Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Formuláře ke stažení

 • Informace
 • Občanské průkazy
 • Cestovní doklady
 • Cizinci (Foreign Nationals)
 • Důchody a výsluhy MV
 • Evidence obyvatel
 • Rodná čísla
 • Manželství a registrované partnerství
 • Pro krajské a obecní úřady - přístup do ISSDE
 • Zbraně a střelivo
 • Lustrace
 • Pro žadatele k autorizacím

Informace

Informace

Zde najdete nejdůležitější formuláře ke stažení (související s činností ministerstva vnitra). Na Žádost o vydání občanského průkazu, u Přihlašovacího lístku k trvalému pobytu a některých dalších, je možné používat pouze originální tiskopis vzhledem k technologii dalšího zpracovávání nebo vzhledem ke způsobu archivace. V těchto případech zde naleznete pouze vzory formulářů.

Formát PDF používáme pro zobrazování dokumentů, u kterých požadujeme, aby se vytiskly přesně v daném tvaru. Ke čtení a tisku PDF dokumentů můžete použít více programů. Například Adobe Reader (dříve pod názvem Acrobat Reader). Můžete si jej zdarma stáhnout z webových stránek.

Občanské průkazy

Občanské průkazy

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

Žádost lze podat elektronicky pouze za předpokladu, že digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana.
Žádost může být doručena kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Žádost musí být doručena prostřednictvím datové schránky nebo musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

  

Odbor správních činností, 1. července 2018

  

Cestovní doklady

Cizinci (Foreign Nationals)

Cizinci (Foreign Nationals)

Odbor azylové a migrační politiky, 22. července 2009

Důchody a výsluhy MV

Důchody a výsluhy MV

Formuláře do ciziny

  

Odbor sociálního zabezpečení, 15. května 2020

  

Evidence obyvatel

Evidence obyvatel

Odbor správních činností, 26. dubna 2017

Rodná čísla

Rodná čísla

Uvedené formuláře mají pouze doporučující charakter, žádosti lze podat i jinou volnou písemnou formou

Odbor správních činností, 23. listopadu 2010

Manželství a registrované partnerství

Uzavření manželství

Odbor všeobecné správy, 4. září 2015

Pro krajské a obecní úřady - přístup do ISSDE

Pro krajské a obecní úřady - přístup do ISSDE

Žádosti o přístup do ISSDE (Informačního systému správních a dopravně správních evidencí) jsou ke stažení na stránkách odboru centrálních informačních systémů.

Zbraně a střelivo

Zbraně a střelivo

Formuláře podle zákona o zbraních platné od 30. ledna 2021

Níže uvedené formuláře, jejichž vzory jsou stanoveny vyhláškou č. 221/2017 Sb., ve znění vyhlášky č. 28/2021 Sb., a nařízením vlády č. 24/2021 Sb., jsou platné od 30. ledna 2021. Dosavadní formuláře lze použít do 1. srpna 2022.

Formuláře je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, vytisknout a připojit podpis (popř. razítko), nebo vyplnit ručně až po vytištění. Příslušné útvary policie akceptují i formuláře vytištěné v černobílém provedení:

 • podepsané uznávaným elektronickým podpisem e-mailem na adresu elektronické podatelny,
 • prostřednictvím datové schránky (uznávaný elektronický podpis se v takovém případě nevyžaduje), nebo
 • prostřednictvím e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu s doplněním podání standardní cestou podle § 37 odst. 4 správního řádu.

(V případě elektronických podání spojených se správním poplatkem doporučujeme kontaktovat příslušný správní orgán ohledně formy úhrady tohoto správního poplatku.)

Přeprava zbraní a střeliva podnikateli / Commercial transports of firearms and ammunition

Podnikatelé v oboru zbraní a střeliva podávají standardně níže uvedené žádosti a hlášení prostřednictvím Centrálního registru zbraní. Níže uvedené tiskopisy lze použít v případě odstávky či výpadku systému a při podávání žádosti subjektem, který nemá sídlo nebo místo podnikání na území České republiky (§ 50 odst. 3 zákona o zbraních).

Formuláře umožňují vyplnění přímo v elektronické podobě.

In the Czech republic, any commercial transport (incl. import, export or transit) of firearms or ammunition by dealers or other business professionals has to be permitted by relevant police authority (by the Police Presidium in case of foreign persons). Consequently, permitted transports have to be notified to the relevant police authority at least 24 hours before actual commencement of transport. (Foreign language forms in preparation.)

 • Žádost o povolení přepravy zbraní podnikatelem v oboru zbraní a střeliva (jednorázové/dlouhodobé) - strana 1 (pdf, 93 kB), strana 2 (pdf, 310 kB)

 • Hlášení přepravy zbraní podnikatelem v oboru zbraní a střeliva (§ 50 zákona o zbraních) - strana 1 (pdf, 90 kB) , strana 2 (150 kB)

 • Hlášení přepravy zbraní po území ČR podnikatelem v oboru zbraní a střeliva (§ 50a zákona o zbraních) - strana 1 (pdf, 173 kB) a strana 2 (pdf, 147 kB)
   

Arms and ammunition / Armes et munition / Waffen und Munition / Arma e munizioni

 • Application for the issue of the arms waybill for permanent export, permanent import, and transit of firearms and ammunition: page 1 (pdf, 432 kB), page 2 (pdf, 394 kB)

 • Demande de délivrance du document d´accompagnement relatif a l´exportation définitive, l´importation définitive, le transit d´armes ou munitions: page 1 (pdf, 423 kB), page 2 (pdf ,386 kB)

 • Antrag auf die Ausstellung des Waffengeleitscheines für Dauerausfuhr, Dauereinfuhr und Transit von Waffen oder Munition:seite 1 (pdf, 428 kB), seite 2 (pdf, 413 kB)

 • Richiesta per il rilascio del documento di accompagnamento relativo all´esportazione definitiva, l´importazione definitiva, il transito di armi o munizioni: pagina 1 (pdf, 426 kB), pagina 2 (pdf, 409 kB)

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, dne 5. února 2021

  

Lustrace

Pro žadatele k autorizacím

Pro žadatele o udělení autorizace

Úspěšnost a délka vyřízení žádosti v oblasti autorizací závisí do značné míry na kvalitě zpracování žádosti a na splnění stanovených podmínek žadatelem. Ministerstvo z tohoto důvodu pro veřejnost připravilo formuláře s pokyny, které žadatele vedou tak, aby jeho žádost v momentu podání a zahájení řízení netrpěla vadami a byla způsobilá k rozhodnutí v nejkratší možné době.
 

Žádosti o udělení autorizace

Žádosti o prodloužení platnosti autorizace

Informace k ustavení autorizovaného zástupce


Přílohy

Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace, 10. 4. 2018

vytisknout  e-mailem