Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hlášení změn

 • Změna bydliště
 • Změna cestovního dokladu / dokladu totožnosti
 • Změna údajů v průkazu
 • Ztráta či odcizení cestovního dokladu / dokladu totožnosti či průkazu

Změna bydliště

English English

Změna bydliště

Občan EU nebo jeho rodinný příslušník mají povinnost hlásit změnu místa pobytu do 30 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Tato povinnost se na cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dní.

Změnu místa pobytu (nové místo pobytu) cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází nové místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu "Oznámení změn".

Současně s oznámením změny požádejte i o provedení této změny ve Vašem dokladu o pobytu

Do někdejšího "Potvrzení o přechodném pobytu na území" a od 2. srpna 2021 do "Osvědčení o registraci" se změna místa hlášeného pobytu nevyznačuje, ale vydá se nové Osvědčení o registraci se shodnou dobou platnosti jako původní osvědčení nebo dřívější Potvrzení o přechodném pobytu. V případě občana Velké Británie se nové osvědčení o registraci vydá formou průkazu o povolení k pobytu s biometrickými údaji.

Rodinným příslušníkům občanů EU s povoleným přechodným pobytem, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU bez biometrických údajů (tj, "papírová" knížka s obalovými deskami modré barvy) se při hlášení změny místa pobytu na území, již nebude změna vyznačovat do pobytové karty. Jsou totiž povinni požádat o výměnu stávajícího průkazu o povolení k pobytu za nový průkaz o povolení k pobytu s biometrickými údaji, kde již údaj o místě hlášeného pobytu uveden není. Rodinným příslušníkům občanů EU s povoleným přechodným pobytem, kteří jsou držiteli průkazu o povolení k pobytu s biometrickými údaji se při změně místa hlášeného pobytu na území, nový doklad nevydává, neboť údaj o místě hlášeného pobytu v něm není uveden.

Občanům EU s trvalým pobytem se i nadále změna místa hlášeného pobytu vyznačuje do jejich průkazu o povolení k pobytu ("papírová" knížka se zelenými případně i fialovými obalovými deskami)

Rodinným příslušníkům občanů EU s povoleným trvalým pobytem, kteří jsou držiteli průkazu o povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU bez biometrických údajů (tj, "papírová" knížka s obalovými deskami tmavě zelené barvy) se při oznámení změny místa hlášeného pobytu na území, již nebude změna vyznačovat do tohoto průkazu o povolení k pobytu. Jsou totiž povinni požádat o výměnu stávajícího průkazu o povolení k pobytu za nový průkaz o povolení k pobytu s biometrickými údaji, kde již bude uveden nový údaj o místě hlášeného pobytu.
 

K nahlášení této změny cizinec doloží:

Pokud cizinec hlásí změnu bydliště a je držitel osvědčení o registraci, průkazu o povolení k pobytu, karty trvalého pobytu nebo průkazu trvalého pobytu, musí uhradit správní poplatek. Tuto změnu může za cizince nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. Tato změna je provedena na počkání. V případě, že dojde k vydání nového průkazu, je nutné, aby si jej cizinec vyzvedl osobně, v případě biometrických dokladů je každopádně nezbytná přítomnost cizince z důvodu sejmutí biometrických údajů.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.

  

Změna cestovního dokladu / dokladu totožnosti

English English

Změna cestovního dokladu / dokladu totožnosti

Občan EU nebo jeho rodinný příslušník mají povinnost hlásit změnu cestovního dokladu / dokladu totožnosti do 15 pracovních dnů ode kdy tato změna nastala.

Změnu cestovního dokladu/dokladu totožnosti cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu "Oznámení změn".

K nahlášení této změny cizinec doloží:

 • nový cestovní doklad/doklad totožnosti,
 • průkaz o povolení k pobytu.
   

Tuto změnu může za cizince nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. Tato změna je provedena na počkání. V případě, že žádost nepodá cizinec osobně, a bude v jeho případě nutno vydat nový průkaz o povolení k pobytu, bude cizinec vyzván, aby se dostavil k jeho převzetí osobně.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta. Mezi důvody na vůli cizince nezávislé patří například nutnost vycestovat pro nový cestovní doklad/doklad totožnosti mimo území ČR.

V případě rodinného příslušníka občana EU - občana třetí země - který se s novým cestovním dokladem vrací do ČR ze zahraničí, není v rámci schengenského prostoru překážkou, že číslo nového cestovního dokladu nesouhlasí s číslem dokladu uvedeném v průkazu o povolení k pobytu. Státy Schengenu i tak umožní danému cizinci přicestovat zpět do ČR. Více informací naleznete zde.

  

Změna údajů v průkazu

English English

Změna údajů v průkazu

Změna jména nebo příjmení

Občan EU nebo jeho rodinný příslušník mají povinnost hlásit změnu jména nebo příjmení do 15 pracovních dnů ode dne kdy tato změna nastala.

Změnu jména nebo příjmení cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu pro oznámení změn.

