-li volič - občan jiného státu - tento doklad, nebude mu hlasování umožněno.


Odbor všeobecné správy, 23.7.2010

vytisknout  e-mailem