Pokud cizinec změní jméno nebo příjmení a předloží cestovní doklad/doklad totožnosti znějící na nové jméno nebo příjmení, pracoviště MV ČR vydá na žádost cizince nový průkaz o povolení k pobytu; dosavadní průkaz se cizinci odebere.

K nahlášení této změny cizinec doloží:

Tuto změnu může za cizince nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. Tato změna je provedena na počkání. Jelikož je v tomto případě vždy vydáván nový průkaz, v případě, že změnu neohlásí cizinec osobně, bude vyzván, aby se dostavil k převzetí nového průkazu o povolení k pobytu osobně, resp. v případě biometrického průkazu bude vyzván, aby se dostavil k sejmutí údajů nezbytných pro výrobu nového průkazu a následně i k převzetí nového průkazu.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je cizinec povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.
 

Změna osobního stavu

Občan EU nebo jeho rodinný příslušník mají povinnost hlásit změnu osobního stavu do 15 pracovních dnů ode dne kdy změna nastala.

Změnu osobního stavu cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu pro oznámení změn.
 

K nahlášení této změny cizinec doloží:

 • doklad o změně osobního stavu (např. oddací list či pravomocný rozsudek soudu o rozvodu),
 • cestovní doklad / doklad totožnosti,
 • průkaz o povolení k pobytu.
   

Pokud byl doklad o změně osobního stavu vydán jiným státem než ČR, je nutné zajistit jeho úřední překlad do českého jazyka.

Tuto změnu může za cizince nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Tato změna je provedena na počkání.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.
 

Ostatní změny

Občan EU nebo jeho rodinný příslušník mají povinnost hlásit změny související s údaji v jejich průkazu o povolení k pobytu do 15 pracovních dnů ode dne kdy změna nastala.

Ostatní změny cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu pro oznámení změn.
 

K nahlášení této změny cizinec doloží:

 • doklad o změně,
 • cestovní doklad / doklad totožnosti,
 • průkaz o povolení k pobytu,
 • v případě změny údaje na straně průkazu pod zatavenou folií taktéž 2 fotografie.
   

Pokud na základě nahlášené změny bude vydáván nový průkaz o povolení k pobytu / pobytová karta / karta trvalého pobytu / průkaz trvalého pobytu / osvědčení o registraci tak je třeba při ohlášení změny uhradit správní poplatek.Tyto změny může za cizince nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. V případě, že žádost nepodá cizinec osobně, a bude v jeho případě nutno vydat nový průkaz o povolení k pobytu, bude cizinec vyzván, aby se dostavil k jeho převzetí osobně, resp. v případě biometrického průkazu bude vyzván, aby se dostavil k sejmutí údajů nezbytných pro výrobu nového průkazu a následně i k převzetí nového průkazu.

Tyto změny jsou provedeny na počkání.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je cizinec povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.

Při změně podoby je občan EU nebo jeho rodinný příslušník povinen požádat bez zbytečného odkladu o vydání nového průkazu o povolení k pobytu.

  

Ztráta či odcizení cestovního dokladu / dokladu totožnosti či průkazu

English English

Ztráta či odcizení cestovního dokladu / dokladu totožnosti či průkazu

Žádost o nový průkaz z důvodu ztráty či poškození cestovního dokladu / dokladu totožnosti či průkazu

Ztratí-li cizinec nebo je-li mu odcizen cestovní doklad/doklad totožnosti, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit policii.

Ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení dokladu vydaného ministerstvem podle zákona č. 326/1999 Sb. je cizinec povinen ohlásit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato událost nastala; nastala-li tato událost na území ČR, ohlásí ji na pracovišti MV ČR, nastala-li tato událost v zahraničí, ohlásí ji zastupitelskému úřadu. Obdobně je cizinec povinen ohlásit nález nebo získání průkazu, jehož ztrátu nebo odcizení dříve ohlásil.

Při ohlášení ztráty průkazu o povolení k pobytu pracovník MV ČR vydá cizinci potvrzení o hlášení ztráty.

MV ČR vydá nový průkaz o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, poškozený nebo odcizený na základě žádosti cizince podané na příslušném tiskopisu.

K žádosti o vydání nového průkazu o povolení k pobytu cizinec doloží:

Podání žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený podléhá správnímu poplatku ve výši 300 Kč. Tento poplatek je nutno uhradit prostřednictvím kolkových známek, které je možné zakoupit např. na pobočkách České pošty, s. p.

K převzetí nového průkazu bude cizinec vyzván (písemně či telefonicky), resp. v případě dokladů obsahujících biometrické prvky bude cizinec vyzván, aby se dostavil na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání nového průkazu a následně i k jeho převzetí.

Nový průkaz o povolení k pobytu bude obsahovat stejné údaje jako průkaz předchozí, včetně doby platnosti, pokud nebyly současně ohlášeny změny, které je třeba promítnout do nového průkazu, nebo nejsou splněny podmínky pro prodloužení platnosti průkazu.

  

vytisknout  e-mailem